Права на жертвите – по държави

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Съгласно специалните разпоредби жертвите на престъпления, наказуеми с лишаване от свобода за срок от пет или повече години, които са претърпели тежко психофизическо увреждане или тежки последици от престъплението, имат право на професионална помощ от съветник за сметка на бюджета преди даването на показания в наказателното производство или завеждането на имуществен иск.

Имуществените искове в наказателните производства могат да бъдат заведени от лица, упълномощени да предявяват гражданскоправни искове.

Жертвите на престъпления, които подават жалба, трябва да посочат дали са били обезщетени или са завели имуществен иск.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

След като решението по имуществения иск стане окончателно и изпълнимо, гражданският ищец може да поиска от съда, който е постановил решението на първа инстанция, да му издаде заверено копие от това решение, в което е обозначено, че то е изпълнимо.

Ако в решението не е посочен срок за доброволно изпълнение на задължението, то трябва да бъде изпълнено в срок от 15 дни от момента, в който решението е станало окончателно. След този срок задължението подлежи на принудително изпълнение.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Жертвата на умишлено престъпление, извършено с насилие, може да бъде обезщетена от държавния бюджет съгласно специален закон. Ако жертвата вече е била обезщетена по имуществен иск, размерът му ще бъде взет предвид при определянето на обезщетението. Съдът, който постановява решение по имуществения иск, ще действа по същия начин и в случаите, когато жертвата вече е била обезщетена от държавния бюджет.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Жертвите на умишлени престъпления с елементи на насилие, извършени на територията на Република Хърватия след 1 юли 2013 г., имат право на парично обезщетение:

  • ако са граждани на Република Хърватия или на друга държава — членка на ЕС, или пребивават на нейна територия;
  • ако са претърпели тежки телесни повреди или тежко увреждане на здравето в резултат от престъплението;
  • ако за престъплението е съобщено или то е заведено в полицията или прокуратурата в срок от шест месеца от датата, на която е било извършено, без оглед на това дали извършителят на престъплението е известен или не;
  • ако са подали искане чрез официален формуляр, заедно с необходимата документация (формулярът може да бъде получен във всяко полицейско управление, прокуратура или общински или окръжен съд и е наличен онлайн на уебсайтовете на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република Хърватия и общинските и окръжните съдилища).

Жертвата има право на обезщетение:

  • за разходите за медицинско лечение в съответствие с хърватския здравен таван, като това обезщетение се предоставя единствено в случаите, в които жертвата няма право на покриване на тези разходи въз основа на здравното осигуряване;
  • до 35 000 HRK за загуба на доходи.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Жертвата има право на обезщетение, независимо от това дали извършителят е известен и независимо дали се води наказателно производство.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Съгласно хърватското законодателство не е предвидена система за плащане по спешност.

Последна актуализация: 08/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.