Tilltalade (brottmål)

I dessa faktablad kan du steg för steg följa den straffrättsliga processen för någon som misstänks eller anklagas för ett brott. Här beskrivs dina rättigheter och skyldigheter hela vägen från och med förundersökningarna tills efter rättegången. Faktabladen ger också information om hur mindre överträdelser, som t.ex. trafikförseelser, behandlas.

Om du är misstänkt eller anklagad för ett brott har du vissa lagstadgade rättigheter som måste upprätthållas. Du bör vara medveten om dessa rättigheter och vill säkert också vara fullt informerad om vad som händer under de olika etapperna av en straffrättslig process. Faktabladen rör viktiga områden som till exempel vilken myndighet som genomför undersökningar, hur man får juridisk rådgivning och vilka funktioner och rättigheter olika enheter och tjänstemän har. Här finns också information om eventuella tidsfrister under processen och om vilken hjälp du kan få. Du hittar också information om dina skyldigheter under processens gång.

Eftersom situationen varierar från ett land till ett annat, är det viktigt att du förstår processen och är fullt medveten om dina rättigheter och skyldigheter. Var särskilt uppmärksam på vilka åtgärder du måste vidta själv och eventuella tidsfrister för dem.

Följande faktablad är en vägledning genom de viktigaste stegen i de straffrättsliga förfarandena i varje medlemsstat. Här förklaras också vilka rättigheter du har och vilka grundläggande regler du ska följa för att kunna utöva dem.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd att fungera som vägledning. Om du behöver hjälp, ska du alltid kontakta en advokat eller annan expert för att få klart för dig vad som gäller i just din situation.

Alla personhänvisningar i dessa faktablad gäller både män och kvinnor om inget annat tydligt framgår av sammanhanget.

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.