Tilltalade (brottmål)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Vad är en utredning?

En utredning är en rad åtgärder som allmänna åklagaren och kriminalpolisen utför direkt efter en anmälan om överträdelse. Anmälan om överträdelse erhålls direkt antingen av allmänna åklagaren, kriminalpolisen eller genom att en kärande eller någon annan vidtar en åtgärd.

Vad är avsikten med en brottsutredning?

Avsikten med förundersökningen är att säkerställa huruvida ett brott/en överträdelse faktiskt har skett, att hitta den skyldiga och samla in bevis för att gå vidare med utredningen och förhandlingarna.

Vem genomför utredningarna?

Allmänna åklagaren, kriminalpolisen och kärandens ombud genomför utredningen. Förundersökningsdomaren ser till att processregler och parternas rättigheter respekteras.

Vilka är de huvudsakliga stegen i en förundersökning?

Insamling av bevis

Allmänna åklagaren och kriminalpolisen kan organisera och genomföra husrannsakan, kontroller, beslag av föremål och handlingar, förhör av vittnen, telefonavlyssning, elektronisk övervakning och inspektion av lokaler. Syftet med dessa åtgärder är att leta efter och erhålla bevis. Svarandens ombud kan genomföra husrannsakan för att leta efter bevis som gynnar honom/henne.

Förhör

Kriminalpolisen eller allmänna åklagaren kan ta in en misstänkt person för förhör. Syftet med förhöret är att ta reda på om personen ifråga är inblandad i ett brott/en överträdelse.

Gripande, förvar, anhållan och Europeiska arresteringsordern

Polisen kan gripa en person om han eller hon tas på bar gärning när han/hon begår ett brott/en överträdelse, eller gripa personen efter att brottet har begåtts, om det finns en risk för att personen kan fly. Syftet med gripandet är att undvika att fler brott begås och att sätta personen i förvar. Syftet är också att se till att den misstänkta inte flyr.

Förundersökningsdomaren kan besluta att den misstänkta ska sättas i fängsligt förvar för att förhindra att fler brott begås, göra det möjligt att skaffa fram nödvändiga bevis och förhindra att den misstänkta flyr.

Avslutningsvis kan polisen gripa en person för att verkställa en europeisk arresteringsorder. Syftet är då att sätta personen i förvar i den stat som begär det.

Avslutande av förundersökning och förberedande domstolsförhandling

När förundersökningen har avslutats inleder allmänna åklagaren åtalet under förutsättning att han/hon inte har begärt att målet ska avvisas.

Vid de allvarligaste brotten sker en förberedande domstolsförhandling inför domaren innan rättegången inleds. Denna förhandling ska fungera som ett filter för att bedöma grunderna till anklagelserna och undvika meningslösa rättegångar. Svaranden kan välja att dömas genom ett alternativt förfarande för att undvika rättegång och, vid dom, genom en sänkning av fängelsestraffet.

Mina rättigheter under utredningen

Klicka på följande länkar för att ta reda på dina rättigheter under utredningens olika stadier.

Insamling av bevis (1)

Kan polisen genomföra inspektioner och husrannsakan i mitt hem, min bil eller mina företagslokaler?

Ja. Polisen kan genomföra inspektioner och husrannsakan antingen på eget initiativ eller på begäran av allmänna åklagaren för att söka efter och lägga fram bevis för brottet/överträdelsen.

Kan de kroppsvisitera mig?

Ja, men det måste finnas en order från allmänna åklagaren om kroppsvisitering. Polisen kan emellertid hejda och kroppsvisitera en person på eget initiativ.

Kan polisen ta handlingar och föremål som är mina eller som finns i mitt hem eller min företagslokal?

Ja. Polisen kan beslagta handlingar och föremål som kan betraktas som avgörande bevis och som är nödvändiga för att bevisa ett sakförhållande, antingen på eget initiativ eller med hjälp av en order från allmänna åklagaren.

Vilka är mina rättigheter vid inspektion, visitering och beslag?

Om du utsätts för kroppsvisitering kan du bistås av en trovärdig person under förutsättning att han/hon är omedelbart tillgänglig. Vid kroppsvisiteringen ska din värdighet respekteras.

Vid inspektion eller beslag med hjälp av en order måste polisen överlämna en kopia av ordern till dig. Om du inte är närvarande då måste polisen lämna den till någon som är närvarande vid tillfället. Du har rätt att bistås av en advokat men polisen behöver inte kalla advokaten i förväg.

Har jag rätt att protestera mot beslag?

Ja, du kan lämna in en begäran om översyn inom tio dagar efter ordern om beslag/konfiskation. Beslutet fattas av behörig domstol.

