Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Lettland

På de här faktabladen förklaras det vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som prövas i domstol. Om du vill ha information om mindre förseelser som trafikförseelser, vilka oftast leder till en på förhand fastställd påföljd i form av exempelvis böter, kan du läsa faktablad 5. Om du är brottsoffer kan du hitta fullständig information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Här nedanför sammanfattas de normala stegen i en brottmålsprocess:

  • Förundersökning
  • Åtal
  • Domstolsprövning av målet i första instans
  • Ny prövning av målet i andra instans
  • Ny prövning av målet i högsta domstolen
  • Omprövning av gällande dom.

Mer information om vart och ett av stegen i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen.

Den här informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är bara avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har ett klagomål. På de här faktabladen finns det information om hur du kan lämna in ett klagomål och vem du då ska vända dig till.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

  • Förundersökning
  • Åtal
  • Vissa åtgärder

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter efter det att domen har meddelats

5 – Smärre trafikbrott

Länkar

Straffprocesslag

Strafflag

Statliga polismyndigheter

Allmänna åklagarämbetet

Lettiska advokatsamfundet

Lettiska domstolar

Senaste uppdatering: 03/10/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.