Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Vilka är stegen i en brottsutredning?

Syftet med förfarandet före rättegången är att

  • ta reda på om ett brott har begåtts
  • fastställa vem som ska åtalas för brott
  • avgöra om målet ska avvisas, läggas ner eller skickas vidare till domstol.

Förfarandet före rättegången består av två steg: förundersökning och åtal.

Förundersökningen utförs av olika polismyndigheter – bland annat statliga polisen, säkerhetspolisen, ekobrottspolisen, militärpolisen, kriminalvårdsstyrelsen, antikorruptionskontoret, statliga gränspolisen, tullen, kaptenen ombord på ett fartyg till havs och chefen för ett lettiskt militärt förband som befinner sig utanför Lettlands gränser. Förundersökningen utförs av den myndighet som har behörighet på den plats där brottet begicks. Även åklagarämbetet kan utföra förundersökningar.

Åtalet ombesörjs av åklagarmyndigheterna.

Mina rättigheter under brottsutredningen

Om du vill veta mer om dina rättigheter under de steg i förfarandet som föregår rättegången i brottmål, kan du klicka på länkarna här nedanför.

Förundersökning (1)

Syftet med förundersökningen

Syftet med en förundersökning är att ta reda på om ett brott har begåtts, fastställa vem som ska åtalas för brott och avgöra om målet ska avvisas.

En brottsutredare (oftast en polis) arbetar med dig. På förundersökningsstadiet kan du bli frihetsberövad under 48 timmar, och du kan bli häktad som en säkerhetsåtgärd.

Hur lång tid förundersökningen och åtalet får ta tillsammans beror på hur allvarligt det brott som du misstänks för är (från 6 till 22 månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare 6 månader). Om dessa tidsramar överskrids, måste alla säkerhetsåtgärder och alla begränsningar av din äganderätt upphävas.

Vad får jag för information om vad som händer?

Den polis som utför förundersökningen talar om för dig vad som händer.

Får jag tolk om jag inte kan språket?

Du får tillgång till tolk. Det ser polisen eller åklagaren till. Tolken översätter allt som kan behövas – handlingar, vad brottsutredaren och advokaten säger, ditt vittnesmål.

När får jag tala med en advokat?

Om du inte kan språket i landet finns det inget krav på att du ska ha advokat, men det kan vara lämpligt att du har det eftersom du kanske inte är så insatt i rättsliga och andra förhållanden i Lettland. Du kan välja en advokat själv eller be brottsutredaren att ordna en jourhavande advokat åt dig.

Om du blir häktad kommer en advokat att utses att företräda dig inom 48 timmar. Det är lämpligt att en utländsk advokat som deltar i förfarandet gör detta tillsammans med en lettisk advokat.

Du får tillgång till tolk så snart som möjligt, eftersom han eller hon behövs för att du ska kunna få situationen förklarad för dig och för att du ska kunna förhöras.

Kommer jag att ombes att lämna information? Bör jag göra det?

Du har rätt att lämna information, men ingen skyldighet att göra det. Du har rätt att tiga, och om du väljer att tiga kan detta inte användas mot dig och tolkas som att du inte vill samarbeta i förundersökningen.

Vad händer om jag säger något som är negativt för mitt fall?

Vad du säger kommer att prövas tillsammans med övriga vittnesmål och övrig bevisning i målet. Du behöver inte ange dig själv. Du har rätt att säga det du anser vara nödvändigt. Du har rätt att avstå från att vittna.

Kan jag kontakta en anhörig eller vän?

Om du blir häktad har du rätt att be brottsutredaren att underrätta dina närmaste anhöriga, andra släktingar, din arbetsplats eller din skola osv.

Får jag träffa läkare om jag behöver det?

Ja – förundersökningen sker med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Får jag kontakta min ambassad om jag är från ett annat land?

Du har rätt att begära att din ambassad eller ditt konsulat ska underrättas.

Jag är från ett annat land. Måste jag närvara under förundersökningen?

Du måste vara närvarande under förundersökningen. Brottsutredaren avgör om du kan delta i förundersökningsprocessen via videolänk eller telefonkonferens.

Kan jag bli skickad tillbaka till mitt hemland?

Det finns inte något sådant krav i lagen, men utvisning från Lettland är en möjlig påföljd. För detta krävs det dock en dom.

Kommer jag att hållas häktad eller släppas fri?

Den ansvariga domaren fattar beslut om huruvida du ska häktas inom 48 timmar efter det att du har blivit gripen. Du kan bli häktad om fängelse kan utdömas för det brott som du har begått och det inte finns någon annan säkerhetsåtgärd som kan se till att du

  • inte flyr från förundersökningen/rättegången/verkställigheten av domen
  • inte stör förundersökningen
  • inte begår ett nytt brott.

