Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Жертвите на престъпления имат редица права в досъдебното и наказателното производство, като на децата и жертвите на престъпления срещу половата свобода и на трафик на хора се предоставя специална закрила

Лице, което е станало жертва на престъпление, има право на:

 • информация, която полицията, разследващият орган, прокурорът и съдът са длъжни да предоставят;
 • ефективна психологическа и друга експертна помощ и подкрепа от органи, организации и институции за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления;
 • участие в наказателното производство в качеството на пострадало лице;
 • информация от прокурора относно действията, предприети по сигнала на жертвата, както и право да обжалва тези действия пред по-горестоящия по длъжност прокурор;
 • финансирани с бюджетни средства консултации със специалист, ако е претърпяло много тежки психосоматични травми или има много тежки последици от престъплението;
 • граждански иск за обезщетение на вреди;
 • обезщетение съгласно специален закон, ако е претърпяло тежка телесна повреда или ако здравословното му състояние се е влошило сериозно в резултат от престъпление, при което е употребено насилие.

Жертвите на престъпление срещу половата свобода или жертвите на трафик на хора имат следните права в допълнение към горепосочените:

 • да се консултират със съветник, преди да бъдат разпитани, като разходите за това се покриват от държавния бюджет;
 • да получат правна помощ, финансирана от държавата;
 • да бъдат разпитвани от лице от същия пол в полицейския участък или в прокуратурата;
 • да бъдат разпитвани в присъствието на доверено лице;
 • да откажат да отговарят на ненужни въпроси, отнасящи се до личния им живот;
 • да поискат да бъдат разпитвани с помощта на аудио-визуално устройство;
 • да бъде гарантирана поверителността на личните им данни;
 • да изискат изслушването да бъде проведено при закрити врата;
 • да получат информация относно тези права от съда, прокурора и полицията преди първия разпит.

Ако жертвата на престъпление е дете, то има следните права в допълнение към горепосочените:

 • да получи правна помощ, финансирана от държавата;
 • да бъде придружавано от доверено лице при участието си в производството;
 • да бъде гарантирана поверителността на личните му данни;
 • да бъде разпитано в дома си или в друго специално оборудвано място вместо в съда;
 • да дава показания при закрити врата;
 • да бъде разпитвано без съдията или страните по делото да присъстват в помещението, където се намира детето, с помощта на аудио-визуални устройства, управлявани от професионален сътрудник;
 • да се ползва със специална грижа по време на разпита с цел да се избегне неблагоприятно въздействие върху психичното му здраве.

Деца са всички лица на възраст под 18 години.

Децата – свидетели и жертви на престъпления, следва да бъдат разпитвани от съдия-следователя в съдебното заседание, в което се разглеждат доказателствата, а призоваването на дете – свидетел се извършва чрез неговите родители или настойници.

Частна тъжба

Ако бъде съобщено за извършено престъпление, в повечето случаи прокурорът образува производство служебно.

За престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, обвинение може да се повдига от последния чрез подаването на частна тъжба. Тъжбата трябва да бъде подадена в срок от три месеца от датата, на която оправомощеното физическо или юридическо лице е научило за престъплението и за извършителя.

Граждански иск

Жертвата на престъпление е и пострадало лице и като такова има право да предяви пред съда граждански иск за вреди.

В такъв иск е допустимо да се включат следните претенции:

 • обезщетение за вреди, които могат да бъдат имуществени или неимуществени (преживяна болка, уплаха);
 • връщане на вещи – ако пострадалото лице може да докаже, че е техен собственик или законен държател;
 • разваляне на конкретна сделка – ако престъплението е довело до сделка с имущество (в случай че подсъдимият е принудил жертвата да сключи договор).

Граждански иск за вреди може да бъде предявен в рамките на наказателното производство или в отделно гражданско производство срещу подсъдимия. Ако гражданският иск е предявен в рамките на наказателното производство, предпоставка за уважаването му е съдът да признае подсъдимия за виновен.

За уважаването на предявен в отделно гражданско производство иск няма такава предпоставка.

Права на пострадалите лица по време на разследването и наказателното производство

В хода на разследването жертвите на престъпни деяния, в качеството на частни тъжители и пострадали лица, имат право да излагат факти и да предлагат събирането на доказателства, които са от значение за установяването на престъплението, идентифицирането на извършителя(ите) и установяването на претенциите им, изложени в гражданския иск за вреди.

