Tilltalade (brottmål)

Malta

Dessa faktablad förklarar vad som händer när du är misstänkt eller åtalad för brott som prövas genom rättegång i domstol.

Innehåll inlagt av
Malta

Om du har blivit offer för ett brott hittar du all information om dina rättigheter här.

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Du ställs alltid inför rätta vid en Court of Magistrates (allmän underrätt). Om du kallas inför rätta medan du är kvarhållen i förvar, måste domstolen först besluta om frihetsberövandet grundas på en bestämmelse i lagen och sedan informera dig om att du har rätt att begära borgen. Om du inte är kvarhållen kommer du att informeras om åtalspunkterna och vilket datum du måste infinna dig i rätten för en första förhandling.

Det finns tre olika typer av rättegångar beroende på hur allvarliga åtalspunkterna mot dig är:

Förenklat förfarande inför Court of Magistrates (allmän underrätt)

 • Stämning
 • Åklagarsidans talan som framförs av polismyndigheten
 • Försvarets talan
 • Slutanföranden
 • Dom

Förfarande i Court of Magistrates efter sammanställning av bevis

 • Stämning
 • Åklagarsidans talan som framförs av polismyndigheten och Attorney General (statsåklagare)
 • Försvarets talan
 • Slutanföranden
 • Dom

Rättegång med jury

 • Inledande anföranden och utveckling av frågor rörande bevisningens tillåtlighet
 • Uppläsning av åtalet
 • Inledande anförande från åklagaren
 • Åklagarsidans talan som framförs av Attorney General
 • Försvarets talan
 • Replik från åklagaren
 • Svaromål från försvaret
 • Slutanföranden
 • Dom
 • Påföljd

Mer information om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns i faktabladen. Den här informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Tänk på att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna. Den kan alltså inte stödja dig om du har klagomål. Du hittar information om hur du klagar och till vem i de här faktabladen.

Mer information

1 – Mina rättigheter under utredningen

2 – Mina rättigheter under rättegången

3 – Mina rättigheter efter rättegången

Senaste uppdatering: 23/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.