Права на жертвите – по държави

България

Съдържание, предоставено от
България

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е държавния орган, отговорен за осигуряване на обезщетение от държавата.

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

 • отговаря за изплащането на финансовите компенсации
 • оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентните органи в съответната държава членка
 • оказва съдействие на граждани на други държави членки, законно пребиваващи и пострадали от престъпления на територията на Република България, които имат право на парично обезщетение
 • обръща се за съдействие към компетентните органи на други държави в случаите, когато български граждани са пострадали от престъпление в чужбина, и оказва съдействие на граждани на други държави, законно пребиваващи на територията на Република България, за предоставяне на формите на подпомагане, включващи медицинска помощ при спешни състояния, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ и практическа помощ

Контакти:

Уебсайт: https://www.compensation.bg

Министерство на вътрешните работи

Министерството на вътрешните работи приема и оказва съдействие на хора, пострадали от престъпление или от друго нарушаване на обществения ред.

Министерството на вътрешните работи

 • оказва съдействие на пострадалите от престъпление или от друго нарушение на обществения ред
 • извършва разследване на престъпления под ръководството и надзора на прокуратурата

Контакти:

Уебсайт: https://mvr.bg

За контактите на всички полицейски управления вижте тук.

Национално бюро за правна помощ

Националното бюро за правна помощ организира заедно с адвокатските съвети оказването на правна помощ на нуждаещи се хора, включително пострадали от престъпление.

Националното бюро за правна помощ

 • организира заедно с адвокатските съвети оказването на правна помощ
 • води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да предоставят правна помощ
 • финансира и контролира предоставянето на правна помощ

Контакти:

Уебсайт: https://mjs.bg

Асоциация на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления

Асоциацията на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления, дава информация за дейността на съставните й организации в различните региони.

Асоциацията на организациите, подкрепящи пострадалите от престъпления

 • е създадена и регистрирана от Фондация за подкрепа на пострадалите от престъпление и борба с корупцията, Фондация „Център Надя”, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, Български център за джендър изследвания и други, с цел избирането на постоянен представител в Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
 • осигурява информация за дейността на съставните й организации в страната

Контакти:

Телефон: +359 2 980 0262

Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията

Фондацията за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията осигурява правна и техническа информация, както и психологическа подкрепа на пострадалите от престъпление.

Фондацията за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията

 • осигурява правна и техническа информация, както и психологическа подкрепа на пострадалите от престъпление
 • осъществява антикорупционни дейности

Контакти:

Имейл: stopcrimesbg@yahoo.com; stopcrimes@abv.bg

Уебсайт: няма

Фондация „Център Надя”

Фондация „Център Надя” оказва съдействие на жени и деца, пострадали от физическо, сексуално и психологическо насилие.

Фондация „Център Надя”

 • оказва помощ на жени и деца, пострадали от физическо, сексуално и психологическо насилие
 • провежда психологически, медицински, социални и правни консултации, както и психотерапия и насочва пострадалите от престъпление към други услуги и експерти; дава консултации и информация по телефона
 • поддържа 24-часова национална гореща телефонна линия за деца в нужда
 • има клонове и центрове в София, Русе, Кюстендил, Стара Загора, Търговище и Сандански

Контакти:

Уебсайт: http://centrenadja.org/

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ

Центърът за подпомагане на хора,преживели изтезание – АСЕТ, предлага медицински и психологически консултации за пострадали от насилие и изтезание.

Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ

 • предоставя медицински и психологически консултации за пострадалите от насилие и изтезание
 • осигурява подкрепа и рехабилитация за пострадалите от насилие и изтезание
 • провежда рехабилитационна програма в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Казанлък

Контакти:

Уебсайт: http://www.acet-bg.org/

Български център за джендър изследвания (БЦДИ)

Българският център за джендър изследвания работи в областта на защитата на жени от насилие във всичките му форми - домашно насилие, трафик на жени, както и сексуално насилие на работното място.

Българският център за джендър изследвания

 • работи в областта на защитата на жени от насилие във всичките му форми - домашно насилие, трафик на жени, както и сексуално насилие на работното място
 • повишава информираността и чувствителността на обществото по отношение на равенството между половете
 • има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица

Контакти:

Уебсайт: http://www.bgrf.org/

Фондация „Асоциация Анимус”

Фондация „ Асоциация Анимус” оказва психологическа и социална подкрепа на пострадалите от насилие.

Фондация „Асоциация Анимус”

 • извършва непосредствена психологическа и социална работа с пострадали от насилие ( домашно, сексуално насилие и трафик на хора)
 • извършва работа в общността – лобиране, превенция и изграждане на мрежи срещу насилието; обучение на специалисти за разпознаване на насилие и работа с пострадалите от него
 • поддържа денонощна национална гореща телефонна линия (0 800 18 676) за пострадали от насилие, която предлага емоционална подкрепа, както и информация за организациите и службите, предлагащи помощ
 • поддържа гореща линия за деца, пострадали от насилие или за деца в риск (116 111)
 • поддържа денонощно кризисно звено, където пострадалите от престъпление и техните деца могат да бъдат настанени за период от 4 дни
 • предоставя психологически консултации за справяне с кризата след претърпяно насилие, предлага социална работа и защита - придружаване на пострадали и оказване на съдействие в отношенията им със социални, медицински и други институции
 • осъществява психотерапевтични и консултативни програми, предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се

Контакти:

Имейл: animus@animusassociation.org

Последна актуализация: 23/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.