Tilltalade (brottmål)

Sverige

Dessa faktablad förklarar vad som händer när du är misstänkt eller åtalad för brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om trafikförseelser, som ofta avgörs genom ett fastställt bötesstraff, gå till faktablad 5. Om du är brottsoffer kan du hitta all information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Sverige

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Nedan sammanfattas de vanliga stegen i brottmålsprocessen.

 • En anmälan tas emot av polisen.
 • Utredningen (förundersökningen) genomförs av polisen; vid allvarligare brott leds utredningen av åklagaren.
 • Möjlighet i flertalet fall att få offentlig försvarare.
 • Vid allvarligare eller upprepade brott kan du bli häktad av domstolen efter begäran från åklagaren. En särskild häktningsförhandling hålls då.
 • Åklagaren väcker åtal vid tingsrätten.
 • Tingsrätten håller rättegång (huvudförhandling) för att pröva om det är styrkt att du begått brottet samt i så fall fastställa påföljd m.m.
 • Efter överklagande från någon av parterna prövar hovrätten om tingsrättens dom ska fastställas eller ändras.
 • I ett fåtal fall kan domen även prövas av Högsta domstolen.
 • Domen vinner laga kraft, dvs. gäller slutligt, och straffet ska vid fällande dom verkställas.

Detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning, utan är enbart avsedd för vägledning. Om du behöver hjälp, kontrollera alltid med en advokat eller någon annan sakkunnig om vad som gäller i just din situation.

Europeiska kommissionens roll

Observera att den Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och kan inte bistå dig om du har något klagomål. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Mer information

1 – Att erhålla juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen

 • Förhör
 • Anhållande
 • Häktning
 • Polisens fortsatta utredning
 • Försvarets förberedelse inför rättegången
 • Åtal

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter när domstolen fattat beslut

5 – Trafikbrott

Länkar

Sveriges domstolar

Åklagarmyndigheten

Sveriges advokatsamfund

Brottsoffermyndigheten

Kriminalvården

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.