Victims' rights - by country

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 02/03/2022

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Моите права като жертва на престъпление

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Полицията ще Ви информира без ненужно забавяне за правото Ви да получите следната информация относно:

 1. полицейския участък или полицейското управление, в което можете да подадете жалба;
 2. вида подкрепа, която можете да получите, и от кого, включително, когато е необходимо, основна информация относно достъпа до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ, включително психологическа помощ, и алтернативно настаняване;
 3. по какъв начин и при какви условия се предоставя защита, включително мерки за защита;
 4. по какъв начин и при какви условия можете да претендирате за обезщетение;
 5. по какъв начин и при какви условия могат да бъда възстановени разноските, направени в резултат на участието Ви в наказателното производство;
 6. по какъв начин и при какви условия имате право на услуги по устен и писмен превод;
 7. наличните процедури за подаване на жалби при нарушаване на Вашите права от въпросното управление;
 8. данните за връзка с полицейския служител, работещ по Вашия случай, за целите на комуникацията.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако пребивавате в друга държава членка, веднага след като съобщите за престъплението ще дадете пред кипърската полиция показания под клетва с цел да се ограничат трудностите, свързани с начина на организиране на процедурата.

Ако престъплението е извършено в Република Кипър и пребивавате в друга държава членка, можете да съобщите за него на компетентните органи на Вашата държава членка по пребиваване, доколкото не сте в състояние или — в случай на углавно престъпление — не желаете да го направите в Кипър.

Ако подадете жалба до кипърската полиция за престъпление, извършено в друга държава — членка на ЕС, полицията трябва да я предаде на компетентния орган на държавата членка, в която е извършено престъплението и в която кипърската полиция не е компетентна да инициира образуването на производство.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщите за престъпление на полицията, ще получите следната информация в зависимост от етапа, на който се намира процедурата по разглеждане на жалбата Ви:

 1. данните за полицейския служител, работещ по Вашия случай;
 2. всяко мотивирано решение да не се продължава или да се прекрати разследване или да не се възбужда наказателно преследване срещу извършителя на престъплението;
 3. датата и мястото на съдебното производство и естеството на повдигнатите срещу извършителя обвинения;
 4. информация, която Ви дава възможност да бъдете информиран за хода на наказателното производство; при изключителни обстоятелства, когато разкриването на тази информация може да попречи на нормалния ход на работа по даден случай, тя може да не бъде оповестена след мотивирано становище на главния прокурор на Република Кипър;
 5. информация относно правото Ви да бъдете уведомен за освобождаването или бягството на лице, което е задържано под стража, срещу което е възбудено наказателно преследвано или което е осъдено за престъплението, свързано с вас. Горепосочената информация може да не бъде оповестена, ако е налице потенциален или установен риск от вреда за извършителя.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако желаете да съобщите за престъпление, но не разбирате и не говорите гръцки език, можете да подадете жалба на език, който разбирате, като ще ви бъде оказана необходимата езикова помощ.

Освен това полицията трябва да гарантира, че са Ви предоставени:

 • безплатни услуги по устен превод по време на разследването ако не разбирате или не говорите гръцки език;
 • безплатен писмен превод по Ваше искане на цялата събрана информация в хода на разследването, доколкото такава информация е от съществено значение за упражняване на Вашите права.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

 • При комуникацията си в Вас полицията ще използва опростен и разбираем език, като взема предвид личните Ви обстоятелства, включително всяко увреждане, което може да засегне способността Ви да разбирате и да бъдете разбиран. Както устната, така и писмената комуникация е под форма, достъпна за хора с увреждания, включително, когато е необходимо, използването на Брайлова азбука или жестомимичен език.
 • Ако сте малолетно или непълнолетно дете на възраст под 18 години, оценката на Вашите потребности ще бъде изготвена въз основа на Вашата възраст, зрялост, възгледи, нужди и опасения, за да се гарантира, че можете да разбирате и да бъдете разбирани. Вашият родител, настойник или друг законен представител ще бъде информиран за всички права, които Ви касаят.
 • При първия Ви контакт с полицията може да бъдете придружаван от избрано от Вас лице, освен ако това не е във вреда на Вашите интереси или на провеждането на производството. Ако сте лице с увреждания, можете да бъдете придружаван от избрано от Вас лице по време на разследването на случая.

