Tilltalade (brottmål)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Kan jag överklaga?

Du och ditt ombud kan överklaga ett straff som inte är böter.

Överklagandet måste lämnas till den domare som dömde dig inom en viss tid: mellan 15 och 45 dagar från domen eller registrering av domen.

I överklagandet måste du ange skälen till överklagandet och vilka punkter i domen som du överklagar.

Rättegången äger rum vid appellationsdomstolen eller “Corte d’Assise d’Appello”

Vad händer om jag överklagar?

Om du överklagar straffet kommer det inte att verkställas förrän beslutet är slutligt.

Att du har överklagat betyder inte att du släpps ur fängelset om du är fängslad när du överklagar. Appellationsdomstolen kommer att höra ditt överklagande inom kort om du är satt i förvar. I alla andra fall avgör domstolens arbetsbörda handläggningstiden.

Appellationsdomstolen beslutar på grundval av befintliga bevis.

Domstolen kan endast i undantagsfall besluta om en ny rättegång. Den kan besluta att använda sig av befintliga bevis endast om den anser det avgörande för beslutet. Du kan begära att oväntade eller bevis som kommit fram efter domen i första instans ska övervägas vid överklagandet.

Om du inte var närvarande vid det första stadiet av rättegången och du kan bevisa att du inte hade möjlighet att vara det, eller du inte var medveten om att rättegången ägde rum, kan domstolen besluta att göra om rättegången.

Vad händer i förhandlingen om överklagandet?

Din advokat måste vara närvarande vid rättegången. Du kan delta men det är inte obligatoriskt.

Du har rätt till en tolk.

Om domstolen beslutar att göra om rättegången kommer den att överväga alla bevis.

Så snart parternas slutanföranden avslutats meddelar domstolen sin dom.

Vad händer om överklagandet bifalls/inte bifalls?

Om domstolen bifaller överklagandet kan den upphäva eller ändra domen helt eller delvis.

Om domstolen inte bifaller överklagandet kommer den att bekräfta domen från den domstol som först handlade målet.

Om du frikänns från åtalspunkterna på överklagandestadiet finns de normalt inga bestämmelser som innebär att du har rätt till ersättning.

Kan jag överklaga domen från appellationsdomstolen?

Du kan överklaga beslutet genom att överklaga till högsta domstolen.

Överklagandet kan lämnas in av dig eller av ditt ombud under förutsättning att ombudet är registrerat i ”Albo dei patrocinanti in Cassazione” [ett särskilt register över advokater vid högsta domstolen].

Överklagandet måste lämnas till appellationsdomstolen inom en viss tid: mellan 15 och 45 dagar.

Mål om överklagande är restriktiva och tar endast upp rättsliga misstag.

Förhandlingarna kan ske bakom stängda dörrar eller vara offentliga.

Högsta domstolen beslutar på grundval av domstolens protokoll.

Domstolen kan antingen godkänna eller avvisa överklagandet, eller upphäva det överklagade straffet med eller utan överlämnande till domstol. Om rättegången ska göras om sänds målet tillbaka till den ursprungliga domaren.

Vad händer efter en slutgiltig dom?

Domen blir slutgiltig om du inte överklagar till appellationsdomstolen eller högsta domstolen inom den tid som föreskrivs i lagen, eller efter högsta domstolens beslut att avvisa överklagandet.

När domen är slutgiltig blir den verkställbar.

Den registreras då i belastningsregistret.

Om straffet består av böter måste du betala det belopp som krävs.

Om du döms till fängelsestraff som inte är villkorligt lägger allmänna åklagaren fram en verkställbar order.

Om du döms till tre års fängelse eller mindre kan allmänna åklagaren skjuta upp verkställigheten och meddela dig sitt beslut.

Du kan inom 30 dagar ansöka om en annan åtgärd än fängelse till ”Tribunale di Sorveglianza” [en slags nämnd för villkorlig frigivning]. Om domen omfattas av särskilda villkor kan du begära att övervakas av en socialarbetare, placeras i husarrest eller under övervakning av ett centrum för rehabilitering och förebyggande.

Om du inte lämnar in din begäran eller om din ansökan avvisas måste du börja avtjäna ditt straff.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Domaren kan använda säkerhetsåtgärden deportation om du har dömts till mer än två års fängelse.

Domaren kan ersätta fängelsestraffet med deportation åtföljt av förbud mot att återvända, om du har dömts eller om du efter förhandling mellan åklagare och advokat dömts till två års fängelse och det inte finns några bestämmelser som medger villkorlig dom. Deportationen sker omedelbart även om domen inte är slutgiltig. Behörig myndighet är “Questore” [provinschef för den statliga polisen].

Du kan också deporteras om du redan sitter i fängelse och måste avtjäna ett straff på mindre än två år. Ordern läggs fram av domaren vid “Tribunale di Sorveglianza”. Du kan överklaga beslutet inför “Tribunale di Sorveglianza”.

Kommer information om åtalspunkterna och/eller den fällande domen att anges i belastningsregistret?

Slutgiltiga domar registreras i belastningsregistret.

Uppgifterna raderas när du har fyllt 80 år eller efter din död.
De avlägsnas också om målet tas upp igen.

Domar från fredsdomaren stryks fem år efter den dag straffet utdömdes, vid böter, eller efter tio år för ett annat straff, och om inga ytterligare brott/överträdelser har begåtts inom den fastställda tidsperioden.

Du kan begära att domstolen rättar register och intyg från belastningsregistret. Om du är född utomlands är domstolen i Rom behörig.

Om jag döms kan jag ställas inför rätta igen för samma brott?

Om du dömdes av en italiensk domare är den fällande domen slutgiltig och du kan inte åtalas igen i Italien för samma brott.

Om du dömdes av en utländsk domare och brottet/överträdelsen skedde i Italien kan du åtalas på nytt i Italien.

Länkar

Allmän information om lagstiftning

Inrikesministeriet

Allmänna frågor för utländska medborgare

Information om straffrätten

Den statliga polisen

Senaste uppdatering: 18/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.