Права на жертвите – по държави

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако сте станали жертва на престъпление, можете да съобщите за него във всеки полицейски участък или на прокурора.

Можете да подадете сигнала си устно или писмено и трябва да го подпишете. Сигналът може да бъде подаден и от трета страна. Макар че не е задължително, е препоръчително да включите в сигнала си Вашите лични данни, включително адрес, на който могат да се свържат с Вас, както и лични данни на третата страна, която съобщава за престъплението.

Освен това е препоръчително да предоставите всички доказателства и информация за заподозрения, с които разполагате. Това ще улесни провеждането на разследването.

Полицията разполага с официален формуляр, който трябва да се попълни (обикновено с помощта на компютър), за да се запише информацията, която предоставяте. От този момент нататък сигналът Ви става част от преписката.

Можете да съобщите за престъплението във всеки полицейски участък или директно на прокурора.

Сигналът може да бъде подаден на немски език или на един от официалните регионални езици.

Ако не говорите достатъчно добре немски или друг официален език, имате право да получите помощ от устен преводач.

В случай на определени престъпления (например тежки или сексуални престъпления) при съобщаване за престъплението имате право да получите помощ от организация за подкрепа на жертвите на престъпления.

Не е определен срок за съобщаване на престъпление. Въпреки това след определен период от време, който е посочен в закона, полицията, прокурорът или съдът могат да откажат да разгледат случая Ви. Този период от време се различава в зависимост от вида на въпросното престъпление (давностни срокове).

Когато получат информация за предполагаемо престъпление (изключение: престъпления, подлежащи на наказателно преследване от частен характер), органите са задължени да започнат разследване.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

След като сте съобщили за престъплението, ще получите писмено потвърждение за подадения от Вас сигнал. Това ще включва и референтен номер. Ако по-късно се свържете с компетентен полицейски участък и посочите този референтен номер, можете да се обърнете към служителя, който отговаря за Вашия случай.

Ако подадете писмено сигнала в полицията или до прокурора, трябва да поискате от тях референтния номер. Организациите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви помогнат да намерите точния референтен номер.

В качеството си на жертва на престъпление имате право да разгледате преписките. Достъпът може да бъде отказан или ограничен само ако преглеждането на преписките би застрашило разследването или би повлияло на свидетелските Ви показания.

Прокуратурата ще Ви информира относно важните развития по процеса. Така например ще бъдете уведомен, ако органите решат да не пристъпят към наказателно преследване, да преустановят разследването или ако смятат да разпоредят алтернативни мерки по отношение на обикновено наказателно производство.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

При контакта Ви с правоприлагащите органи можете да получите подкрепа и да бъдете представляван от адвокат, член на организация за подкрепа на жертвите на престъпления или друго подходящо лице.

Ако имате право на правна подкрепа, в хода на процеса ще получите безплатна подкрепа при отстояване на Вашите права от адвокати, действащи в сътрудничество със специализирани организации за подкрепа на жертвите на престъпления. Достъпна е и психосоциална и правна помощ:

 • за лица, които може да са били изложени на насилие или опасна заплаха в резултат на умишлено престъпно деяние, чиято сексуална неприкосновеност или самоопределяне са били нарушени или чиято лична зависимост е била използвана при извършването на такова престъпление;
 • ако сте близък роднина на лице, което може да е починало в резултат на престъпление, или ако сте роднина, който е станал свидетел на престъплението;
 • за жертвите на терористични престъпления;
 • за жертвите на типични „онлайн престъпления от омраза“. Последните включват преследване и продължаващ тормоз посредством далекосъобщителни или информационни системи („кибертормоз“), както и подбудителството към такива деяния. Включват и престъпления като клевета, обвинения в престъпление, които вече са били отхвърлени като неоснователни, обиди и уронване на доброто име, когато има определени основания да се предполага, че деянието е извършено чрез далекосъобщителни или информационни системи;
 • за малолетни или непълнолетни, които са били свидетели на насилствени действия в рамките на своя социален кръг (насилие в семейството, насилие над деца).

Помощта трябва да е необходима за защита на правата на жертвата и е гарантирана от организацията за подкрепа на жертвите на престъпления. Жертвите, чиято сексуална неприкосновеност може да е била нарушена и които все още не са навършили 14-годишна възраст, получават психосоциална подкрепа при всички положения.

