Права на жертвите – по държави

България

Съдържание, предоставено от
България

Как мога да участвам в съдебното производство?

Когато делото бъде изпратено в съда, ще бъдете уведомен за първото съдебно заседание и трябва да решите по какъв начин ще участвате в съдебното производство. Имате три възможности: да участвате само като пострадал, като граждански ищец (1) и/или като частен обвинител (2).

Ако решите да участвате в съдебното производство само като пострадал:

 • ще бъдете информиран за датите на съдебните заседания;
 • можете да се запознаете с материалите по делото и да си водите бележки;
 • можете да присъствате на публичните съдебни заседания; ако заседанието не е публично (т.е. ако се провежда при закрити врати в присъствието на ограничен кръг лица), трябва да получите разрешение от съда, за да присъствате.

Ако решите да участвате като частен обвинител (2) и/или като граждански ищец (1) имате редица допълнителни права:

 • да имате адвокат (не задължително), обикновено на собствени разноски, освен ако докажете, че нямате възможност да заплатите услугите му;
 • да поискате отстраняването на съдия, прокурор, адвокат или секретар, вещо лице или преводач, ако имате основание да се съмнявате в тяхната безпристрастност;
 • да представяте веществени доказателства, да призовавате свидетели, да искате назначаването на експертизи и т.н;
 • да присъствате на следствените действия, извършвани от съда;
 • да искате извършването на нови съдебни следствени действия;
 • да правите твърдения, искания, бележки и възражения, да разпитвате подсъдимия и свидетелите и да правите възражения срещу изслушването на определени свидетели;
 • да искате от съда да присъди заплащането на разноските по делото от подсъдимия, ако наказателният процес приключи с присъда;
 • да обжалвате решенията на съда, включително присъдата и наказанието.

Необходимо е да уведомите съда, ако решите да участвате в съдебното производство като частен обвинител и/или граждански ищец. Може да направите това писмено (няма изискване за специална форма) или устно по време на съдебното заседание. При всички положения е необходимо да уведомите съда преди да е започнало представянето на доказателствата. След този момент вече не можете да станете граждански ищец или частен обвинител.

В някои случаи може да ви бъде отказано да участвате в съдебния процес като частен обвинител (2) или като граждански ищец (1). Законът не позволява участието в такова качество в някои специфични случаи на незабавно производство (например, когато подсъдимият е заловен при извършване на престъплението). Също така съдът може да реши да не Ви допусне да участвате в съдебния процес, дори това да не е забранено от закона. В такъв случай можете да обжалвате решението на съда пред по-горестоящия съд. Дори и да Ви е отказано участието като граждански ищец, можете да предявите иска си пред граждански съд.

Има някои по-леки престъпления (например обида, клевета, лека телесна повреда, причинена от роднина, и т.н.), за които наказателно производство може да започне само по Ваша инициатива в качеството Ви на частен тъжител, а не по инициатива на прокурора. Ако сте пострадал от такова престъпление, трябва да подадете частна тъжба директно в съда. По този начин можете да участвате в наказателния процес като частен тъжител (3). Като частен тъжител имате същия обем права като частния обвинител и гражданския ищец.

Какви са правата ми като свидетел?

Ако сте призовани да дадете показания като свидетел е необходимо да се явите пред съда и да останете на негово разположение, докато е нужно. Имате и допълнителни права, свързани със свидетелските Ви показания:

 • да си служите с писмени бележки;
 • при необходимост безплатно да се възползвате от услугите на преводач;
 • да бъдете придружен от адвокат на собствени разноски;
 • да бъдете разпитан на мястото, където се намирате, ако не можете да се явите в съда поради болест или инвалидност;
 • да бъдете разпитан чрез видеоконференция или телефонна конференция, ако се намирате извън България;
 • да не давате показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършването на престъпление Вас, Вашите родители, баба и дядо, деца, внуци, братя, сестри, съпруг или лицето, с което се намирате във фактическо съжителство;
 • да искате отмяна на актовете, които накърняват Ваши права и интереси;
 • да получите възнаграждение за загубения работен ден и да Ви бъдат заплатени разноските, които сте направили.

Непълнолетен съм. Имам ли допълнителни права?