Освен това, ако сте малолетно или непълнолетно дете, ще получавате информация от Службите за социално подпомагане (чрез устен преводач, ако е необходимо) на език, който разбирате, като надлежно се отчитат Вашата възраст и зрялост. Ако сте лице с увреждания, ще получите информация по начин, който Ви дава възможност да я разберете (например чрез използване на жестомимичен език).

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услуги за подкрепа на жертвите на престъпления се предоставят от следните организации:

 • Медицинските служби;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за психично здраве;
 • Службата за образователна психология към Министерството на образованието и културата;
 • неправителствени организации.

Службите за социално подпомагане към Министерството на труда, социалните грижи и социалната сигурност предлагат подкрепа за уязвими групи, включително жертви на престъпление, чрез:

 • подпомагане на семейството с оглед предоставяне на възможност на неговите членове да изпълняват пълноценно ролите и задълженията си; решаване на семейни спорове, застрашаващи единството на семейството; защита на безопасността и благополучието на децата; предотвратяване на престъпни поведения и домашно насилие и насърчаване на рехабилитацията на лицата, участващи в антисоциалното поведение и правонарушения;
 • подпомагане на уязвими групи;
 • оказване на помощ на местните общности за установяване на и справяне със специфичните нужди на уязвимите групи;
 • свързване на жертвите с други компетентни органи и НПО, които са в състояние да предоставят допълнителни услуги и подкрепа.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Ако счита, че е необходимо, полицията ще Ви насочи към държавни или други служби за подкрепа и помощ и ще Ви информира за наличните услуги, посочени по-горе.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Полицейските служители трябва да спазват изискванията на Конституцията, приложимото законодателство и Етичния кодекс на полицията, което гарантира, че неприкосновеността на Вашия личен и семеен живот ще бъде зачетена и личните Ви данни ще бъдат защитени по подходящ начин.

Съгласно закона Вашето име и съдържанието на показанията Ви, дадени под клетва, не могат при никакви обстоятелства да бъдат публикувани или разкривани по какъвто и да е начин.

Обработването на данни се урежда от специално законодателство, което гарантира защитата на Вашите лични данни.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Да. След като подадете жалба в полицията, Службите за социално подпомагане ще гарантират, че са Ви предложени безплатни услуги за подкрепа съгласно Вашите нужди, включително услуги от НПО, които са в състояние да предложат специална подкрепа.

Лична защита, ако съм в опасност.

Полицията ще предприеме всички необходими мерки, за да защити Вашата безопасност, особено когато са установени специални нужди от защита. Следователно в зависимост от характера/обстоятелствата на престъплението, Вашите лични обстоятелства и всякакви специални нужди от защита могат да се прилагат специфични мерки за защита в различните фази на наказателното производство, както следва:

1) Включване на жертвата в схеми за защита на свидетели, които подлежат на надзор и контрол от страна на главния прокурор

С решение на главния прокурор можете да бъдете включен в схема за защита на свидетели, осигуряваща полицейски мерки за защита на Вашата лична безопасност, както и безопасността на Вашето семейство, когато е необходимо.

