Tilltalade (brottmål)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Hur hanteras smärre trafikbrott?

Vägtrafiklagstiftningen/vägtrafikreglerna innehåller två kategorier av lagöverträdelser: brott och administrativa överträdelser.

För exempelvis rattfylleri följer bedömning och straff samma regler som för ett brottmål.

För smärre brott (hastighetsöverträdelser eller parkeringsbrott) finns ett administrativt förfarande som förklaras på detta faktablad.

Vem hanterar dessa brott?

Vägpatrullen, den statliga polisen, ”Carabinieri”, ”Guardia di Finanza” [skattepolisen] och ”Polizia Municipale” [kommunala polisen] hanterar trafikbrott. I vissa fall kan även ”ausiliari del traffico” [volontärer inom vägtrafiken] bötfälla dig.

Hur ser förfarandet ut?

Om möjligt skrivs boten ut omedelbart och överlämnas till dig personligen.

Annars sänds en rapport till dig inom 150 dagar från det att brottslingen eller den person som är ansvarig för att betala böterna identifierats (oftast ägaren).

Vilka straff finns?

Vanligtvis får du böta.

Det kan även förekomma andra administrativa sanktioner, exempelvis kan du mista körkortet eller tvingas avstå från att köra under en fastställd tidsperiod.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Finns det några särskilda regler?

Om du kör en utlandsregistrerad bil kan du betala en reducerad bot omedelbart (minimistraffet) om det beviljas. I detta fall kan du inte överklaga.

En annan möjlighet är att du kan betala en ”cauzione” [en deposition] som motsvarar beloppet för ministraffet om bilen var registrerad i en av EU:s medlemsstater eller motsvarar hälften av det maximala straffbeloppet i övriga fall. Du kan överklaga även om du har betalat ”cauzione”.

Din bil beslagtas tillfälligt om du inte betalar ”cauzione”. Du måste då betala för förvaret av din bil och får inte använda den förrän du betalat ett av ovanstående belopp.

Om bilen inte beslagtas skickas anmälan om rapporten till personer som bor utomlands inom 360 dagar efter att rapporten skrivits.

Vad är en ”verbale” [rapport från trafikpolisen]?

En “verbale" är en offentlig rapport där fakta redovisas och straff fastställs.

Detta är avgörande bevis för de fakta som polisen rapporterat.

Du kan vägra att underteckna eller hämta den. Din vägran ska redovisas men förändrar inte rapportens betydelse.

Kan jag överklaga?

Personen vars namn står på rapporten kan överklaga oavsett om han eller hon är förövaren eller ägaren av fordonet.

Du kan överklaga till prefekten eller fredsdomaren.

Överklagande till prefekten måste lämnas personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis inom 60 dagar till prefektens kansli, på den plats där brottet begicks eller till den bedömande myndigheten.

Överklagande till fredsdomaren ska lämnas personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis inom 60 dagar från anmälan om händelsen till fredsdomarens kansli, på den plats där brottet ägde rum. Du måste närvara i domstolen antingen personligen eller via ditt ombud annars är förfarandet utan laga kraft.

Kommer dessa förseelser att finnas i belastningsregistret om mig?

Eftersom det rör sig om administrativa förseelser kommer de inte att tas upp i belastningsregistret.

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.