Ако сте под 18-годишна възраст, имате право:

 • да бъдете разпитан в присъствието на педагог и психолог, а когато е необходимо и в присъствието на родителя или настойника Ви;
 • да бъдете разпитан чрез видеоконференция, без да имате директен контакт с подсъдимия, дори ако живеете в България;
 • да бъдете разпитан в заседание при закрити врати в присъствието само на ограничен кръг хора; след като дадете показания, ще бъдете изведен от заседателната зала, освен ако съдът определи друго;
 • да получите безплатна правна помощ винаги, когато в наказателния процес се засягат Ваши права и интереси;

Ако интересите Ви са в противоречие с интересите на вашия родител, настойник или попечител, съдът ще Ви назначи безплатно адвокат, който да Ви представлява.

Мога ли да получа правна помощ?

Можете да поискате да бъдете представляван от адвокат безплатно, ако участвате в съдебното производство като частен обвинител (2), частен тъжител (3) и/или граждански ищец (1). Необходимо е да представите доказателства пред съда, че нямате възможност да заплатите адвокатското възнаграждение. Съдът ще се запознае с доказателствата и ще Ви назначи адвокат.

Имате право на безплатна правна помощ, ако сте пострадал (или наследник/роднина на пострадал) от определени престъпления (4). Необходимо е да подадете молба до съда и ще Ви бъде назначен безплатно служебен защитник, стига да представите доказателства, че нямате възможност да заплатите адвокатското възнаграждение. Ако е възможно адвокатският съвет ще определи адвоката, посочен от Вас.

Как мога да получа закрила, ако съм в опасност?

Можете да поискате от съда да забрани на обвиняемия да се доближава непосредствено до Вас. Решението на съда не може да бъде обжалвано. Забраната отпада след приключване на делото, но можете да поискате нейната отмяна по всяко време.

Ако сте свидетел и показанията Ви могат да застрашат Вас или вашите близки, по Ваша молба или със съгласието Ви прокурорът или съдът ще постановят временни мерки за защита на свидетел:

 • Осигуряване на лична физическа охрана от органите на полицията за Вас, Вашите родители, баба и дядо, деца, внуци, братя и сестри, съпруг или лица, с които се намирате в особено близки отношения;
 • Запазване в тайна на самоличността Ви чрез замяна на личните Ви данни с идентификационен номер, като непосредствен достъп до Вас ще имат само съответните разследващи органи, прокурорът и съдът.

Ако сте свидетел, частен обвинител (2) или граждански ищец (1) по дело за престъпление против личността, палеж, взрив, престъпление, свързано с наркотици, организирана престъпност и т.н. и не можете да бъдете защитен с горепосочените мерки, може да бъдете включен в специална програма за защита (5).

Ако сте пострадал от престъпление против половата неприкосновеност, делото може да бъде разгледано в съдебно заседание при закрити врата в присъствието на ограничен кръг хора.

Как мога да предявя иск за вреди срещу подсъдимия или да получа обезщетение от държавата?

Можете да предявите иск за вреди пред наказателния съд (като част от наказателния процес) или пред гражданския съд (в отделен процес) до пет години от извършване на престъплението или от разкриване на извършителя.

За претърпените вреди можете да предявите граждански иск пред гражданския съд. Няма значение дали вредите са настъпили от престъпление, дали за престъплението е съобщено или дали въобще е имало наказателен процес.

Ако предпочетете наказателния съд, е необходимо да предявите иска си преди да започне представянето на доказателства пред първоинстанционния съд. Не може да предявите граждански иск пред наказателния съд, ако вече сте предявили такъв пред гражданския съд.

Наказателният съд може да реши да не разгледа предявения от Вас граждански иск, ако разглеждането му е твърде сложно и това би забавило наказателния процес. В този случай можете да предявите иска си пред гражданския съд.

Обезщетението, което подсъдимият бъде осъден да Ви заплати, покрива всички вреди, причинени от престъплението, без максимална или минимална граница.

Имате право и на обезщетение от държавата, ако сте пострадал (или наследник/роднина на пострадал) от определени престъпления (4). Моля, прочетете информационната карта относно обезщетение на пострадали от престъпление в България (достъпна на български език) на страницата на Европейската правна мрежа.

Има ли възможност за сключване на споразумение/помирение или за започване на процедура по медиация между мен и обвиняемия?

Българското законодателство не предвижда провеждането на процедура по медиация в наказателния процес.

Въпреки това, делото може да приключи със споразумение, одобрено от съда, между прокурора и адвоката на подсъдимия. Споразумението трябва да бъде изготвено преди приключване на съдебното следствие. Споразумение в съдебното производство може да бъде сключено за много видове престъпления, с изключение на някои тежки престъпления против личността, като убийство и престъпления против половата неприкосновеност. То съдържа съгласие по въпроса дали е извършено престъпление и какво трябва да е наказанието за него. Съдът ще Ви уведоми, ако одобри споразумението.