Ако нямате право да използвате услугите за подпомагане на жертвите на престъпления, можете да подадете молба до съда за безплатна правна помощ, в случай че сте били конституиран като граждански ищец. Молбата Ви ще бъде одобрена, ако съдът счита, че е необходимо законно представителство (по-специално, за да се избегне предявяването на последващ граждански иск) и ако доходът Ви не е достатъчен, за да платите за законен представител, без това да застраши издръжката Ви.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Разходите за пътуване до и от прокуратурата, съда или мястото на провеждане на изслушването ще Ви бъдат възстановени и ще Ви бъде изплатено обезщетение за загуба на време, ако в резултат на това сте преживели финансови загуби. Ако сте свидетел и трябва да нощувате и да закусите, обядвате или вечеряте на определено място, разходите за престоя Ви ще Ви бъдат възстановени до определена сума. Искането си за това плащане трябва да подадете в срок от 14 дни.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Трябва да бъдете уведомен, в случай че прокурорът реши да не образува производство. Тогава ще разполагате с 14 дни да поискате от прокурора да Ви обясни мотивите за това решение. Също така можете да подадете молба за продължаване на производството, ако:

 • законът е бил нарушен или е бил приложен неправилно;
 • са налице значителни съмнения относно точността на фактите, на които се основава решението за прекратяване на производството; или
 • могат да бъдат представени нови факти или доказателства, които обосновават продължаването.

Искането трябва да бъде подадено в срок от 14 дни, след като сте били уведомен за решението на прокурора да прекрати производството или след като сте получили мотивите за такова прекратяване. Ако в рамките на този срок не сте получили тази информация, срокът може да бъде удължен до 3 месеца след решението. Искането за продължаване на производството трябва да бъде отправено до прокурора.

Ако прокурорът счита, че искането Ви е добре обосновано, тойще продължи производството. В противен случай прокурорът трябва да напише отговор и да го подаде заедно с преписката до съда, който ще се произнесе по Вашето искане. Ако съдът одобри искането, прокурорът трябва да продължи производството. В противен случай искането се отхвърля.

Ако прокурорът реши да разпореди алтернативни мерки по отношение на обикновено наказателно производство, не можете да обжалвате неговото решение.

Ако са повдигнати обвинения и впоследствие прокурорът прекрати делото, при определени обстоятелства имате право да поддържате обвиненията като частен тъжител. В този случай трябва вече да сте били конституиран в производството като граждански ищец. След това придобивате статут на частен тъжител, като заявявате, че ще поддържате обвиненията.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

В качеството си на жертва имате право да участвате в процеса. Ще бъдете призован да се явите в съда само ако от Вас се иска да дадете свидетелски показания. Жертвата е длъжна да спази призовката за явяване в съда само ако е призована като свидетел.

Ако се възползвате от услугите за подпомагане на жертвите на престъпления, организацията за подкрепа на жертвите на престъпления, предоставяща тези услуги, ще бъде информирана за датите на заседанията.

Ако в хода на разследването сте дали показания, като сте били подложен на кръстосан разпит, ще бъдете информиран за датата на процеса само ако сте поискали това. Ако сте граждански ищец, частен тъжител или частен обвинител, ще бъдете надлежно уведомен за определените дати на изслушванията. Независимо от това дали процесът е публичен, като жертва имате право да присъствате и да бъдете придружаван от довереник — адвокат, член на организация за подкрепа на жертвите на престъпления или друго лице. Имате право да задавате въпроси на обвиняемия, свидетелите и вещите лица, както и да бъдете изслушан по отношение на правото Ви на обезщетение.

Ако сте граждански ищец, можете да изберете и да не присъствате на изслушването. Ако обаче сте частен обвинител и не присъствате по време на изслушването, съдът неопровержимо ще предположи, че вече не се интересувате от определяне на осъдителна присъда и ще приключи делото.

Ако не говорите немски език (или друг официален език), по време на изслушването имате правото на безплатни услуги по устен превод.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например дали съм или мога ли да избера да бъда: жертва на престъпление, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Вие сте жертва, ако отговаряте на съответните законоустановени изисквания. Статут на жертва имат следните лица:

 • лица, които може да са били изложени на насилие или опасна заплаха в резултат на умишлено престъпно деяние, чиято сексуална неприкосновеност или самоопределяне са били нарушени или чиято лична зависимост е била използвана при извършването на такова престъпление;
 • съпругът(ата), регистриран партньор, партньор на семейни начала, роднини от първа степен, брат или сестра и други лица на издръжка на лице, което може да е починало вследствие на престъпление, или други роднини, които са свидетели на престъплението; и
 • всяко друго лице, което е претърпяло вреди в резултат на престъпление или чиито правни интереси, защитени от наказателното право, са били накърнени в други отношения.

Вие сте свидетел, ако сте представили становища, отнасящи се до наказателното производство. Това ще бъде установено от полицията и прокурора в хода на разследването. По време на процеса това решение ще бъде взето от съда.

Вие сам решавате дали искате да бъдете конституиран като граждански ищец.

Ваше ще бъде и решението дали да продължите производството като частен тъжител, в случай че обвиненията бъдат свалени.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

В хода на производството всички органи трябва да зачитат личната Ви неприкосновеност като жертва и интересите Ви за защита на неприкосновеността на личния Ви живот. Вашите права, интереси и специфични нужди от защита трябва да бъдат разглеждани с особено внимание. Всички жертви трябва да бъдат информирани по-най бързия начин за своите права и възможността да получат съдействие и обезщетение.

