Tilltalade (brottmål)

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Var hålls rättegången?

Den domstol där ditt mål tas upp är antingen Court of Magistrates (allmän underätt) eller Criminal Court (brottmålsdomstol), främst beroende på hur allvarliga anklagelserna mot dig är.

Rättegången är offentlig, förutom med vissa undantag då exempelvis offrets identitet måste döljas.

Om rättegången hålls i Court of Magistrates är det domaren som beslutar i fallet. Om rättegången hålls i Criminal Court är det juryn som beslutar i skuldfrågan och vid fällande dom, är det domaren som beslutar påföljden.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Om rättegången hålls i Court of Magistrates kan åtalspunkterna ändras. Åklagaren kan be att åtalspunkterna ska korrigeras om bevisen tyder på att en annan rubricering är mer lämplig eller om ett misstag har begåtts i det ursprungliga åtalet. Åtalspunkter kan också dras tillbaka eller bytas ut.

Om du har förklarat dig skyldig eller inte skyldig i ett mål i Criminal Court kan åtalspunkterna, under vissa omständigheter ändras, på villkor att de inte blir allvarligare än de var från början.

Om du förklarar dig skyldig till alla åtalspunkterna beslutar domaren om påföljden. Om du förklarar dig skyldig till några av åtalspunkterna, fortsätter rättegången om de andra åtalspunkterna inte dras tillbaka av åklagarsidan eller är alternativa åtalspunkter.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Du måste närvara under hela rättegången.

Om du bor i en annan medlemsstat får du ändå inte delta via videolänk.

Om du inte förstår maltesiska men talar engelska kommer rättegången att hållas på engelska. Om du inte förstår engelska kommer rättegången att hållas på maltesiska och en tolk utses att bistå dig.

Du har rätt att försvara dig själv under rättegången men i allmänhet brukar domstolen insistera på att du ska anlita en advokat som kan företräda dig. Du kan också tilldelas en advokat. Om din advokat är offentlig försvarare från rättshjälpen kan du inte byta advokat. Om du har anlitat en egen privat advokat får du byta.

Du är inte tvungen att tala under rättegången och inga slutsatser kan dras av din tystnad. Om du beslutar att ställa dig i vittnesbåset kan du inte vägra att svara på anklagande frågor om åtalspunkterna mot dig.

Din trovärdighet kan påverkas allvarligt om du inte talar sanning och dessutom kan det innebära mened.

Vad har jag för rättigheter när det gäller bevisen mot mig?

I allmänhet kan du ifrågasätta bevis mot dig. Om bevisen består av vittnesmål kan du korsförhöra vittnena eller vittna själv för att ifrågasätta deras vittnesmål. När det gäller skriftliga bevis kan du korsförhöra vittnet eller experten som lägger fram dem eller låta egna vittnen lämna utsagor för att bestrida sådana bevis. Du kan dock inte ha egna expertvittnen. Sakkunnigbevisning kan endast ifrågasättas i korsförhör där experten frågas ut om sina resultat eller sin sakkunskap.

Du kan själv presentera vittnen eller skriftliga bevis till ditt försvar.

Om rättegången ska hållas i Criminal Court föreskriver lagen en tidsfrist från den dag du tar emot stämningen, och under den tidsfristen måste du informera om alla vittnen och andra bevis som du avser att lägga fram till ditt försvar vid rättegången. Om rättegången hålls i Court of Magistrates finns inga sådana begränsningar.

Om du vill kan du anlita en privatdetektiv som samlar bevis åt dig. Sådana bevis är tillåtliga så länge de inte undantas i lagen.

Din advokat kan korsförhöra åklagarsidans vittnen och kan ifrågasätta det de säger under korsförhöret.

Kan information från mitt brottsregister tas upp?

Information ur brottsregistret kan tas upp om en åtalspunkt beror på en tidigare dom som återfall eller brott som begås medan en villkorlig dom gäller. Domarna kan också ta upp ditt brottsregister när de beslutar om vilken påföljd du ska få om du döms.

Under en rättegång i Criminal Court kan ditt brottsregister tas upp om du försöker upprätta ditt goda anseende eller angriper något av åklagarvittnenas anseende. När domstolen fastställer ditt straff kan den ta hänsyn till en slutlig dom i en utländsk domstol.

Vad händer efter avslutad rättegång?

I slutet av rättegången frikänns du eller fälls för det som du har anklagats för. Du kan också frikännas/fällas på vissa punkter.

Om du fälls kan du bli dömd till fängelse. Om fängelsestraffet är högst två år kan domstolen skjuta upp verkställigheten i maximalt fyra år. Om brottet är belagt med högst sju års fängelse kan domstolen också släppa dig ovillkorligt eller villkorligt för en period av högst tre år. Om du bryter mot något villkor som domstolen fastställt kommer du att ställas inför domstolen igen och dömas en gång till.

Domstolen kan också döma dig till övervakning med en övervakare som utses åt dig. I vissa fall kan domstolen också utdöma böter.

Vad är brottsoffrets roll i rättegången?

När rättegången hålls i Criminal Court kan brottsoffret vara närvarande under förhandlingarna och får uttala sig om påföljden.

Inför Court of Magistrates kan brottsoffret ta en mer aktiv del genom att bistå åklagaren personligen eller genom en advokat.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.