Tilltalade (brottmål)

Italien

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott.

Innehåll inlagt av
Italien

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Följande är en sammanfattning av de normala stegen i straffrättsliga förfaranden mot vuxna.

En detaljerad beskrivning av varje steg i förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd som vägledning.

Det straffrättsliga förfarandet inleds när polisen eller åklagaren får kännedom om en gärning som kan utgöra ett brott.

När utredningen har avslutats väcker åklagaren åtal, under förutsättning att han/hon inte anser att ärendet bör avskrivas.

När det gäller brott som ska prövas av den kollegiala domstolen, brottmålsdomstolen (motsvarar ungefär Crown Courts i Storbritannien (England och Wales) och Federal Judicial District i USA) eller i vissa fall av en domstol med ensamdomare, inger åklagaren en begäran om väckande av åtal till domaren vid den förberedande förhandlingen.

Vid slutet av den förberedande förhandlingen kan domaren antingen väcka åtal eller avsluta förfarandet.

För brott som ska avgöras av en domstol med ensamdomare eller av en fredsdomstol utfärdar åklagaren en stämning eller direkt stämning (mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Det förekommer även flera särskilda förfaranden: summarisk process, straffpåföljd på parternas begäran (strafflindring på grund av medverkan i brottsutredning), direkt väckande av åtal (giudizio immediato, giudizio direttissimo) samt strafföreläggande.

Det straffrättsliga förfarandet genomförs normalt i tre steg:

  • Första instansen (brottmålsdomstolen, den kollegiala domstolen, domstolen med ensamdomare och fredsdomstolen).
  • Appellationsdomstolen.
  • Kassationsdomstolen (högsta instansen).

I den första instansen insamlas alla bevis, vittnesmål och handlingar. Förfarandet avslutas med fällande dom eller frikännande.

Du kan överklaga domen i första instans.

Appellationsdomstolen kan antingen bekräfta domen i första instans eller helt eller delvis ändra den. Domstolen kan också undanröja domen och återförvisa målet till den första instansen.

Du kan överklaga appellationsdomstolens beslut till kassationsdomstolen (högsta instansen).

Kassationsdomstolen avkunnar en dom som antingen innebär att ansökan inte är tillåtlig eller avvisas, att den överklagade domen undanröjs utan att målet återförvisas, eller att domen undanröjs och målet återförvisas till den första instansen.

När alla stegen i förfarandet har avslutats vinner domen laga kraft. Om det rör sig om en fällande dom med straff blir straffet verkställbart.

En detaljerad beskrivning av varje steg i förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd som vägledning.

Om du är ett brottsoffer hittar du all information om dina rättigheter genom att klicka här.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte kan ingripa i straffrättsliga förfaranden i medlemsstaterna och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver:

1 – Mina rättigheter under utredningen

2 – Mina rättigheter under rättegången

3 – Mina rättigheter efter rättegången

Länkar

Justitieministeriet

Allmän information om Italiens lagstiftning

Information om strafflagstiftning

Italiens advokatsamfund för brottmålsadvokater

Mänskliga rättigheter

Senaste uppdatering: 22/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.