Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Kan jag överklaga?

Du kan överklaga domen i första instans genom att lämna in ett överklagande inom 10 dagar från den dag då domen meddelas. Domstolen kan förlänga fristen till 20 dagar.

Överklagandet ska vara ställt till en domstol på nästa nivå (brottmålsavdelningen vid en regiondomstol respektive vid högsta domstolen), men du lämnar in det till den domstol som meddelade domen.

Du kan inte göra ett separat överklagande av skriftliga eller muntliga beslut som fattades under rättegången. Sådana beslut kan bara överklagas tillsammans med domstolens dom.

Du kan överklaga om du anser att domstolens dom är felaktig, t.ex. att påföljden är för sträng eller att den rättsliga tolkningen av ditt handlande är felaktig (dvs. att fel paragraf eller fel del av en paragraf i strafflagen har tillämpats).

Vad händer om jag överklagar?

Om du överklagar upphör domen tills vidare att verkställas. Om du sitter i fängelse under överklagandet börjar fristen på 10 eller 20 dagar för överklagande att räknas från den dag då du får domen på ett språk som du förstår.

Om du på grund av hälsoproblem eller omständigheter som rör din familj anser att du bör släppas fri, kan du ansöka om en prövning av grunderna för att du har satts i fängelse. Domstolen är inte skyldig att bevilja en sådan ansökan.

Domstolen meddelar dig när överklagandet kommer att tas upp till prövning. Det finns ingen formell frist för detta men domstolarna är införstådda med att mål bör prövas inom rimlig tid.

Du har rätt att lägga fram ny bevisning i överklagandet. Då måste du förklara varför bevisningen behöver prövas och varför du inte lade fram den i första instans. Du har rätt att begära att domstolen i andra instans ska ta upp bevisningen till prövning om du anser att detta är viktigt som stöd för ditt överklagande.

Vad händer i huvudförhandlingen för överklagandet?

Följande parter kallas till förhandling i målet avseende överklagandet: åklagaren, alla som har ifrågasatt domen, försvarsadvokater och ombud. Tre yrkesdomare prövar ditt överklagande.

Under förhandlingen är det bara ditt överklagande som prövas, utom i fall där domstolen är tveksam till vad domstolen i första instans har kommit fram till.

Domstolen kan träffa fem olika avgöranden i ett mål som rör ett överklagande:

  • Domen i första instans fastställs
  • Domen i första instans undanröjs och en ny dom meddelas.
  • Domen i första instans undanröjs i vissa delar och en ny dom meddelas avseende de delarna.
  • Domen i första instans undanröjs och målet läggs ner.
  • Domen i första instans undanröjs helt eller delvis och målet skickas tillbaka till domstolen i första instans för ny rättegång.

Vad händer om mitt överklagande bifalls/avvisas?

Om ditt överklagande bifalls och ingen annan (åklagaren/målsäganden) ifrågasätter domstolens dom enligt kassationsförfarandet, vinner domen i andra instans laga kraft.

Om ditt överklagande inte bifalls, har du rätt att enligt kassationsförfarandet ifrågasätta domen i andra instans vid högsta domstolens brottmålsavdelning. Du måste lämna in ansökan om kassation inom 10 dagar från den dag då domen i andra instans blev tillgänglig. Domstolen kan förlänga fristen till 20 dagar.

Du har rätt till ersättning om du blir frikänd eller målet läggs ner av något juridiskt skäl.

Om din ansökan om kassation bifalls, kommer uppgifter om din fällande dom att sparas vid det lettiska inrikesministeriets informationscentrum.

Det finns mycket stränga krav för ansökan om kassation – du måste visa att det har skett en allvarlig överträdelse av strafflagen eller straffprocesslagen.

I vissa fall har du rätt att begära att brottmålsprocessen ska inledas på nytt om nya omständigheter upptäcks efter det att avgörandet har vunnit laga kraft. För sådan omprövning finns det ingen tidsfrist.

I vissa fall (där det har skett en allvarlig överträdelse av strafflagen eller straffprocesslagen) kan din advokat ansöka om att det lagakraftvunna avgörandet ska omprövas trots att du inte har ansökt om kassation. Det finns ingen tidsfrist för en sådan ansökan.

Ett avgörande meddelat av domstolen i första instans vinner laga kraft och blir slutgiltigt om det inte har ifrågasatts enligt överklagande- eller kassationsförfarandet. Ett avgörande i andra instans vinner laga kraft och blir slutgiltigt om det inte har ifrågasatts enligt kassationsförfarandet. Högsta domstolens avgörande vinner laga kraft och blir slutgiltigt samma dag som målet prövas.

Jag är från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Om du har dömts till fängelse kan du skickas tillbaka till ditt hemland efter rättegången om den behöriga myndigheten i ditt land har begärt dig utlämnad och allmänna åklagarämbetet i Lettland har godkänt begäran, eller om allmänna åklagarämbetet tvärtom har begärt att ditt land ska ta emot dig och låta dig avtjäna ditt straff där. Du skickas inte automatiskt till ditt hemland.

Villkoren för att du ska skickas till ditt hemland är följande:

  • Du måste vara medborgare i det land där du ska avtjäna straffet.
  • Domstolens dom måste ha vunnit laga kraft.
  • Det måste vara minst 6 månader kvar att avtjäna av ditt straff.
  • Brottet måste vara ett brott även i ditt land.
  • Du måste ha uttryckt önskemål om att avtjäna straffet i ditt land eller ha gått med på att bli hemskickad.

Fängelseförvaltningen informerar dig om att du har rätt att begära att bli hemskickad inom 10 dagar från att du får beslutet om verkställande av domen. Du måste ansöka skriftligen till allmänna åklagarämbetet i Lettland.

Om du inte vill avtjäna straffet i ditt land eller inte godtar en begäran från myndigheterna i ditt land om att du ska avtjäna straffet där, måste du skriftligen inkomma med invändningar mot detta till allmänna åklagarämbetet i Lettland. En begäran om att du ska bli hemskickad måste behandlas inom 10 dagar.

Information om åtalspunkter/fällande domar

Information om fällande domar mot dig i Lettland sparas utan ditt medgivande i den aktiva registerdatabasen vid det lettiska inrikesministeriets informationscentrum tills den fällande domen preskriberas eller ogiltigförklaras. Om du har blivit ålagd en påföljd av någon annan än en domstol, sparas uppgiften i ett år från det att påföljden har avtjänats och flyttas därefter till registerarkiven. Det finns ingen möjlighet att överklaga detta.

Länkar

Straffprocesslag

Strafflag

Lettiska domstolar

Lag om belastningsregister

Lag om ersättning för skada orsakad av processansvarig part

Senaste uppdatering: 12/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.