Tilltalade (brottmål)

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Har jag rätt att överklaga domstolens beslut?

En person som befinns skyldig får i samtliga fall överklaga domen eller den påföljd som fastställts i domen, såvida inte påföljden fastställs i lag. Ett överklagande får aldrig leda till ett strängare straff. Den åtalade får också överklaga domen med hänvisning till otillräknelighet. I vissa fall kan domstolen också besluta om förnyad prövning av målet.

B) Vilka andra rättsmedel har jag?

Efter en fällande dom får du ansöka om att bli benådad av presidenten. Detta är ett mycket kraftfullt diskretionärt instrument som regleras av artikel 93 i Maltas konstitution och tillhör den verkställande makten, mer bestämt Maltas president. En benådning gör att presidenten, genom regeringen, övertar den befogenhet som normalt åligger statens rättsliga organ.

I allmänhet kan en benådning häva följderna av en fällande dom, till exempel genom att en fånge som avtjänar ett fängelsestraff omedelbart friges. I enlighet med artikel 93 i författningen får presidenten också mildra straffet eller på annat sätt vidta åtgärder till följd av en lagändring varigenom straffet har minskats.

C) Om jag döms, vad får det för konsekvenser?

Konsekvenserna av en fällande dom är böter eller fängelse, registrering av en belastning i belastningsregistret och skadat anseende.

i. Belastningsregistret

Varje fällande dom som avkunnats av brottmålsdomstolarna registreras i belastningsregistret för den person som befinns skyldig, utom när

  1. domen avser en överträdelse,
  2. den dömda person som befanns skyldig till brott var under 18 år när brottet begicks,
  3. den dömda personen beviljas nåd av Maltas president med avseende på denna fällande dom,
  4. ett föreläggande utfärdas enligt skyddstillsynslagen,
  5. personen befinns skyldig till ett brott som kan bestraffas med böter på högst 200 euro, vilket har betalats, om personen i fråga inte har en tidigare fällande dom.

Ingen fällande dom kommer att registreras efter utgången av den period som fastställs i det andra tillägget till förordningen om utdrag ur polisregistret (kap. 77) från det att domen avkunnades.

Förmånen att domen inte registreras enligt ovan beviljas inte vaneförbrytare för brotten stöld, bedrägeri eller försäljning av eller handel med läkemedel i strid med bestämmelserna i förordningen om farliga läkemedel eller förordningen om medicinska och besläktade yrken, eller personer som dömts för brott som förtecknas i tredje tillägget till förordningen (såsom brott mot statens säkerhet), mened eller något annat brott som innebär trolöshet mot huvudman.

v. Verkställighet av dom, överförande av intagna, skyddstillsyn och alternativa påföljder

Utöver fällande domar som medför fängelse och/eller böter finns det även andra alternativa påföljder. Dessa är skyddstillsyn, villkorlig dom och samhällstjänst.

En utlänning som har dömts till fängelse i Malta kan under vissa omständigheter avtjäna straffet i sitt bosättningsland, i enlighet med både den europeiska konventionen om överförande av dömda personer (ETS nr 112) och rådets rambeslut 2008/909/RIF, beroende på omständigheterna.

Senaste uppdatering: 23/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.