Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Мога ли да обжалвам присъдата, с която подсъдимият е осъден или е признат за невинен?

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Какви права имам след влизане в сила на присъдата?

Допълнителна информация

Мога ли да обжалвам присъдата, с която подсъдимият е осъден или е признат за невинен?

Ако сте конституиран като граждански ищец, можете да подадете жалба, ако съдът отхвърли иска ви за вреди или ако считате, че присъденото обезщетение е твърде малко. Не можете да обжалвате нито оправдателна присъда, нито наложеното на обвиняемия наказание, ако считате, че то е прекалено леко. (Прокурорът може да обжалва присъдата на тези основания.)

Вземете бързо решение, тъй като обикновено обжалването по наказателни дела трябва да се извърши в срок от петнадесет дни. Жалбите трябва да бъдат подадени в деловодството (greffe/griffie) на съда, постановил оспорваното решение. Може да получите допълнителна информация в деловодството. При обжалване делото ще бъде разгледано отново от по-горестоящия съд. Ще бъдете уведомен за времето и мястото на провеждане на съдебните заседания. Процедурата по обжалване прилича много на тази по време на първия съдебен процес. Не е необходимо да се конституирате за втори път като граждански ищец. Не можете обаче да се конституирате като граждански ищец за първи път на етапа на обжалване.

Пълно обжалване на решението на наказателен съд от фактическа и правна гледна точка (appel/hoger beroep) не може да бъде направено, но може да бъде подадена жалба до Касационния съд, която има за предмет само правни въпроси (pourvoi/voorziening).

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Произнесеното при пълно обжалване решение (appel/hoger beroep) не може да бъде предмет на по-нататъшно пълно обжалване.

Пълно обжалване на решението на наказателен съд не може да бъде направено, но може да бъде подадена жалба, която има за предмет само правни въпроси, до Касационния съд.

Касационният съд няма да разгледа фактите по делото: той проверява единствено дали са налице пороци в прилагането на процесуалните правила или неправилно прилагане или тълкуване на закона. Касационният съд може само да потвърди постановеното решение или да го отмени. Той не може да събира допълнителни доказателства или да решава наново делото по същество. Ако той отмени решението, той го връща за ново разглеждане от съд от същото ниво, като този, който е постановил първото решение. Решението на Касационния съд не е обвързващо.

Какви права имам след влизане в сила на присъдата?

Важно е да знаете от самото начало, че в качеството на жертва на престъплението няма да бъдете автоматично уведомен за постановената присъда (освен ако не сте конституиран като граждански ищец). Ако вие или вашият адвокат не сте присъствали при произнасянето на присъдата, трябва лично да се свържете с компетентните органи или да се обърнете за информация към персонала на правосъдния център (maison de justice/justitiehuis).

В качеството на жертва на престъплението, при определени условия може да бъдете информиран или изслушван във връзка с решенията относно изпълнението на наложеното наказание, напр. затворнически отпуск, определяне на полусвободен режим, електронно наблюдение, предварително освобождаване предвид депортиране или предаване на друга държава, или условно освобождаване.

Ако гражданският ви иск е бил уважен, при определени условия можете да бъдете уведомен или изслушан, ако на осъденото лице са предоставени някакви специални условия за изпълнение на наказанието.

В противен случай можете да поискате от съда по изпълнение на наказанията (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank) да бъдете признат за жертва на престъплението. Молбата ви ще бъде приета, ако съдът реши, че имате законен интерес.

При определени условия имате следните права като жертва:

  • да бъдете информиран за решенията, свързани с изпълнението на присъдата (включително затворнически отпуск, електронно наблюдение, условно освобождаване и т.н.);
  • да предлагате специфични условия, които могат да бъдат налагани на извършителя;
  • да бъдете изслушван във връзка със специфичните условия, които може да бъдат наложени на извършителя във ваш интерес.

Примери

  • можете да поискате бъдете изслушан от съда по изпълнение на наказанията във връзка с условията, които могат да бъдат наложени на извършителя при разрешаване на електронно наблюдение;
  • можете да поискате от съда да ви уведоми, ако постанови условно освобождаване на извършителя;
  • можете да поискате да бъдете уведомен, ако Министърът на правосъдието предостави на извършителя затворнически отпуск.

Ако желаете да упражните тези права, трябва да попълните формуляр на декларация на пострадалото лице и да го подадете или изпратите в деловодството на съда по изпълнение на наказанията или в правосъдния център.

Можете винаги да бъдете подпомаган или представляван от адвокат по време на заседанията на съда по изпълнение на наказанията. Можете също така да поискате помощ от някоя официално призната организация за подпомагане на жертвите на престъпления или от някоя служба за предоставяне на услуги по подпомагане на жертвите на престъпления или от службите за прием на жертви на престъпления в съда , напр. при явяване в съдебно заседание.

Правосъдният център палата, службите за прием на жертви на престъпления или вашият адвокат могат да ви предоставят допълнителна информация.

По време или след изпълнението на наказанието, независимо дали извършителят изпълнява наказанието в затвора или извън него, венаги може да прибегнете до медиация.

Допълнителна информация

  • Закон за външното правно положение на лицата, осъдени на лишаване от свобода и за правата на жертвите на престъпления във връзка с начина на изпълнение на наказанията– на нидерландски език.
Последна актуализация: 16/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.