2) Защита на жертвата в хода на наказателното разследване:

В хода на наказателното разследване:

 • ще бъдете разпитан от полицията без ненужно забавяне веднага след като подадете жалба;
 • броят на разпитите е сведен до минимум и те се провеждат само когато това е задължително за целите на наказателното разследване;
 • можете да бъдете придружаван от законния си представител или от друго избрано от Вас лице, освен ако не е било взето обосновано решение за противното във връзка с едното или с двете лица;
 • медицинските прегледи са сведени до минимум и се извършват само когато това е задължително за целите на наказателното производство;

3) Право на защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство:

Ако сте идентифициран като жертва със специфични нужди от защита, Ви се предоставят следните възможности:

 • всички разпити се провеждат в помещения, предназначени или адаптирани за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от професионалисти, специално обучени за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от едно и също лице, освен ако това не противоречи на ефективното правораздаване; както и
 • ако сте жертва на сексуално насилие, основано на пола насилие или насилие при близки взаимоотношения, разпитите се провеждат от лице от същия пол като Вас, ако желаете това, при условие че това няма да засегне хода на разследването.

По-специално:

Ако сте жертва на домашно насилие:

 • не се допуска разкриване на лична информация, съдържаща се в показанията Ви, дадени под клетва;
 • можете да бъдете насочен към център за подслон, който се управлява от Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството;
 • съдът може да разпореди задържането на обвиняемия, докато делото бъде отнесено пред съда, или неговото освобождаване, при условие че той няма да посещава или да тормози по какъвто и даде начин членовете на своето семейство.

Ако сте непълнолетна жертва на сексуално насилие:

 • не се разкрива личната Ви информация, съдържаща се в показанията Ви, дадени под клетва;
 • Службите за социално подпомагане към Министерството на труда, социалните грижи и социалната сигурност ще предприемат всички необходими мерки, за да защитят Вашата безопасност, ако интересите Ви са в конфликт с тези на Вашите родители.

Ако сте жертва на трафик на хора и експлоатация:

 • не се допуска разкриване на лична информация, съдържаща се в показанията Ви, дадени под клетва;
 • случаят Ви ще бъде докладван на Службите за социално подпомагане от всеки държавен служител, който е наясно с вашето положение — Службите за социално подпомагане трябва да Ви информират за Вашите права;
 • имате право на защита без дискриминация, независимо от правния Ви статут или на всякакво съдействие, което можете да получите от полицията.

Кой може да ми предложи защита?

Полицията носи основна отговорност за защитата Ви. Ако е необходимо, полицията ще си сътрудничи с други компетентни органи от публичния и частния сектор, за да гарантира, че сте ефективно защитени.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Полицията ще направи оценка на Вашия случай с цел да:

а) установи всички специфични нужди от защита; и

б) определи дали и до каква степен ще се ползвате от специални мерки в хода на наказателното производство поради особената Ви уязвимост по отношение на вторична и повторна виктимизация, сплашване и отмъщение.

Ще бъде извършена индивидуална оценка с Вашето активно съдействие, като се вземат предвид Вашите желания, включително желанието Ви да не се ползвате от специални мерки.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Индивидуалната оценка включва оценка на излагането Ви на риск от вторична и повторна виктимизация, така че да се избегне всяка възможност за вторичната и/или повторната Ви виктимизация от органите на наказателното правосъдие.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

На особено уязвимите жертви се предлагат следните видове защита:

1) Включване на жертвата в схеми за защита на свидетели, които подлежат на надзор и контрол от страна на главния прокурор

С решение на главния прокурор можете да бъдете включен в схема за защита на свидетели, осигуряваща полицейски мерки за защита на Вашата лична безопасност, както и безопасността на Вашето семейство, когато е необходимо.