При поискване трябва да бъде издаден препис от потвърждението за Вашия сигнал.

Всяка жертва има право на представителство и съвет. То може да бъде предоставено от адвокат, организация за подкрепа на жертвите на престъпления или друго подходящо представителство. Ако имате право на услуги за подпомагане на жертвите на престъпления, лицето, което Ви предоставя правна помощ, ще ви представлява в производството.

Ако не отговаряте на условията за правна подкрепа, но желаете да бъдете представляван от адвокат като граждански ищец, при определени условия можете да подадете молба за правна помощ.

В качеството си на свидетел имате право да не изпълните задължението си да дадете показания, ако по този начин бихте уличили свой роднина. Не можете да се ползвате от това право, ако сте възрастен и претендирате за обезщетение като граждански ищец в рамките на наказателно производство.

Възможно е да откажете да отговорите на отделни въпроси:

 • ако отговорът ще Ви унизи или ще изложи Вас или член на Вашето семейство на риск от директна и значителна финансова загуба;
 • ако отговорът ще засегне най-личната Ви сфера или тази на друго лице;
 • ако считате, че въпросите, свързани с подробности за сексуално престъпление, са необосновани.

Възможно е обаче да бъдете задължен да отговорите на въпросите, ако свидетелските Ви показания са от особено значение за предмета на производството.

Ако по време на разпита Ви присъстват други лица, трябва да се вземат мерки да не се разкриват личните Ви данни. Не трябва да разкривате домашния си адрес. Вместо това можете да дадете друг адрес, на който органите могат да се свържат с Вас.

Имате право да се запознаете с преписките, ако те засягат Вашите интереси. Можете също така да поискате препис на преписката срещу заплащане на такса. Преписите се предоставят безплатно, ако Ви е предоставена правна помощ или ако поисканите преписи представляват констатациите и мненията на вещи лица, публични органи, служби и институции.

Ако извършителят бъде освободен от мястото на задържане или задържане под стража в досъдебното производство, трябва да бъдете информиран, ако в резултат на умишлено престъпление сте били изложен на насилие или опасна заплаха, били са нарушени Вашата сексуална неприкосновеност или самоопределяне, личната Ви зависимост е била използвана при извършването на такова престъпление или сте уязвима жертва. Ако сте жертвата на друг вид престъпление, трябва да подадете искане, в което да посочите, че желаете да бъдете информиран за освобождаването на извършителя.

Трябва да бъдете уведомен за прекратяването или продължаването на производството или за всяко прекратяване на разследването от страна на прокурора. Ако са разглеждани алтернативни мерки по отношение на обикновено наказателно производство, трябва да получите подробна информация за Вашите права. Ако производството е било прекратено от прокурора, при определени обстоятелства можете да подадете молба за неговото продължаване.

Ако не говорите достатъчно добре немски език или сте лишен от слух или зрение, имате правото на подкрепа чрез услуги за устен/писмен превод. Имате право да участвате в кръстосани разпити, възстановки на инцидента и в съдебния процес, по време на провеждането на които имате право да задавате въпроси и да подавате молби.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

В качеството си на жертва на престъпление имате право да правите изявления в контекста на показанията Ви или на друг вид участие по време на разпит или изслушване. Така например можете да решите да се присъедините като граждански ищец и да поискате да Ви бъде присъдено обезщетение. Имате право и да задавате въпроси на обвиняемия, свидетелите и вещите лица.

Ако сте призован по време на разпита или изслушването, имате право да представите доказателства.

Ако също така сте и свидетел, Вие сте задължен да спазвате всички получени призовки за явяване пред съда и да предоставите вярна и пълна информация.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Още от началото на разпита ще получавате информация за Вашите права в хода на съдебния процес.

Вие решавате дали да участвате по време на съдебния процес.

Съдебното решение ще бъде произнесено в края на заседанието. Можете да се запознаете със съдържанието на решението, като останете до края на заседанието или разгледате преписката по делото.

Ако сте били конституиран като граждански ищец, съдът е задължен да се произнесе в решението си и по предявения от Вас иск. Ако се произнесе да получите обезщетение, решението се счита за заповед за изпълнение съгласно гражданското право и Вие можете да подадете молба до федералното правителство за авансово плащане на обезщетението. Това обаче подлежи на условието, че осъденият не е в състояние незабавно да изпълни задължението за плащане в резултат на изтърпяване на наказанието (лишаване от свобода).

Съдът може също така да разпореди имуществото, принадлежащо на жертвата, което е в притежание на обвиняемия, да бъде върнато на жертвата.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Имате право да разгледате преписките. Достъпът може да бъде отказан или ограничен само ако преглеждането на преписките би застрашило разследването или би повлияло на свидетелските Ви показания.

Последна актуализация: 03/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.