Tilltalade (brottmål)

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Kan jag överklaga tingsrättens dom?

Både åklagaren och den som har blivit dömd kan överklaga tingsrättens dom. Undantag gäller dock om påföljden stannat vid böter eller för åklagarens del om frikännande dom meddelats för mindre allvarliga brott. I dessa situationer krävs tillstånd för att hovrätten ska pröva överklagandet.

Vilka ändringar kan jag begära av tingsrättens dom?

Du kan antingen överklaga och begära att bli frikänd eller begära en lindrigare påföljd. Du behöver inte lämna någon utförlig förklaring till varför du överklagar, men ibland kan det vara en fördel att göra detta.

Vad gäller beträffande bevisning i hovrätten

I samband med att du överklagar måste du tala om vilken bevisning du vill att hovrätten ska ta del av. Du har även rätt att åberopa ny bevisning i hovrätten. Förhören med de personer som hördes i tingsrätten kommer spelas upp med ljud och bild. De hörs alltså som huvudregel inte på nytt i hovrätten. Det gäller även förhöret med dig. Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med några kompletterande frågor i hovrätten.

När måste ett överklagande senast ske?

Ett överklagande måste ske inom tre veckor från tingsrättens dom. Om du överklagat inom denna tid har åklagaren en vecka på sig att välja om han också vill överklaga.

När blir det förhandling i hovrätten?

Om du är häktad när du överklagar måste hovrätten påbörja förhandlingen inom åtta veckor från tingsrättens dom. I annat fall får du räkna med att det tar tre - tolv månader innan det blir förhandling i hovrätten.

Hur går förhandlingen i hovrätten till?

Huvudförhandlingen i hovrätten går till på ungefär samma sätt som i tingsrätten. Den största skillnaden är att du och övriga förhörspersoner inte hörs på nytt, utan man tittar och lyssnar på inspelningen från tingsrätten.

Kan jag få ett strängare straff i hovrätten?

Om bara du överklagat kan hovrätten inte döma strängare än vad tingsrätten gjort. Har även åklagaren överklagat kan hovrätten döma både lindrigare och strängare.

Vad händer om hovrätten inte dömer som jag hoppats?

Om hovrättens dom inte blir som du hoppats, finns det en möjlighet att överklaga till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska ta upp ditt mål krävs prövningstillstånd, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att ditt mål ska tas upp.

Har jag rätt till ersättning om jag blir frikänd?

Skulle du frikännas och domen inte överklagas har du rätt till ersättning för den tid som du suttit anhållen och häktad. Ersättningen innefattar förlorad arbetsinkomst samt ersättning för själva frihetsberövandet. Ditt ersättningsanspråk prövas av Justitiekanslern. Har du inte varit frihetsberövad får du inte någon ersättning, utöver kostnader för egen bevisning m.m.

Kommer domen finnas med i något register?

En fällande dom registreras bland annat i belastningsregistret. Hur länge den finns kvar där beror på vilket straff du fått. Har du blivit slutligt frikänd tas registreringen bort. Du kan inte själv påverka registreringen. Registreringen är tillgänglig för dig själv och vissa myndigheter inom rättsväsendet i Sverige och andra medlemsstater.

När blir domen slutgiltig?

En dom blir slutgiltig när tiden för överklagande gått ut eller Högsta domstolen avgjort målet, antingen genom att inte meddela prövningstillstånd eller genom dom. Du har även vissa möjligheter att innan överklagandetiden löpt ut godkänna domen och därmed påbörja avtjänandet av straffet.

Kan målet tas upp på nytt efter det domen blivit slutgiltig?

Har domstol en gång prövat om det du gjort är brottsligt, kan domstolen inte på nytt ta upp ditt ärende annat än under mycket speciella omständigheter. Detta sker endast någon enstaka gång per år. Som huvudregel gäller det även brott som du åtalats för i annan medlemsstat.

Kan jag få avtjäna straffet i mitt hemland?

Om du vill avtjäna ditt straff i ditt eget hemland kan det finnas möjlighet till detta. Du ansöker hos Kriminalvården om det. I annat fall avtjänas straffet i Sverige.

Länkar

Justitiekanslern

Kriminalvården

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.