2) Защита на жертвата в хода на наказателното разследване:

В хода на наказателното разследване:

 • ще бъдете разпитан от полицията без ненужно забавяне веднага след като подадете жалба;
 • броят на разпитите е сведен до минимум и те се провеждат само когато това е задължително за целите на наказателното разследване;
 • можете да бъдете придружаван от законния си представител или от друго избрано от Вас лице, освен ако не е било взето обосновано решение за противното във връзка с едното или с двете лица;
 • необходимите медицински прегледи са сведени до минимум и се извършват само когато това е задължително за целите на наказателното производство;

3) Защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство:

Ако сте идентифициран като жертва със специфични нужди от защита, Ви се предоставя следното:

 • всички разпити се провеждат в помещения, предназначени или адаптирани за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от професионалисти, специално обучени за тази цел;
 • всички разпити се провеждат от едно и също лице, освен ако това не противоречи на ефективното правораздаване; както и
 • ако сте жертва на сексуално насилие, основано на пола насилие или насилие при близки взаимоотношения, разпитите се провеждат от лице от същия пол като Вас, ако желаете това, при условие че това няма да засегне хода на делото.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, висшите Ви интереси се защитават, като се прави оценка за всеки отделен случай, при която се вземат предвид Вашата възраст, зрялост, виждания, нужди и опасения.

Като малолетно или непълнолетно дете разполагате с някои допълнителни права:

 • по време на цялото производство можете да бъдете придружаван от Вашите родители или от служител на Службите за социално подпомагане, ако сте поставен под тяхна опека.
 • ако сте жертва на домашно насилие, директорът на социалните служби към Службите за социално подпомагане може да подаде жалба от Ваше име и могат да се приложат всички мерки, необходими за Вашата безопасност.
 • ако сте жертва на сексуално насилие, жалба от Ваше име може да бъде подадена от всеки държавен служител и могат да се приложат всички мерки, необходими за Вашата безопасност.
 • ако не сте придружаван, ще бъдете поставен под опеката на директора на Службите за социално подпомагане и ще можете да се ползвате от правата си, например правото Ви на образование, здравни услуги и други, както и правото на събиране на семейството.
 • Право на неприкосновеност на личния живот —Полицията ще предприеме всички законови мерки, необходими за предотвратяване на публично оповестяване на каквато и да е информация, която може да доведе до разкриване на Вашата самоличност.
 • Специфични нужди от защита. Полицията:
  • трябва да гарантира, че разследването и производството във връзка с наказателното преследване се провеждат независимо от това дали Вие или Вашият представител сте подали официална жалба и че наказателното производство може да бъде продължено дори и да оттеглите Вашите дадени под клетва показания;
  • продължава разследването дори и след като навършите пълнолетие;
  • може да записва разпитите Ви като част от разследването.

По време на разпитите можете да бъдете придружаван от законния Ви представител или от друг избран от Вас възрастен, освен ако не е било взето основателно решение за противното по отношение на това лице.

Разпитите се провеждат:

 • без ненужно забавяне от момента на съобщаване за инцидентите в полицията;
 • когато е необходимо, в специално предназначени или адаптирани за тази цел помещения;
 • когато е необходимо, от или чрез професионалист, който е специално обучен за тази цел;
 • само доколкото това е необходимо за целите на наказателното разследване/производството, като броят на разпитите ще бъде сведен до минимум;
 • в случай на сексуално насилие разпитите ще се провеждат от обучени професионалисти, които са от същия пол като детето.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Можете да поискате подкрепа от следните служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

 • Държавните медицински служби;
 • Службите за психично здраве;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за образователна психология (в случай на малолетно или непълнолетно дете);
 • Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството — поддържа специална гореща телефонна линия (1440) (за жертви на домашно насилие);
 • НПО, ангажирани с дейности за подкрепа на жертвите на престъпления.