Du får lägga fram din sak för den ansvariga domaren innan han eller hon beslutar om att eventuellt låta häkta dig. Du har rätt att redovisa handlingar som visar att det inte skulle vara rimligt att häkta dig. Advokat och tolk kommer att vara närvarande.

Kan jag lämna landet under förundersökningen?

Du får lämna landet om du har fått tillstånd (normalt skriftligt) av brottsutredaren.

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor?

Om du klickar på länken hittar du information om dina rättigheter.

Kan en kroppsvisitation göras?

Om du klickar på länken hittar du information om dina rättigheter.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv.?

Om du klickar på länken hittar du information om dina rättigheter.

Kan jag överklaga?

Du har rätt att överklaga den ansvariga domarens beslut till domstolens ordförande. Du har rätt att överklaga åtgärder som brottsutredaren eller åklagaren har vidtagit till den åklagare som är ansvarig för förundersökningen respektive en högre åklagare.

Om du har klagomål på beslut som brottsutredaren, åklagaren eller den ansvariga domaren har fattat, ska du helst lämna in dem inom 10 dagar, men du kan klaga på dessa personers åtgärder under hela förundersökningen.

Du kan lämna in ditt klagomål på ett språk som du behärskar. Klagomålet måste behandlas inom 10 dagar från det att det kommer in. Om klagomålet inte är skrivet på det officiella språket, räknas fristen från den dag då översättningen blir tillgänglig; du underrättas om detta.

Kan jag förklara mig skyldig till alla eller vissa av misstankarna före rättegången?

Du har rätt att under förundersökningen och åtalet förklara dig skyldig till alla misstankarna, vissa misstankar eller en enda misstanke.

Om du förklarar dig skyldig betraktas detta som en förmildrande omständighet och kan medföra att påföljden blir mindre sträng eller att brottmålsprocessen läggs ner. Om du samarbetar med brottsutredaren eller åklagaren kan detta leda till att säkerhetsåtgärderna blir mindre stränga eller att du blir utsläppt ur häktet.

Kan misstankarna ändras före rättegången?

Misstankarna mot dig kan ändras om åklagaren har fått fram nya bevis. De ursprungliga misstankarna mot dig måste ändras om de har visat sig vara felaktiga – då lägger åklagaren ner den berörda delen av åtalet. Du blir informerad om de nya misstankarna.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Åtalad kan du bli, men däremot kan du inte ställas inför rätta och fällas om du redan har blivit ställd inför rätta eller frikänd för samma brott i en annan stat.

Kommer jag att få information om vittnen mot mig?

Du får information om de personer som vittnar mot dig. Åklagaren ger dig handlingarna i målet när förundersökningen är klar, innan de skickas till domstolen, så att du får möjlighet att bekanta dig med vittnesmålen.

Kommer jag att få information om andra bevis mot mig?

Du får handlingarna i målet, som innehåller all bevisning som åklagaren kommer att använda mot dig i domstolen. Åklagaren ger dig kopior av handlingarna i målet.

Jag har redan blivit dömd för det här brottet i en annan medlemsstat. Vad händer nu?

Du kan inte ställas inför rätta för samma brott i Lettland. I EU-medlemsstaterna finns det en regel som förbjuder detta (ne bis in idem).

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Ja, information om dig ur belastningsregistret kommer att begäras.

Åtal (2)

Syftet med åtalsstadiet

Syftet med åtalsstadiet är att ta reda på om ett brott har begåtts, fastställa vem som ska åtalas för brottet och avgöra om målet ska avvisas, läggas ner eller skickas vidare till domstol. Åklagaren arbetar med dig.

Hur lång tid förundersökningen och åtalet får ta tillsammans beror på hur allvarligt det brott som du misstänks för är (från 6 till 22 månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare 6 månader). Om dessa tidsramar överskrids, måste alla säkerhetsåtgärder och alla begränsningar av din äganderätt upphävas.

Vad får jag för information om vad som händer?

Den åklagare som utför utredningsåtgärderna (antagligen samma åtgärder som under förundersökningen) talar om för dig vad som händer.

Får jag tolk om jag inte kan språket?

Du får tillgång till tolk. Det ser åklagaren till. Tolken översätter allt som kan behövas – handlingar, vad åklagaren och advokaten säger, ditt vittnesmål.

När får jag tala med en advokat?