Жертва на престъпление, която участва в наказателното производство в качеството на пострадало лице, има право:

 • да използва майчиния си език, включително жестомимичен език за хора с увреден слух и зрение, както и да получи съдействие от устен преводач, в случай че не разбира или не говори хърватски език, и да ползва услугите на писмен преводач или на устен преводач, владеещ жестомимичен език, ако лицето е с увреден слух или зрение;
 • да използва майчиния си език;
 • да предяви граждански иск за вреди и да поиска налагането на привременни и обезпечителни мерки;
 • да бъде представлявана от пълномощник;
 • да излага факти и да привежда доказателства;
 • да присъства на съдебното заседание, в което се разглеждат доказателствата;
 • да присъства на съдебните заседания, да участва в доказването и да направи заключително изявление;
 • да получи достъп до преписката по делото;
 • да поиска да получи уведомление от прокурора относно действията, предприети по нейния сигнал, както и да подаде жалба до по-горестоящия по длъжност прокурор;
 • да обжалва;
 • да внесе искане за наказателно преследване или да повдигне обвинение като частен тъжител;
 • да бъде уведомена за отхвърлянето на обвинението или за решението на прокурора да не повдига обвинение;
 • да поддържа обвинението вместо прокурора;
 • да иска възстановяване на състоянието отпреди извършването на престъплението;
 • да получи уведомление за резултата от наказателното производство.

Както преди, така и на всеки етап от наказателното производство прокуратурата и съдът са длъжни да проверят дали съществува възможност подсъдимият да обезвъзмезди пострадалото лице за причинените от престъплението вреди. Освен това те са задължени да информират пострадалото лице относно определени права, които са предвидени от закона (правото на пострадалото лице да използва майчин език, правото да предяви граждански иск за вреди и др.).

Право на финансово обезщетение

В Закона за финансовото обезщетяване на жертвите на престъпления (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия, броеве 80/08 и 27/11) е предвидено право на финансово обезщетение за жертвите на умишлени престъпления, извършени в Хърватия, при които е употребено насилие, или за техните близки при определените в този закон условия.

Със закона се установява право на финансово обезщетение за жертвите на умишлени престъпления, при които е употребено насилие, и се уточняват предпоставките и процедурата за упражняване на правото на обезщетение, органите, които взимат решения и участват в процеса на вземане на решения във връзка с правото на обезщетение, както и органите и процедурата при трансгранични дела.

Жертвите на умишлено престъпление, при което е употребено насилие, имат право на финансово обезщетение от държавния бюджет.

Полицията, прокуратурата и съдилищата са длъжни да дадат информация относно правото на обезщетение, да предоставят необходимите формуляри и при поискване от страна на жертвата, да ѝ дадат общи насоки и информация за попълване на молбата и за необходимите документи, които следва да представи в подкрепа на молбата си.

Молбите за финансово обезщетение се подават до Министерство на правосъдието, като се използва формулярът, който може да бъде изтеглен от уебсайта на министерството:

Образец на молба за финансово обезщетение на жертвите на престъпление  PDF (223 Kb) hr

Молбите трябва да бъдат подавани в срок от шест месеца от датата на извършване на престъплението. Ако поради уважителна причина жертвата не е била в състояние да подаде молбата в определения срок, тя трябва да направи това в срок от три месеца от датата, на която уважителната причина е отпаднала, и при всички случаи не по-късно от три години от датата, на която е извършено престъплението.

Ако жертвата е малолетно или непълнолетно лице или лице, което е било лишено от правоспособност за сключване на договори, и нейният законен представител не е подал молба в срок от шест месеца от датата на извършване на престъплението, шестмесечният срок започва да тече от датата, на която лицето навърши 18 години, или от деня на започване на наказателното производство след навършване на пълнолетие на жертвата, или от деня, в който лицето възстанови правоспособността си да сключва договори.

Лица, които имат право на финансово обезщетение:

 • лица, станали жертва на престъпление, при което е употребено насилие, ако са граждани на Република Хърватия или на държава – членка на ЕС, или пребивават постоянно в Европейския съюз, и в случай че престъплението е било извършено в Хърватия;
 • лице, станало жертва на престъпление, което е претърпяло тежка телесна повреда или чието здравословно състояние се е влошило в резултат на престъплението (такова лице има право на финансово обезщетение за разходите за лечение, ако това лечение не се покрива от задължителното здравно осигуряване, до размера на здравното осигуряване в Република Хърватия, както и на финансово обезщетение за загуба на доход в размер до 35 000 HRK);
 • близки роднини на жертва на престъпление, която е починала (съпруг(а) или партньор, дете, родител, осиновител, осиновено лице, доведен родител, доведено дете, партньор от същия пол, баба или дядо и внук(внучка), ако са част от домакинството на жертвата) (тези лица имат право на обезщетение за загубата на предвидена в закона издръжка в размер до 70 000 HRK);
 • в случай на смърт на жертва на престъпление, лицето, което е платило разноските по погребението, има право на обезщетение в максимален размер до 5 000 HRK;
 • при получаване на сигнал от полицията или прокуратурата за извършено престъпление или при завеждането на престъпление в техните регистри в срок от шест месеца от датата на извършването му, независимо дали извършителят е известен.

