Tilltalade (brottmål)

Sverige

Det är mycket viktigt att få oberoende juridisk rådgivning när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information om när och under vilka förhållanden som du har rätt att företrädas av en advokat. Det framgår också vad en advokat kan göra för dig. Detta faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaden för advokaten regleras om du inte har råd att betala.

Innehåll inlagt av
Sverige

Rätten till offentlig försvarare

För det fall du begärs häktad kommer du omgående att få en offentlig försvarare utsedd. Är du däremot inte frihetsberövad kan det dröja till dess åtal väcks innan du får en offentlig försvarare. Du har dock alltid möjlighet att begära att en offentlig försvarare utses åt dig om du är misstänkt för ett brott där minimistraffet är fängelse i sex månader. Även i andra fall kan du ha rätt till offentlig försvarare.

Att hitta en advokat

Om du har önskemål om en särskild advokat har du normalt sett rätt att begära att denne ska utses som din offentliga försvarare. I annat fall utser tingsrätten en offentlig försvarare för dig. Denne utses i så fall bland de advokater som regelmässigt brukar åta sig uppdrag som offentlig försvarare vid den aktuella tingsrätten. Varje tingsrätt har en förteckning över advokater på den orten, som brukar åta sig uppdrag som offentlig försvarare.

Du kan också söka efter advokater som arbetar med brottmål på Sveriges advokatsamfunds hemsida.

Att betala för en advokat

Om du får en offentlig försvarare utsedd för dig betalar staten kostnaden för advokaten. Skulle du dömas för det brott du är misstänkt för kan du, beroende på dina ekonomiska förhållanden, bli återbetalningsskyldig för hela eller en del av denna kostnad. Detta bestäms av domstolen.

Skulle du vilja ha en advokat som är verksam i en annan del av landet än där domstolen finns kan du själv få betala för advokatens reskostnader och tidsspillan.

Du kan även välja en privat försvarare. Du betalar i så fall hela kostnaden själv. Om du blir frikänd har du dock möjligt att få ersättning för hela eller delar av denna kostnad.

Länkar

Sveriges advokatsamfund

Rättshjälpsmyndigheten

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.