Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken domstol är behörig?

Beroende på allvaret i det brott som åtalet gäller, faller det under olika domstolars behörighet.

 • Ringa brott (contravention) hanteras av en ensam domare vid polisdomstolen (tribunal de police).
 • Brott av normalgraden (délit) hanteras av distriktsdomstolens brottmålsavdelning (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement) av tre domare, utom trafikbrott som hanteras av en ensam domare.
 • Grova brott (crime) hanteras av distriktsdomstolens avdelning för grova brott (chambre criminelle du tribunal d’arrondissement) av tre domare.

Domstolen kan besluta att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar, exempelvis om brottsoffret är ett barn.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Principen är att den rättsliga klassificering som gjorts är preliminär och att den prövande domstolen inte behöver beakta den.

Åtalspunkterna kan bara ändras så länge grunden för åtalet förblir densamma.

Vad händer om jag erkänner alla eller en del av åtalspunkterna under rättegången?

Man kan inte förklara sig skyldig, men man kan erkänna ett brott. Domaren kan avvisa ett erkännande som verkar osannolikt. Ett erkännande kan dock vara en förmildrande omständighet.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Måste jag närvara under rättegången? Kan den genomföras utan mig?

Du måste närvara vid rättegången, om du inte kan motivera din frånvaro med exempelvis ett läkarintyg. Rättegången kan då skjutas upp. Du kan ge din advokat i uppdrag att företräda dig, om inte domstolen kräver att du ska närvara personligen. Vid grova brott måste du alltid närvara personligen.

Om jag bor i en annan medlemsstat, kan jag då delta genom videolänk? Måste jag samtycka?

Lagen föreskriver ingen möjlighet för personer bosatta i en annan medlemsstat att delta genom videolänk.

Måste jag närvara under hela rättegången?

Ja, eftersom domaren kan vilja höra dig när som helst under rättegången.

Kommer jag att få tolkning om jag inte förstår det språk som används vid domstolen?

Rätten till gratis tolk om du inte förstår eller pratar det språk som används vid rättegången är en grundläggande rättighet enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Däremot översätts inte rättegångshandlingarna.

Måste jag ha en advokat? Kommer en advokat att utses åt mig? Kan jag byta ut min advokat?

Du har rätt att försvara dig själv eller biträdas av en advokat som du själv väljer. Om du inte har råd att betala för en advokat har du rätt till ett anvisat rättsligt biträde (rättshjälp). Du kan alltid byta advokat.

Får jag tala under rättegången? Måste jag tala under rättegången? Har jag rätt att tiga och inte ange mig själv?

Du har rätt att yttra dig angående alla åtalspunkter. Du har också rätt att tiga om de anklagelser som riktas mot dig.

Vilka konsekvenser får det om jag inte säger sanningen under rättegången?

Om du inte talar sanning under rättegången riskerar du ett strängare straff.

Kan jag ifrågasätta bevisen som läggs fram emot mig? Hur? Varför?

Du får ifrågasätta de bevis som läggs fram emot dig med alla medel, t.ex. med hjälp av vittnen, handlingar, argument eller expertutlåtanden.

Vilken typ av bevis kan jag åberopa?

Domstolen ska beakta alla slags bevis.

Under vilka villkor kan jag åberopa bevisen?

De två villkoren för att bevis ska kunna åberopas är att de lagligen tillförts utredningsmaterialet och att de lagts fram för parternas fria överläggning under ett offentligt sammanträde.

Kan jag använda en privatdetektiv för att få fram bevis åt mig? Godkänns sådana bevis?

Det är inte förbjudet att anlita en privatdetektiv för att få fram bevis, men för att de ska kunna användas måste detektiven ha följt lagen.

Kan jag eller min advokat ställa frågor till de andra vittnena i målet? Kan jag eller min advokat göra invändningar mot vad de säger?

Rätten att höra vittnen följer av den rätt till försvar som följer av artikel 6.3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Som tilltalad får du kalla och förhöra vittnen till ditt försvar under samma förhållanden som vittnen som åberopas mot dig.

Kommer information ur belastningsregistret om mig att tas i beaktande?

Tidigare domar mot dig som finns i belastningsregistret kommer att tillhandahållas domstolen under rättegången.

Kommer tidigare fällande domar i en annan medlemsstat att tas i beaktande?

Nej, när det gäller återfall. Ja, när det gäller beviljande av uppskov.

Vilka är de möjliga resultaten av rättegången?

Du kan bli helt eller delvis frikänd. Du kan också förklaras skyldig. Straffet beror på vilket slags brott du befunnits skyldig till.

För grova brott är följande straff möjliga:

 • Livstids fängelse eller fängelse i mellan 5 och 30 år.
 • Böter på minst 251 euro.
 • Förverkande av egendom.
 • Återkallande av titlar, grader, offentliga uppdrag, anställningar och poster.
 • Återkallande av vissa medborgerliga och politiska rättigheter.
 • Stängning av företag och etableringar.
 • Offentliggörande eller annonsering av hela eller ett utdrag ur domen, på den dömdes bekostnad.
 • Förbud mot utövande av viss yrkesverksamhet.

För brott av normalgraden är följande straff möjliga:

 • Fängelse (8 dagar till 5 år).
 • Böter på minst 251 euro.
 • Förverkande av egendom.
 • Återkallande av vissa medborgerliga och politiska rättigheter.
 • Stängning av företag eller etableringar.
 • Offentliggörande eller annonsering av domen.
 • Förbud mot utövande av viss yrkesverksamhet.
 • Förbud mot framförande av vissa fordon.
 • Fängelsestraff på mindre än sex månader kan av domaren bytas mot samhällstjänst i mellan 40 och 240 timmar.

För ringa brott kan polisdomstolen utdöma följande straff:

 • Böter på mellan 25 och 250 euro om inte lagen föreskriver annat.
 • Förverkande av egendom.
 • Förbud mot framförande av vissa fordon.

Om jag döms till ett frihetsstraff, vilka olika möjligheter att avtjäna detta finns det?

I Luxemburg är det den allmänna åklagaren som beslutar hur frihetsstraffen ska avtjänas, utan domarens inblandning.

Det finns olika möjligheter:

Uppdelad strafftid

En dömd person som inte utgör någon fara kan genom uppdelad strafftid avtjäna sitt straff i överenskomna perioder.

Frigång

Vid frigång kan den straffade utföra arbete eller delta i utbildning under strafftiden.

Villkorlig frigivning

Den straffade kan friges villkorligt efter halva strafftiden.

Permission

Permission innebär att den straffade får vistas utanför anstalten, antingen under en del av dagen, eller i 24-timmarsperioder, och denna tid räknas av strafftiden.

Straffeftergift

Inför den villkorliga eller definitiva frigivningen kan en straffeftergift beviljas dömda personer som uppvisat en positiv utveckling under beviljade permissioner.

Elektronisk fotboja

Det finns ännu ingen lag om detta i Luxemburg.

Vad är målsägandens (offrets) roll under rättegången?

Brottsoffret kan höras som vittne. Brottsoffret kan också vara målsägande, dvs. kräva skadestånd. Brottsoffret får yttra sig om det brott som begåtts och dess följder. Målsäganden kan överklaga domen, men bara den del som gäller hans eller hennes intressen som målsägande.

Länkar

Domstolarnas organisation

Luxemburgs strafflag (Code Pénal)

Luxemburgs lag om förundersökning (Code d'instruction criminelle)

Senaste uppdatering: 05/04/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.