Законодателството Ви дава право да предявите иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди. Можете също така да се обърнете към Службите за социално подпомагане, за да получите информация за Вашите права да претендирате за обезщетение за причинени вреди.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Можете да поискате подкрепа от следните служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

 • Държавните медицински служби;
 • Службите за психично здраве;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за образователна психология (в случай на малолетно или непълнолетно дете);
 • Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството — поддържа специална гореща телефонна линия (1440) (за жертви на домашно насилие);
 • НПО, ангажирани с дейности за подкрепа на жертвите на престъпления.
  • Законодателството Ви дава право да предявите иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди. Можете също така да се обърнете към Службите за социално подпомагане, за да получите информация за Вашите права да претендирате за обезщетение за причинени вреди.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Можете да поискате подкрепа от следните служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

 • Държавните медицински служби;
 • Службите за психично здраве;
 • Службите за социално подпомагане;
 • Службите за образователна психология (в случай на малолетно или непълнолетно дете);
 • Сдружението за превенция и справяне с насилието в семейството — поддържа специална гореща телефонна линия (1440) (за жертви на домашно насилие);
 • НПО, ангажирани с дейности за подкрепа на жертвите на престъпления.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

В Кипър няма законова рамка, която да урежда услугите по медиация.

Къде мога да намеря законодателството, в което се уреждат моите права?

Законодателството, уреждащо Вашите права, е

 • Законът за домашното насилие от 2000—2015 г. (Превенция и защита на жертвите).
 • Законът за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалното насилие над деца и детската порнография от 2014 г.

Можете да получите достъп до законодателството, уреждащо Вашите права, чрез уебсайта на Адвокатската колегия на Кипър: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cylaw.org/

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да подадете Вашата жалба във всеки полицейски участък. Полицията ще разследва Вашия случай веднага след като подадете официална жалба и дадете писмени показания под клетва.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Можете да получите информация относно развитието на Вашия случай от полицейския служител (следовател), на когото е възложен. След като съдът бъде сезиран, можете да получите информация за хода на делото от служител на Отдела по правни въпроси, който разглежда делото Ви в съда.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Можете да получите безплатна правна помощ във връзка с производства, включени в Закона за предоставяне на безплатна правна помощ, в контекста на производства, свързани с определени видове нарушения на правата на човека.

„Производства, свързани с определени видове нарушения на правата на човека“ означава всички:

а) граждански производства, които са висящи пред съд с обща компетентност, в която и да е фаза, образувани срещу Република Кипър за вреди, причинени на дадено лице в резултат на определени нарушения на правата на човека, или

б) наказателни производства, образувани от което и да е лице, при които искът е свързан с определени видове нарушения на правата на човека.

Наличната правна помощ съгласно горепосочения закон е под формата на:

а) консултации, услуги за подпомагане и представителство в случай на граждански производства, образувани в Република Кипър, или в случай на наказателни производства, както и

б) изключително само консултации в случай на граждански производства, образувани извън Република Кипър.

Правата на човека, защитени съгласно горепосочения закон, са тези, гарантирани съгласно:

а) раздел II от Конституцията на Република Кипър;

б) Закона от 1962 г. за ратифициране на Европейската конвенция за правата на човека;

в) законите от периода 1967—1995 г. за ратифициране на Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация;

г) Закона от 1969 г. за ратифициране на международните пактове (за икономически, социални и културни права; граждански и политически права);

д) Закона от 1989 г. за ратифициране на Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание;

е) законите от 1990 и 1993 г. за ратифициране на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

ж) Закона от 1985 г. за ратифициране на Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

з) Закона от 1990 г. за ратифициране на Конвенцията за правата на детето.

Безплатна правна помощ се предоставя на:

 • всяко лице, което е жертва на трафик на хора, в контекста на производство пред районен съд за присъждане на обезщетение за причинени вреди по силата на Закона за превенция и справяне с трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите;
 • всяко малолетно или непълнолетно дете, което е жертва на трафик на хора, в контекста на висящо производството пред районен съд за присъждане на обезщетение за причинени вреди по силата на Закона за превенция и справяне с трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите;
 • всяко малолетно или непълнолетно дете, жертва на установяване на контакт за сексуални цели, детска порнография, сексуална експлоатация и/или сексуално насилие в контекста на висящо производство пред районен съд за присъждане на обезщетение за причинени вреди по силата на Закона за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.

