Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Irland

Dessa faktablad förklarar vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som prövas i domstol. För information om mindre förseelser såsom trafikförseelser, som oftast leder till en på förhand fastställd påföljd i form av exempelvis böter, gå till Faktablad 5. Om du är brottsoffret kan du hitta all information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Irland

Sammanfattning av brottmålsprocessen

 • An Garda Siochána (den irländska polisen) har flera möjligheter att hejda och visitera en person och har också befogenhet att arrestera någon som de anser har begått, eller är på väg att begå, ett brott för vilket man kan arresteras utan häktningsorder.
 • När du placerats i polisförvar förklarar en polis dina rättigheter, bland annat rätten att tala med en advokat och en läkare och ha en tolk närvarande om du kräver det. När barn sätts i förvar finns särskilda regler som innebär att lämplig vuxen ska närvara vid förhör.
 • På det här stadiet kan du bli tvungen att lämna DNA-prover eller fingeravtryck, gå med på att bli fotograferad och/eller delta i en identifiering.
 • Under utredningen kan polisen anklaga dig för ett brott. Det kan ske genom åtal eller genom att du uppmanas att inställa dig vid domstolen ett visst datum. Polisen lämnar upplysningar om utredningen till riksåklagaren som beslutar om åtal ska väckas för statens räkning.
 • Du kan antingen friges omedelbart mot borgen (”Station Bail”), vilket innebär att du måste infinna dig i domstolen, eller också kan du behöva ansöka hos distriktsdomstolen om borgen i ett senare skede.
 • Ringa brott (summary offences) tas upp vid distriktsdomstolen. Allvarligare brott (indictable offences) avgörs inför en domare och en jury.
 • Under hela brottmålsprocessen betraktas du alltid som oskyldig till dess motsatsen har bevisats.
 • Du har rätt till juridisk rådgivning. Om du inte har råd att betala en företrädare kan du ansöka om rättshjälp.
 • Om du fälls beror det på att det står utom all rimlig tvivel att du är skyldig till brottet. Om du fälls i distriktsdomstolen har du rätt att överklaga den fällande domen eller utslaget. Om du frikänns är fallet avslutat och inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas mot dig.
 • Om du döms av en jury för ett åtalbart brott finns det ingen automatisk rätt till överklagande och du bör rådgöra med din juridiska rådgivare om hur du ska gå vidare.

Ytterligare information om dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har en klagan. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver

1. Juridisk rådgivning

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Arrestering
 • Förhör och polisutredning
 • Visitering
 • Första förhör i domstol
 • Förberedelse inför rättegång eller erkännande före rättegång

3. Mina rättigheter under rättegången

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5. Smärre trafikbrott

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.