Om du inte kan språket i landet kan vara lämpligt att ha advokat eftersom du kanske inte är så insatt i rättsliga och andra förhållanden i Lettland. Det är lämpligt att en utländsk advokat som deltar i förfarandet gör detta tillsammans med en lettisk advokat. Du kan välja en advokat själv eller be åklagaren att ordna en jourhavande advokat åt dig.

Du får tillgång till tolk så snart som möjligt, eftersom han eller hon behövs för att du ska kunna få situationen förklarad för dig, för att du ska kunna förhöras osv.

Kommer jag att ombes att lämna information? Bör jag göra det?

Du har rätt att lämna information, men ingen skyldighet att göra det. Du har rätt att tiga, och om du väljer att tiga kan detta inte användas mot dig och tolkas som att du inte vill samarbeta.

Vad händer om jag säger något som kan användas mot mig i målet?

Vad du säger kommer att prövas tillsammans med övriga vittnesmål och övrig bevisning i målet. Du behöver inte ange dig själv. Du har rätt att säga det du anser vara nödvändigt. Du har rätt att avstå från att vittna.

Kan jag kontakta en anhörig eller vän?

Om du blir häktad har du rätt att be åklagaren att underrätta dina närmaste anhöriga, andra släktingar, din arbetsplats eller din skola osv.

Får jag träffa läkare om jag behöver det?

Ja – åtalet sker med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Får jag kontakta min ambassad om jag är från ett annat land?

Du har rätt att begära att din ambassad eller ditt konsulat ska underrättas.

Jag är från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Du måste vara närvarande under åtalsstadiet. Åklagaren avgör om du kan delta i utredningsprocessen via videolänk eller telefonkonferens.

Kan jag bli skickad tillbaka till mitt hemland?

Det finns inte något sådant krav i lagen, men utvisning från Lettland är en möjlig tilläggspåföljd. För detta krävs det dock en dom.

Kommer jag att hållas häktad eller släppas fri?

Den ansvariga domaren fattar beslut om huruvida du ska häktas. Du kan bli häktad om fängelse kan utdömas för det brott som du har begått och det inte finns någon annan säkerhetsåtgärd som kan se till att du inte flyr från förundersökningen/rättegången/verkställigheten av domen, inte stör brottsutredningen och inte begår ett nytt brott.

Du får lägga fram din sak för den ansvariga domaren innan han eller hon beslutar om att eventuellt låta häkta dig. Du har rätt att redovisa handlingar som visar att det inte skulle vara rimligt att häkta dig. Advokat och tolk kommer att vara närvarande.

Kan jag lämna landet under förundersökningen?

Du får lämna landet om du har fått tillstånd (normalt skriftligt) av åklagaren.

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor?

Om du klickar på länken hittar du information om dina rättigheter.

Kan en kroppsvisitation göras?

Om du klickar på länken hittar du information om dina rättigheter.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv.?

Om du klickar på länken hittar du information om dina rättigheter.

Kan jag överklaga?

Du har rätt att överklaga den ansvariga domarens beslut till domstolens ordförande. Du har rätt att överklaga åtgärder som åklagaren har vidtagit till en högre åklagare.

Om du har klagomål på beslut som åklagaren eller den ansvariga domaren har fattat, ska du helst lämna in dem inom 10 dagar. Klagomål på åklagarens åtgärder kan du dock lämna in under hela utredningsprocessen.

Du kan lämna in ditt klagomål på ett språk som du behärskar. Klagomålet måste behandlas inom 10 dagar från det att det kommer in. Om klagomålet inte är skrivet på det officiella språket, räknas fristen från den dag då översättningen blir tillgänglig; du underrättas om detta.

Kan jag förklara mig skyldig till alla eller vissa av misstankarna före rättegången?

Du har rätt att under förundersökningen och åtalet förklara dig skyldig till alla misstankarna, vissa misstankar eller en enda misstanke.

Om du förklarar dig skyldig betraktas detta som en förmildrande omständighet och kan medföra att påföljden blir mindre sträng. Om du förklarar dig skyldig och samarbetar med brottsutredaren eller åklagaren kan detta leda till att säkerhetsåtgärderna blir mindre stränga eller att du blir utsläppt ur häktet.

Om du förklarar dig skyldig kan det straffrättsliga förfarandet avslutas på bl.a. följande sätt:

  • Du blir villkorligt befriad från straffrättsligt ansvar.
  • Åklagaren beslutar om en påföljd.
  • Du och åklagaren träffar en överenskommelse om att du ska förklara dig skyldig och åläggas en viss påföljd, som sedan måste godkännas av domstolen.

Kan misstankarna ändras före rättegången?