Освен това всяко дете, което е жертва на някое от престъпленията, определени в Закона за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, независимо от това дали желае да сътрудничи на органите за наказателно преследване за целите на наказателното разследване, наказателното преследване или съдебния процес, има пряк достъп във всяка фаза на производството до безплатни консултации съгласно Закона за адвокатурата, както и има право на безплатна правна помощ, в случай че не разполага с необходимите средства, независимо от разпоредбите на Закона за правната помощ.

Когато детето жертва има правото да бъде представлявано, то може да получава правни консултации и да му бъде назначен законен представител, който да се яви от негово име в производството, когато има или може да има конфликт на интереси между детето жертва и лицата, упражняващи родителска отговорност.

Всяко лице, което е жертва на някое от престъпленията, определени в Закона за превенция и контрол на трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите, независимо от това дали желае да сътрудничи на органите за наказателно преследване за целите на наказателното разследване, наказателното преследване или съдебния процес, има пряк достъп във всяка фаза на производството до безплатни консултации съгласно Закона за адвокатурата, както и има право на безплатна правна помощ, в случай че не разполага с необходимите средства, независимо от разпоредбите на Закона за правната помощ.

За да бъде предоставена безплатна правна помощ, трябва да бъде изпратено писмено искане до съда, пред който делото Ви е висящо в очакване на съдебен процес. Съдът може да издаде заповед за безплатна правна помощ въз основа на:

а) социално-финансов отчет от социалната служба, в който се посочва финансовото Ви положение и това на Вашето семейство, редовния Ви доход или всеки друг доход, произтичащ от Вашето трудово правоотношение или от каквито и да е други източници, стандартните Ви разходи за живот, както и тези на Вашето семейство, и всички други задължения или нужди, които може да имате;

б) сериозността на ситуацията или всички други обстоятелства, за да бъде определено дали ще бъде в интерес на правосъдието да Ви се предостави безплатна правна помощ при подготовката и разглеждането на Вашето дело.

Съгласно приложимите разпоредби бенефициерите на правна помощ имат право да изберат адвокат, който ще им предостави безплатна правна помощ, измежду тези, желаещи да предложат тези видове услуги. Съгласно приложимите разпоредби, ако бенефициерът не посочи адвокат по свой избор, съдът ще му назначи от списък, изготвен от Адвокатската колегия на Кипър.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Република Кипър ще Ви възстанови всички предвидени в закона разноски. Информация за начина и условията, при които можете да претендирате разноските, е налична в районните отдели за наказателно преследване към полицейските служби.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Можете да поискате обосновано решение от полицията, ако разследването или наказателното преследване не е продължило или е било прекратено.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Можете да участвате в процеса като свидетел на обвинението и да свидетелствата пред съда, който гледа делото.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

В контекста на наказателното производство Вашата роля е тази на свидетел на обвинението. Ако предявите иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди, поемате ролята на ищец в съответното гражданско производство.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Като свидетел на обвинението Вие сте задължен да дадете показания пред съда, който гледа делото. Ако сте предявили иск за обезщетение за причинени вреди, можете да получите информация за Вашите права и задължения от адвоката, който е ангажиран с делото Ви пред гражданските съдилища.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

В хода на всяко производство, в което сте свидетел на обвинението, можете да прочетете и да приемете дадени от Вас показания под клетва пред полицията или да представите доказателствата, които сте предоставили на полицията по време на разследването. Ако желаете да направите изявление или да дадете показания за нещо в допълнение към първоначалните Ви показания под клетва или към доказателствата, които сте предоставили на полицията, трябва да се обърнете към директора на Отдела по правни въпроси, който разглежда делото Ви в съда.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

По време на процеса прокурорът ще Ви информира за това кога и къде ще се състоят заседанията за изслушване и естеството на повдигнатите срещу извършителя на престъплението обвинения. Можете също така да поискате да бъдете информиран за всяко окончателно решение, постановено в хода на производството.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Нямате право на достъп до никоя от съдебните преписки.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правата ми след съдебния процес

