Tilltalade (brottmål)

Slovakien

I dessa faktablad förklaras förfarandet vid brottsbekämpande myndigheter om du misstänks eller anklagas för ett brott.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Här ges en sammanfattning av de olika steg som normalt förekommer i ett straffrättsligt förfarande i Slovakien.

Förundersökningsprocessen består av följande skeden:

  • Åtgärder innan åtal väcks.
  • Förundersökning (utredning).

Rättegångsprocessen består av följande skeden:

  • Granskning av och förberedande förhandling om åtalet.
  • Huvudrättegång.
  • Överklagandeförfarande (ordinärt rättsmedel i form av överklagan [odvolanie] till domstol i högre instans, fullföljd av talan [dovolanie] till Slovakiens högsta domstol [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], återupptagande av ärendet).
  • Verkställighetsförfarande, verkställande av domen och skyddsåtgärder.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Mina rättigheter under utredningen

Mina rättigheter under rättegången

Mina rättigheter efter rättegången

Senaste uppdatering: 02/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.