Misstankarna mot dig kan ändras om åklagaren har fått fram nya bevis. Misstankarna mot dig kan också ändras om åklagaren konstaterar att de är felaktiga – då lägger åklagaren ner den berörda delen av åtalet. Du blir informerad om de nya misstankarna.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Åtalad kan du bli, men däremot kan du inte ställas inför rätta och fällas om du redan har blivit ställd inför rätta eller frikänd för samma brott i en annan stat.

Kommer jag att få information om vittnen mot mig?

Du får information om de personer som vittnar mot dig. Åklagaren ger dig handlingarna i målet, där vittnesmålen finns, när förundersökningen är klar och innan målet skickas till domstolen.

Kommer jag att få information om andra bevis mot mig?

Du får handlingarna i målet, som innehåller all bevisning som åklagaren kommer att använda mot dig i domstolen. Åklagaren ger dig kopior av handlingarna i målet.

Jag har redan blivit dömd för det här brottet i en annan medlemsstat. Vad händer nu?

Du kan inte ställas inför rätta för samma brott i Lettland. I EU-medlemsstaterna finns det en regel som förbjuder detta (ne bis in idem).

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Ja, information om dig ur belastningsregistret kommer att begäras.

Vissa åtgärder (3)

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor?

Du kan bli ombedd att lämna fingeravtryck eller prover av ditt DNA. Prover av andra kroppsvätskor kan begäras och tas om detta krävs för utredningen av ett visst brott.

Du har rätt att bekanta dig med ett beslut om en undersökning som ska göras av en expert innan beslutet skickas vidare för att verkställas, förutsatt att undersökningen berör dig. Du har rätt att ställa frågor om en undersökning som ska göras av en expert innan undersökningen sker.

Du är skyldig att låta en expert undersöka dig. Du är skyldig att lämna prover för jämförande undersökning eller tillåta att sådana prover tas.

Om du frivilligt lämnar prover för jämförande undersökning kommer detta att noteras. Du har rätt att bli underrättad om information som registreras och kan be att få lägga till vad du anser vara nödvändigt innan du undertecknar protokollet. Om du inte tillåter att prover tas för jämförande undersökning kommer proverna att tas med hjälp av tvångsåtgärder med stöd av ett beslut av den ansvariga domaren.

Kan en kroppsvisitation göras?

En visuell undersökning av din kropp kan göras till exempel om det finns spår av brottslig verksamhet eller särskilda märken eller kännetecken på den. Det är bara en person av samma kön eller en läkare som får göra en visuell kroppsundersökning. Ett skriftligt protokoll upprättas över den visuella undersökningen och du har rätt att bli underrättad om undersökningen och kommentera den.

Din kropp kan bli genomsökt om det finns föremål eller handlingar av betydelse för utredningen gömda i dina kläder, i dina andra ägodelar, på din kropp eller i dina kroppsöppningar. Det är bara en person av samma kön som får göra en kroppsvisitation, och en läkare måste vara närvarande. Kroppsvisitation får göras utan särskilt beslut om du är häktad eller i samband med en husrannsakan av ett rum eller ett område där du just då befinner dig.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv.?

Ditt hem, dina företagslokaler, din bil osv. kan bli genomsökta. Det är den ansvariga domaren eller domstolen som beslutar om husrannsakan, men i brådskande fall räcker det med brottsutredarens beslut och åklagarens godkännande.

Du eller en vuxen medlem av din familj har rätt att vara närvarande under husrannsakan, särskilt om det är din bostad eller arbetsplats som blir genomsökt – utom om du är anhållen. Om inte du eller en vuxen medlem av din familj kan vara närvarande under husrannsakan måste en företrädare för kommunen eller en fastighetsansvarig person tillkallas.

Du har rätt att bli informerad om husrannsakningsbeslutet innan husrannsakan sker, och brottsutredaren är skyldig att visa upp beslutet för dig. Alla föremål som hittas och beslagtas under husrannsakan måste visas upp för dig, registreras och där så är lämpligt förpackas och förseglas.

Du har rätt att kräva att platsen för husrannsakan ska återställas i sitt ursprungliga skick om detta är praktiskt möjligt. Du har rätt att bli underrättad om husrannsakningsprotokollet samt att göra uttalanden och kräva att de ska tas till protokollet. Du har rätt till advokat och tolk under husrannsakan.

Länkar

Straffprocesslag

Strafflag

Statliga polismyndigheter

Allmänna åklagarämbetet

Lag om belastningsregister

Lag om häktning

Lag om häkten

Lag om advokatsamfundet

Senaste uppdatering: 12/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.