Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Местна и федерална полиция

Публична федерална служба „Правосъдие“

Комисия за финансово подпомагане на жертвите на умишлени актове на насилие

Центровеза социални грижи

Светски службиза помощ на гражданите

Център засоциално-психологическа помощ (Sozial-Psychologischen Zentrum — SPZ)

Центрове зазащита на децата

Екипи „SOS Деца“

Jugendhilfedienst (JHD)

Местна и федерална полиция

Местната и федералната полиция докладват на Министъра на вътрешните работи. Местната полиция осъществява основните полицейски задължения и работи съгласно принципа за „общностна полиция“. Федералната полиция отговаря за изпълнението на специализирани полицейски задачи.

Местната и федералната полиция

 • посрещат жертвите на престъпления учтиво и с уважение;
 • оказват практическа помощ на жертвите на престъпления, предоставят им информация и ги насочват към подходящи служби;
 • съставят надлежно протокола, що се отнася до самоличността на пострадалото лице и неговото желание да бъде информирано за хода на производството;
 • се свързват отново с пострадалия скоро след подаване на оплакването.

ЗА КОНТАКТИ:

Eлектронна поща: ibznet@ibz.fgov.be

Публична федерална служба „Правосъдие“

Публичната федерална служба „Правосъдие“ обхваща няколко дирекции и комисии, натоварени със защитата на интересите на жертвите на престъпления, включително Генерална дирекция „Законодателство, основни права и свободи“ и Генерална дирекция „Правосъдни центрове“.

Генерална дирекция „Законодателство, основни права и свободи“

 • отговаря за подготовката и изготвянето на нови законодателни предложения;
 • съветва Министъра на правосъдието и други действащи лица в тази област, изготвя отговори на парламентарни въпроси, участва в провеждането на международни преговори;
 • работи в тясно сътрудничество с други компетентни дирекции в рамките на Публичната федерална служба, като Генерална дирекция „Правосъдни центрове“, или с други външни действащи лица.

Генерална дирекция „Правосъдни центрове“

 • обхваща 28 правосъдни центрове (maisons de justice/justitiehuizen), които са в ресора на Министерство на правосъдието (във Фландрия и Валония има по 13, а в Брюксел има 2 — една за френскоговорящите и една за говорещите нидерландски език);
 • всеки правосъден център разполага със специализиран персонал, който съставлява служба за прием на жертви на престъпления.

ЗА КОНТАКТИ:

Публична федерална служба „Правосъдие“: Уебсайт: https://justitie.belgium.be

Информация за данните за контакт на правосъдните центрове можете да намеритетук.

Комисия за финансово подпомагане на жертвите на умишлени актове на насилие

Комисията за финансово подпомагане на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) бе създадена със закона от 1 август 1985 г. Тя има важна роля при предоставянето на държавна финансова помощ на жертвите на престъпления, свързани с насилие.

Комисията

 • предоставя финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие, а в някои случаи и на техните семейства;
 • прилага процедура за оказване на помощ на жертви на актове на насилие, които са осъществени в някоя от държавите-членки на Европейския съюз;
 • може да предостави помощ дори нападателят да не е известен или да не носи отговорност за действията си;
 • не предоставя съдействие, когато дадено престъпление е извършено в резултат на самонадеяност или небрежност.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: https://justice.belgium.be/fr

Центрове за социални грижи

Във Фландрия и Брюксел съществуват 11 центъра за социални грижи (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), като всеки от тях има отдел за помощ на жертви на престъпления.

Центровете

 • са членове на Victim Support Europe (посредством подкрепата на Steunpunt Algemeen Welzijnswerk);
 • са отворени за всеки, който има въпроси или проблеми;
 • предоставят услуги по оказване на помощ на жертви на престъпления във Фландрия и Брюксел;
 • предлагат психо-социална помощ на жертвите на  престъпления и техните близки, на близките на хора, който са извършили самоубийство, на жертвите на катастрофи и техните близки и на жертвите на пътнотранспортни произшествия и техните близки;
 • предоставят психологическа, практическа и правна помощ на жертвите на престъпления.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://http://www.archipel.be/

Информация за данните за контакт на 25-те CAW можете да намерите тук.

Светски служби за помощ на гражданите

Във Валония Светски служби за помощ на гражданите (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) предоставят съдействие не само на жертвите на престъпления, но така също например на затворници и бивши затворници.

Тези служби

 • се разделят на пет местни подразделения, по едно във всяака провинция във Валония;
 • се финансират от френскоговорящата общност;
 • предоставят психологическа, психиатрична и социална помощ на обвиняемите, лишените от свобода, извършителите на престъпления, на пострадалите, както и на родителите и/или близките на изброените лица
 • разполагат с професионалисти, които работят в мултидисциплинарни екипи.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.ulb.ac.be/

Информация за данните за контакт на местните подразделения можете да намерите тук.

Център за социално-психологическа помощ

Центърът за социално-психологическа помощ(Sozial-Psychologisches Zentrum — SPZ) е организация, която работи в немскоговорящата част на страната и предлага помощ на жертвите на престъпления.

Центърът

 • е неправителствена организация, която работи в немскоговорящата част на Белгия;
 • има клонове в St. Vith и Eupen;
 • предлага индивидуализиран подход към всички жертви на престъпления, с участие на мултидисциплинарен екип от психолози, терапевти, социални работници и психиатър.

ЗА КОНТАКТИ:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Центрове за защита на децата

Центровете за защита на децата (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) са специализирани центрове, създадени от фламандските органи, които имат собствени методи на работа и чиято цел са безопасността и благополучието на децата.

Центровете

 • имат клон във всяка провинция във Фландрия и в Брюксел;
 • се състоят от мултидисциплинарни екипи със психосоциални, образователни и социални функции;
 • са центрове за предоставяне на съвети и помощ при предполагаеми случаи на малтретиране на деца;
 • предоставят безплатна информация и помощ;
 • могат да се намесят във всички случаи, когато дете е жертва на физическо, психологическо или сексуално насилие, било то активно или пасивно;
 • предоставят възможност за анонимно сигнализиране за всеки случай на малтретиране на дете.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.kindinnood.org/

Информация за данните за контакт на Центровете можете да намерите тук.

Екипи „SOS Деца“

Федерацията на службите „SOS Деца“(Fédération des Équipes SOS-Enfants) оказва специализирана помощ на деца, които са жертви на малтретиране във Валония.

Екипи „SOS Деца“

 • се занимават с превенция на малтретирането и с работа по отделните случаи на малтретиране;
 • извършват мултидисциплинарна преценка на положението на детето и на неговата среда;
 • предоставят , психиатрична, психологическа и социална помощ на децата и техните семейства;
 • се стремят постоянно да разпространяват своето знание в областта на работата по случаи на малтретиране и превенцията на такива случаи.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.federationsosenfants.be/

Jugendhilfedienst (JHD)

JHD (Jugendhilfedienst— JHD) предоставя специализирана помощ за непълнолетни лица, които са пострадали от престъпления в немскоговорящата част на Белгия.

JHD

 • са центрове за предоставяне на съвети и помощ по случаи на малтретиране на деца;
 • предоставя помощ на деца, младежи и техните родители в немскоговорящата част на Белгия;
 • в случай на необходимост, подава сигнали до прокуратурата или до съда за младежта.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Последна актуализация: 16/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.