Когато с престъплението са Ви причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда и по този начин може значително да се намали продължителността на наказателния процес.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец и сте пострадал от престъпление в България, имате всички права, описани по-горе. Освен това, можете да:

 • ползвате безплатно услугите на преводач, ако не говорите български език;
 • бъдете призован за участие в наказателния процес в собствената Ви страна;
 • бъдете разпитан извън България чрез видеоконференция или телефонна конференция;
 • представяте документи на българските компетентни органи на чужд език, придружени с легализиран превод на български език;
 • се информирате от брошурата за правата на пострадалите от престъпления, издадена на английски, немски и френски език;
 • се възползвате от безплатна правна помощ, ако участвате в съдебното производство като частен обвинител (2), частен тъжител (3) и/или граждански ищец (1), както и ако сте пострадал от определени престъпления (4); за целта е необходимо да подадете молба до съда и да представите доказателства, че не може да си позволите да платите за правна помощ;
 • получите разрешение за продължително пребиваване в страната, ако сте пострадал от трафик на хора.

Допълнителна информация:

 • Наказателно-процесуален кодекс – на български
 • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления – на български и английски
 • Закон за правната помощ – на български
 • Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – на български

1. Граждански ищец
Ако желаете да предявите иск за вреди срещу подсъдимия в наказателния процес, е необходимо да участвате като граждански ищец, като подадете устна или писмена молба до съда. Необходимо е да посочите информация за себе си, за подсъдимия или за друго лице, от което търсите обезщетение, за делото, по което подавате молбата, за престъплението, както и за характера и размера на причинените от него вреди. Ако не можете да защитите Вашите права и законни интереси поради непълнолетие или поради физически или психологически недостатъци, прокурорът може да предяви гражданския иск във Ваша полза. Като граждански ищец имате редица права, за да може да участвате пълноценно в процеса.

2 уастен обвинител
Ако искате да поддържате обвинение в съда заедно с прокурора, е необходимо да участвате като частен обвинител. За целта е необходимо да подадете молба до съда преди да е започнало представянето на доказателствата пред първоинстанционния съд. Молбата Ви може да бъде както устна, така и писмена, като трябва да съдържа данни за Вас и за обстоятелствата във връзка с извършеното престъпление. Не трябва да плащате държавна такса, а съдът може да осъди подсъдимия да заплати разноските Ви. Като частен обвинител имате редица права, за да може да участвате пълноценно в процеса, включително да поддържате обвинението дори и след като прокурорът заяви, че не го поддържа.

3. уастен тъжител
За ограничен кръг престъпления (например обида, клевета, лека телесна повреда, причинена от роднина и т.н) само Вие като пострадал или наследник на пострадал от такова престъпление, можете да започнете наказателно производство чрез подаването на частна тъжба в съда. Производството ще започне направо в съда без провеждането на предварително разследване. Необходимо е тъжбата да бъде писмена и да съдържа данни за Вас, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Трябва да подпишете тъжбата и да я подадете в шестмесечен срок от деня, в който сте узнали за извършеното престъпление. Необходимо е да платите държавна такса в размер на дванадесет лева (шест евро) и да приложите вносната бележка към тъжбата. Трябва да внесете и определена от съда сума, с която ще бъдат покрити разноските по делото. Имате право да търсите обезщетение от подсъдимия за причинените вреди. Тъй като в това производство не участва прокурор, Вие трябва да докажете всички обстоятелства във връзка с извършеното престъпление. При необходимост, може да поискате съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, които сами не може да съберете.

4. Престъпления, даващи допълнителни права на пострадалите
Съгласно българското законодателство пострадалите от някои видове престъпления имат допълнителни права. Тези престъпления са: тероризъм, умишлено убийство, умишлена тежка телесна повреда, блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето, както и трафик на хора, престъпления, поръчани или извършени от организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, в резултат от които са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

5. П рограма за защита на застрашени лица
Програмата за защита на застрашени лица (Програма за защита) включва следните мерки:
 • лична физическа охрана;
 • охрана на имуществото;
 • временно настаняване на безопасно място;
 • промяна на мястото на живеене, мястото на работа или учебното заведение, или настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието;
 • пълна промяна на самоличността.
Може да бъде наложена и временна забрана за разкриване на личните Ви данни, както и да Ви бъде предоставена социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ.
В тази програма могат да бъдат включени и Вашите родители, баби и дядовци, деца и внуци, братя и сестри, съпруг или лица, с които се намирате в близки отношения.
Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.