Tilltalade (brottmål)

Spanien

I dessa faktablad förklaras vad som händer när någon misstänks eller åtalas för ett brott som prövas genom en rättegång i domstol.

Innehåll inlagt av
Spanien

I den spanska konstitutionen erkänns människors värdighet, deras okränkbara rättigheter, fri personlig utveckling samt respekt för lagen och andras rättigheter.

Själva konstitutionen omfattar människors grundläggande rättigheter och friheter, vilket återspeglar den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de internationella fördrag och avtal om mänskliga rättigheter som Spanien har ratificerat.

De allmänna grundläggande rättigheter som ingår i den spanska konstitutionen utvecklas i nationell lagstiftning.

Rättigheterna för den part som är föremål för utredning/åtalad i brottmålsprocesser anges särskilt i den spanska straffprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Criminal), där

 1. termen ”misstänkt” (investigado) används om en person som är föremål för utredning på grund av sin anknytning till ett brott,
 2. termen ”åtalad” (encausado) används om en person som, när utredningen har slutförts, formellt åtalas av den rättsliga myndigheten för att ha deltagit i utförandet av ett visst brott,
 3. de spanska termerna acusado (normalt den person mot vilken en anklagelse har riktats i muntliga förfaranden) och procesado (normalt den person mot vilken en anklagelse har riktats i en viss typ av brottmålsprocesser), som båda kan översättas med ”åtalad” på svenska och som kan användas omväxlande med den spanska termen encausado i lämpliga skeden av förfarandet, fortsätter att användas.

Om du är ett brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Inledning

Förfarandet kan inledas

 • genom ett klagomål till den behöriga myndigheten (polis, åklagarmyndighet eller jourdomstol),
 • genom klagomål från någon person, oavsett om personen är brottsoffret eller inte,
 • genom en polisrapport,
 • av rannsakningsdomaren på eget initiativ.

Utredningsfasen

Brottmålsprocessen inleds med en förundersökning, under vilken målet förbereds, det påstådda brottet utreds och bevis samlas in för alla de omständigheter som kan påverka brottsrubriceringen och gärningspersonernas skuld, varvid berörda personer och ekonomiska tillgångar säkras.

Utredningens slut

Förundersökningen kan leda till följande:

 • Att ärendet avskrivs och avslutas, om det inte finns några bevis för ett brott eller om det inte finns någon känd gärningsperson.
 • Att förfarandet fortsätter med den s.k. mellanliggande fasen, vars syfte är att avgöra om utredningen har slutförts och åtal kan väckas.
 • Efter att det relevanta åtalet har väckts och svarsskriften ingetts kallas parterna till rättegången.

Rättegång

Rättegången, som är offentlig (med vissa undantag), hålls inför en annan domare eller domstol än den som genomförde utredningen och avslutas med en

 • fällande dom, eller
 • friande dom.

I båda fallen kan domen överklagas till högre instans av endera parten.

Faktablad

Information om alla dessa skeden i förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas brottmålsprocesser och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du lämnar in klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1 - Mina rättigheter under utredningen

2 - Mina rättigheter under rättegången

3 - Mina rättigheter efter rättegången

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.