Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Luxemburg

Att få oberoende juridisk rådgivning är mycket viktigt när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information om när och under vilka förhållanden som du har rätt till att företrädas av en advokat. Det står också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten regleras om du inte har råd att betala.

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Att hitta en advokat

Du har alltid rätt att biträdas av en advokat i alla ärenden. Du kan själv välja advokat eller kontakta Luxemburgs advokatsamfund Barreau de Luxembourg för att få en förteckning över advokater att välja mellan.

Om du inte kan välja någon advokat, eller om ordföranden för advokatsamfundet anser att ditt val är olämpligt, utser denne en advokat åt dig. Advokaten är skyldig att åta sig uppdraget, om inte han eller hon har förhinder eller det skulle uppstå en intressekonflikt.

Om du är frihetsberövad kan du i början av förfarandet begära av rannsakningsdomaren att få biträdas av ett anvisat rättslig biträde (avocat commis d’office) eller att få den advokat du själv väljer.

Att betala för en advokat

Advokaterna har fri prissättning. Om du inte har tillräckliga inkomster för att betala din advokat kan du begära rättshjälp vid någon av domstolarnas byråer för juridisk information (service d'accueil et d'information juridique).

Sådana byråer finns i Luxemburg, Diekirch och Esch-sur-Alzette:

  • Luxemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tfn +352 221846
  • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tfn +352 802315
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tfn +352 541552

Om dina inkomster inte överstiger den lagstadgade garanterade minimiinkomsten anses du ha otillräckliga inkomster och kan beviljas rättshjälp.

Länkar

Justitieministeriet – rättshjälp

Justitieministeriet – bidrag till rättegångskostnader

Senaste uppdatering: 05/04/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.