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Нямате право да обжалвате решението, постановено от съда на първа инстанция. Компетентен да обжалва решението е главният прокурор на републиката.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ако предявите иск за обезщетение за причинени вреди срещу извършителя, адвокатът Ви може да се позове на присъдата.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Имате право да получите подкрепа и/или защита за разумен период от време след процеса в зависимост от нуждите Ви в този конкретен момент.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

При поискване можете да бъдете информиран от полицията за наложената на извършителя присъда от съда.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

При поискване можете да бъдете информиран:

а) за освобождаването или бягството на лице, което е задържано под стража, срещу което е възбудено наказателно преследвано или което е осъдено за престъпление, което Ви засяга;

б) всички съответни мерки, които са взети за осигуряване на Вашата защита в случай на освобождаване или бягство на лице, което е задържано под стража, срещу което е възбудено наказателно преследване или което е осъдено за престъпления, които ви засягат.

Следва да се отбележи, че горепосочената информация може да не бъде оповестена, ако е налице потенциален или установен риск от вреда за извършителя.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Нямате право да участвате във вземането на което и да е решение за освобождаване или условно предсрочно освобождаване, касаещо извършителя.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Обезщетение

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Имате право да заведете съдебно дело срещу извършителя за извършеното срещу Вас престъпление. Можете също така да се свържете със Службите за социално подпомагане, за да получите информация за правото Ви да претендирате обезщетение за причинени вреди.

Малолетни или непълнолетни деца на възраст под 18 години имат правото да предявят иск за обезщетение за причинени вреди срещу всички страни, които са отговорни за престъпления, предвидени в Закона за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, както и за нарушения на правата на човека. Извършителят носи съответната гражданска отговорност за изплащане на обезщетение за всички специфични или общи вреди, понесени от жертвата(ите).

Всяко лице, което е жертва по смисъла на Закона за превенция и контрол на трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите, има право да предяви иск за обезщетение за причинени вреди срещу всички страни, които са отговорни за всяко престъпление, извършено срещу него съгласно горепосочения закон, както и за нарушения на правата на човека. Извършителят носи съответната гражданска отговорност за изплащане на обезщетение за всички специфични или общи вреди, понесени от жертвата (ите), включително всички просрочени задължения, дължими на жертвата(ите) в резултат на принудителната ѝ/им заетост.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако извършителят не Ви плати присъдената от съда сума за обезщетение за причинени вреди, можете да се обърнете чрез своя адвокат към съда, който ще издаде заповед извършителят да изплати присъденото Ви обезщетение; ако извършителят не спази заповедта, подлежи на незабавно арестуване и лишаване от свобода.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Законът не предвижда авансово плащане на жертвите от държавата.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Обезщетение от държавата може да бъде предоставено във формата, посочена в Закона за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления от 1997 г. (Закон 51(I)97), за жертвите на тежки престъпления или лицата на тяхна издръжка, ако:

а) жертвата или лицата на нейна издръжка нямат право да получат поради каквато и да е причина обезщетение от извършителя, и

б) не е възможно изплащането на обезщетение от други източници или такова обезщетение е по-малко от предвидената в горепосочения закон сума.

Предвиденото съгласно горепосочения закон обезщетение се изплаща дори в случаите, в които извършителят не може да бъде наказателно преследван или да бъде осъден.

Ако наличното от други източници обезщетение е по-малко от определеното в горепосочения закон, държавата плаща разликата.

В Закона също така се определят обстоятелствата, при които се отказва обезщетение, и се определя допълнително какво включва сумата на подлежащото на плащане обезщетение.