Kommer jag att uppmanas lämna DNA-prover (hår, saliv, kroppsvätskor)?

Ja. Om du misstänks för ett brott kan polisen kräva DNA-prover och fingeravtryck för att identifiera dig. Om du inte ger ditt medgivande kan polisen ändå efter muntligt tillstånd från allmänna åklagaren ta fingeravtryck eller prover.

Du kan uppmanas att lämna fingeravtryck och DNA-prover som bevis men endast om du misstänks för allvarliga brott och det krävs en order från domaren eller, i brådskande fall, en order från allmänna åklagaren och sedan en bekräftelse från domaren.

Kan jag kräva att få utföra utredningar för att försvara mig?

Ditt ombud har rätt att genomföra utredningar för din räkning för att försvara dig, även med hjälp av en privatdetektiv.

Han eller hon kan också använda uttalanden från vittnen, inspektera platser, utnyttja experter och begära ut handlingar från statsförvaltningen.

Uttalanden från vittnen och handlingar kan av din rådgivare lämnas till förundersökningsdomaren, till allmänna åklagaren och till ”Tribunale del Riesame” [en specialdomstol vars uppgift är att på svarandens begäran se över order som kräver tvångsåtgärder, exempelvis husarrest eller deportation].

Dessa kommer att beaktas när domstolen fattar sitt beslut.

Förhör (2)

Varför kan jag utsättas för förhör?

Om du misstänks för delaktighet i ett brott kan du kallas till förhör för att kontrollera anklagelserna/beskyllningarna.

Du kan också begära att förhöras för att klargöra din ståndpunkt.

Om du är gripen eller anhållen, klicka här.

Får jag veta vad jag är anklagad för före förhöret?

Ja. Uppgifter om vad du anklagas för finns i kallelsen till förhöret. Innan förhöret inleds får du veta vad du anklagas för och vilka bevis som finns mot dig.

Måste jag besvara frågorna?

Nej. Innan förhöret inleds måste polisen och allmänna åklagaren berätta att du inte är skyldig att besvara frågorna. Du måste emellertid besvara de frågor som gäller dina personuppgifter och tidigare fällande domar.

Vad händer om jag inte förstår det lokala språket?

Du har rätt till kostnadsfri tolkhjälp. Tolken översätter frågorna och dina svar.

Kan jag få en advokat?

När du kallas till förhör kommer du att få veta att du har rätt att få hjälp av en advokat. Om du inte har någon advokat kommer domstolen att förordna en åt dig. För information om hur du får tillgång till en advokats tjänster se Faktablad 1.

Under hela den tid du förhörs måste du bistås av en advokat som du antingen valt själv eller som domstolen har förordnat.

Direkt efter att brottet har begåtts kan polisen ställa några frågor till dig även om ditt ombud inte är närvarande, men du är inte skyldig att besvara frågorna. Om du svarar kan det du säger användas som bevis för att fortsätta utredningen.

Gripande, förvar, anhållan och Europeiska arresteringsordern (3)

Varför kan jag gripas?

Polisen kan gripa dig om du tas på bar gärning, dvs. när du faktiskt begår brottet eller om de jagar dig direkt efter brottet.

Polisen kan också hålla kvar dig för att du tagits på bar gärning när du misstänks ha begått ett brott och om det finns en verklig risk för att du ska fly.

En förundersökningsdomare kan kräva att du ska hållas i fängsligt förvar om det finns allvarliga bevis för att du kan vara skyldig till ett brott och det finns risk för att du på något sätt kan ingripa i eller försvåra rättvisans gång eller riskerar att begå andra brott eller är på väg att fly.

Får jag möjlighet att tala med en advokat?

Ja. Direkt efter gripandet, kvarhållande eller efter att en order om förvar har utfärdats i fängelset måste polisen informera dig om att du kan utse en advokat. Polisen måste ringa din advokat omedelbart eller, om du inte har någon, den advokat som domstolen har förordnat. För information om hur du får tillgång till en advokats tjänster se Faktablad 1.

Du har rätt att omedelbart få tala med din advokat.

Om det föreligger exceptionella skäl till att du ska hållas i förvar kan de rättsliga myndigheterna skjuta upp ditt samtal med ditt ombud i högst 48 timmar vid anhållan eller kvarhållande och i 5 dagar vid förvar.

Får jag kontakta en familjemedlem?

Ja. Polisen kontaktar dina släktingar om du ger dem tillstånd att göra det.

Kommer jag att bli förhörd? Ska jag lämna någon information?

Om du arresteras eller hålls kvar kan polisen förhöra dig i din advokats närvaro men du är inte tvungen att besvara frågorna.