При определянето на размера на обезщетението се взема под внимание поведението на жертвата по време на извършването на престъплението и след това, нейният принос за причиняването на вредата и за нейния размер, дали лицето е пряка жертва и дали то е съобщило за престъплението на компетентните органи и кога. Освен това се прави оценка дали и доколко жертвата е сътрудничила на полицията и компетентните органи за изправянето на извършителя пред правосъдието, като се взема предвид дали пряката жертва е спомогнала за причиняването на вредата и дали я е утежнила; във всеки от тези случаи обезщетението, на която жертвата има право, ще бъде намалено съответно. Молбата за обезщетение се отхвърля или сумата се намалява, ако се установи, че жертвата е замесена в организирана престъпна дейност или участва в престъпна организация. Обезщетението може да бъде отказано или сумата да бъде намалена също и ако предоставянето на пълно обезщетение би влязло в противоречие с принципа на справедливост, с морала и с обществения ред.

Уведомление за освобождаването на извършителя на престъплението

В случаите, в които подсъдимият е бил осъден на лишаване от свобода, Независимата служба за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления към Министерството на правосъдието уведомява жертвата на престъплението за датата на освобождаване на лишения от свобода (безусловно или условно освобождаване).

Законово задължение за уведомяване на жертвите на престъпления за освобождаването на лишения от свобода извършител

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанието лишаване от свобода (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora) Независимата служба за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления към Министерството на правосъдието е длъжна да уведоми жертвата на престъпление, пострадалото лице или техните семейства за освобождаването на лишения от свобода извършител.

Жертвите се уведомяват за освобождаването на лишения от свобода извършител в случаите на престъпления срещу половата свобода и сексуалния морал, срещу живота и здравето или на престъпления, при които е употребено насилие.

Горепосочената информация се предоставя на жертвата, пострадалото лице или на техните семейства, независимо дали извършителят се освобождава безусловно или условно.

Освен това, при вземането на решение относно целесъобразността да се разреши на лишеното от свобода лице да напусне затвора, за да се установи в мястото си на постоянно или временно пребиваване, управата на мястото за изтърпяване на наказанието/лишаване от свобода може да изиска от пробационната служба да получи становището на жертвата или на семейството на жертвата на извършеното престъпление. Въз основа на разговорите с жертвата Независимата служба за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления изготвя доклади, предназначени за пробационната служба.

Подкрепа на свидетели и жертви на престъпления

Подкрепата на жертвите и свидетелите на престъпления в Република Хърватия се координира от Независимата служба за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления към Министерството на правосъдието.

Жертвите и свидетелите на престъпления могат да получат подкрепа и информация за своите права и за процедурите от отдела за подпомагане на жертвите и свидетелите на престъпления към съда.

Подобни отдели са създадени към седем жупанийски (окръжни) съдилища, а именно в Загреб, Задар, Осиек, Вуковар, Сплит, Сисак и Риека. Отделите предоставят на жертвите (и свидетелите) на престъпления и на лицата, които ги придружават, психологическа подкрепа, практическа информация и информация относно техните права. Отделите оказват съдействие и на съответните общински (районни) съдилища и съдилищата за леки престъпления.

Жертвите на престъпления могат също така да получат информация относно своите права и видовете помощ, които могат да получат, на безплатния телефонен номер 116 006 на Националния информационен център за жертвите на престъпления и простъпки (вж. уебсайта на Националния информационен център).

Министерството на правосъдието също предоставя на жертвите и свидетелите на престъпления подкрепа и информация относно техните права и приема запитвания по електронната поща на следния електронен адрес: zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr или на уебсайта на Министерството на правосъдието на Република Хърватия: https://mpu.gov.hr/

Подкрепа за жертвите и свидетелите при трансгранични дела

Независимата служба за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления, която беше създадена към Министерството на правосъдието, предоставя подкрепа и информация както на свидетелите, така и на жертвите, призовани по линия на международната правна помощ (включително свидетели на военни престъпления).

Информационни писма се изпращат на свидетелите, призовани да дадат показания в съдилищата в Република Хърватия, или на свидетели от Хърватия, призовани да се явят пред чуждестранни съдилища.

Свидетелите на военни престъпления при необходимост получават физическа закрила и съдействие при подготовката на пътуването и на явяването си пред компетентния съдебен орган (в случай че свидетели и други лица са призовани за разпит по наказателни производства, свързани с военни престъпления, пред компетентните съдебни органи в Република Хърватия или извън Хърватия, когато такава подкрепа е свързана с молба за предоставяне на международна правна помощ).

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 08/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.