„Тежко престъпление“ означава всяко престъпление, извършено с умисъл в Република Кипър, което включва като пряка последица смърт, насилие, тежка телесна повреда или влошаване на здравето, включително следните престъпления, при условие че водят до горепосочените резултати:

умишлено убийство: (член 203 и член 204), опит за убийство: (член 214), изнасилване: (член 144), опит за изнасилване: (член 146), отвличане: (член 148), отвличане на лице от женски пол на възраст под 16 години: (член 149), деяния, целящи да причинят тежка телесна повреда: (член 228), тежка телесна повреда: (член 231), опит за нанасяне на тежка телесна повреда чрез използване на взривни вещества: (член 232), злоумишлено използване на отрова: (член 233), увреждане: (член 234), нападение, причиняващо тежка телесна повреда: (член 243), други нападения: (член 244), престъпления срещу личната свобода: (членове 245—254), палеж: (член 315).

Искането за обезщетение съгласно горепосочения закон трябва да бъде подадено в разумен срок до директора на Службите за социална сигурност и във всеки случай в срок до две години след настъпването на телесната повреда/влошаването на здравето/смъртта, според случая.

Искането ще бъде придружено от полицейски доклад, медицинско удостоверение и всякакви други документи, които могат да бъдат полезни за оценката. Директорът на Службите за социална сигурност може да поиска по собствена преценка допълнителни доказателства, включително доказателства, че не е било или няма да бъде изплатено обезщетение от други източници, включително заверена декларация от заявителя.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Претендирането на обезщетение за жертвите на престъпления не зависи от присъдата на извършителя. Съдът постановява решение относно присъждането на обезщетение за причинени вреди в контекста на производството по отношение на предявения иск за обезщетение за причинени вреди, което очевидно се различава от резултата от наказателното производство.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато очаквам решение по иска ми за обезщетение за вреди?

Не можете да получите плащане по спешност, тъй като такова плащане не се предвижда в закона.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Полицията………199/1460

Службите за оказване на първа помощ към държавната болница

Районните служби за социално подпомагане

Службата за образователна психология

Службите за психично здраве

Гореща телефонна линия за подкрепа на жертви на престъпления

Неправителствени организации

В Република Кипър са достъпни следни горещи телефонни линии:

1460 — Гореща телефонна линия за граждани

1440 — Гореща телефонна линия за домашно насилие

1498 — Гореща телефонна линия за информация и помощ във връзка с наркотици

116111 — Гореща телефонна линия за подкрепа на деца и непълнолетни

116000 — Гореща телефонна линия на Кипър за изчезнали деца

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Подкрепата за жертвите, предоставена от държавните агенции и НПО, е безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Можете да получите следните видове подкрепа от държавните служби:

 • здравни услуги от Медицинските служби;
 • психологическа подкрепа от Службите за психично здраве и Службата за образователна психология;
 • защита от Службите за социално подпомагане въз основа на заповеди, издадени срещу извършителя, и/или заповеди за защита на жертвата;
 • приемане на специални полицейски мерки в хода на разследването с цел предотвратяване на повторна виктимизация;
 • ефективна полицейска защита за предотвратяване на сплашване или отмъщение от страна на извършителя и/или от всякакви други лица;
 • съдебни мерки по време на изслушването с цел да се защитят жертвите със специфични нужди от защита (например деца, жертви на психосоциални увреждания).

Ако сте жертва на домашно насилие, дете, което е жертва на сексуално насилие, или жертва на трафик на хора, Службите за социално подпомагане ще Ви информират за Вашите права и ще ви предложат подкрепа. Те също така ще Ви свържат с всички компетентни държавни агенции и НПО, които ще разгледат Вашия случай и ще Ви предложат подкрепа. Ако е налице конфликт на интереси между Вас и Вашите родители, директорът на Службите за социално подпомагане ще предприеме всички необходими мерки, за да Ви защити.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Можете да получите следните видове подкрепа от неправителствени организации:

 • психологическа подкрепа;
 • настаняване в приемни центрове за подкрепа на жертви на престъпления.
Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.