Du får veta vilka anklagelser och bevis som finns emot dig.

Vid häktningsförhandlingen kan du förhöras av domaren men är inte skyldig att svara. Du kan också begära att bli förhörd.

Vid fängelseförvar måste domaren förhöra dig inom 5 dagar efter att förvaret inletts. Ditt ombud och en tolk måste vara närvarande men du är inte skyldig att svara.

För ytterligare information se Förhör (2).

Vad händer om jag inte förstår språket?

Du har rätt till kostnadsfri tolkhjälp. Tolken översätter frågorna och dina svar.

Hur länge kan jag hållas i polisförvar?

Efter att du arresterats eller kvarhållits kan du hållas på polisstationen upp till 24 timmar. Inom denna tidsperiod måste polisen sätta dig i fängelse. En förhandling för att bekräfta arresteringen eller kvarhållandet äger rum inför domaren inom 48 timmar från arresteringen. När förhandlingen är avslutat kan domaren antingen begära att du frisläpps omedelbart eller besluta om en personlig förvarsåtgärd.

Kan jag överklaga en order som tvingar mig till förvar?

Ja. Inom 10 dagar från verkställandet av ordern kan du begära att behörig kollegial domstol ska se över ordern. En förhandling genomförs där du har rätt att delta och du kan begära att bli förhörd. Du kan överklaga domstolens beslut till högsta domstolen inom 10 dagar från det att beslutet fattats.

Vad händer om jag arresteras enligt en europeisk arresteringsorder?

Om en medlemsstat har begärt en europeisk arresteringsorder kan du arresteras i en annan medlemsstat och överlämnas till den stat som begärt ordern efter en förhandling i appellationsdomstolen.

Du kan arresteras av polisen på deras eget initiativ eller efter en order om förvar som utfärdats av appellationsdomstolen.

Du har rätt att utse en advokat. Om du inte har någon kommer domstolen att förordna en åt dig. Ditt ombud och din ambassad ska kontaktas omedelbart.

Inom 48 timmar efter att du arresterats av polisen eller 5 dagar från verkställandet av ordern om förvar ska en domare höra dig i närvaro av ett ombud och en tolk.

En förhandling i appellationsdomstolen äger rum inom 20 dagar efter din arrestering. Efter förhandlingen kommer ett beslut att fattas om huruvida du ska överlämnas eller ej. Du kan överklaga ett sådant beslut till högsta domstolen.

Avslutande av förundersökning och förberedande förhandling (4)

Vad händer när förundersökningen har avslutats?

Om inte allmänna åklagaren begär att målet ska avvisas kommer han eller hon att meddela dig att förundersökningen är avslutad. Du får veta om brottet faller under fredsdomarens jurisdiktion.

Du kan läsa protokollen från förundersökningen och få kännedom om bevisen mot dig. Du kan lämna in grunder och bevis för ditt försvar och du kan begära att bli förhörd på nytt.

Efter meddelandet om att förundersökningen är avslutad kommer allmänna åklagaren att inleda åtalet, om han eller hon inte begär att målet ska avvisas. Vid mindre brott kommer allmänna åklagaren att kalla dig direkt till rättegången. Annars lämnar han eller hon en begäran om rättegång till förundersökningsdomaren.

Vad är en förberedande domstolsförhandling?

Syftet med den förberedande domstolsförhandlingen är att kontrollera anklagelserna mot dig.

Den genomförs bakom stängda dörrar med allmänna åklagaren och ditt ombud och om du vill kan du delta och höras. Domaren kan höra vittnen och skaffa fram handlingar. I slutet av förhandlingen kan domaren antingen avvisa målet eller överlämna det till rättegång vid domstolen eller jurydomstolen.

Har jag rätt till en advokat?

Ja det är obligatoriskt att bistås av en advokat.

För ytterligare information, se Faktablad 1.

Vad händer om jag inte förstår språket?

Kravet att du ska kallas till rättegång samt anklagelserna måste översättas till ditt eget språk. Om du är närvarande vid förhandlingen får du en tolk.

Måste jag närvara?

Nej, du kan välja att inte närvara.

Kan jag förhindra att ärendet går till rättegång?

Ja. Du kan be domaren vid den förberedande förhandlingen att få bli dömd genom en förenklad rättegång. Förhandlingarna genomförs bakom stängda dörrar och beslutet fattas på grundval av skriftliga bevis. Om du skulle dömas sänks straffet med en tredjedel.

Du kan också undvika att ärendet går till rättegång genom att komma överens om ett sänkt straff med allmänna åklagaren (förhandling mellan åklagare och advokat).

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.