Права на жертвите – по държави

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да подадете Вашата жалба във всеки полицейски участък. Полицията ще разследва Вашия случай веднага след като подадете официална жалба и дадете писмени показания под клетва.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Можете да получите информация относно развитието на Вашия случай от полицейския служител (следовател), на когото е възложен. След като съдът бъде сезиран, можете да получите информация за хода на делото от служител на Отдела по правни въпроси, който разглежда делото Ви в съда.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Можете да получите безплатна правна помощ във връзка с производства, включени в Закона за предоставяне на безплатна правна помощ, в контекста на производства, свързани с определени видове нарушения на правата на човека.

„Производства, свързани с определени видове нарушения на правата на човека“ означава всички:

а) граждански производства, които са висящи пред съд с обща компетентност, в която и да е фаза, образувани срещу Република Кипър за вреди, причинени на дадено лице в резултат на определени нарушения на правата на човека, или

б) наказателни производства, образувани от което и да е лице, при които искът е свързан с определени видове нарушения на правата на човека.

Наличната правна помощ съгласно горепосочения закон е под формата на:

а) консултации, услуги за подпомагане и представителство в случай на граждански производства, образувани в Република Кипър, или в случай на наказателни производства, както и

б) изключително само консултации в случай на граждански производства, образувани извън Република Кипър.

Правата на човека, защитени съгласно горепосочения закон, са тези, гарантирани съгласно:

а) раздел II от Конституцията на Република Кипър;

б) Закона от 1962 г. за ратифициране на Европейската конвенция за правата на човека;

в) законите от периода 1967-1995 г. за ратифициране на Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация;

г) Закона от 1969 г. за ратифициране на международните пактове (за икономически, социални и културни права; граждански и политически права);

д) Закона от 1989 г. за ратифициране на Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание;

е) законите от 1990 и 1993 г. за ратифициране на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

ж) Закона от 1985 г. за ратифициране на Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

з) Закона от 1990 г. за ратифициране на Конвенцията за правата на детето.

Безплатна правна помощ се предоставя на:

  • всяко лице, което е жертва на трафик на хора, в контекста на производство пред районен съд за присъждане на обезщетение за причинени вреди по силата на Закона за превенция и справяне с трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите;
  • всяко малолетно или непълнолетно дете, което е жертва на трафик на хора, в контекста на висящо производството пред районен съд за присъждане на обезщетение за причинени вреди по силата на Закона за превенция и справяне с трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите;
  • всяко малолетно или непълнолетно дете, жертва на установяване на контакт за сексуални цели, детска порнография, сексуална експлоатация и/или сексуално насилие в контекста на висящо производство пред районен съд за присъждане на обезщетение за причинени вреди по силата на Закона за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.

Освен това всяко дете, което е жертва на някое от престъпленията, определени в Закона за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, независимо от това дали желае да сътрудничи на органите за наказателно преследване за целите на наказателното разследване, наказателното преследване или съдебния процес, има пряк достъп във всяка фаза на производството до безплатни консултации съгласно Закона за адвокатурата, както и има право на безплатна правна помощ, в случай че не разполага с необходимите средства, независимо от разпоредбите на Закона за правната помощ.

Когато детето жертва има правото да бъде представлявано, то може да получава правни консултации и да му бъде назначен законен представител, който да се яви от негово име в производството, когато има или може да има конфликт на интереси между детето жертва и лицата, упражняващи родителска отговорност.

Всяко лице, което е жертва на някое от престъпленията, определени в Закона за превенция и контрол на трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите, независимо от това дали желае да сътрудничи на органите за наказателно преследване за целите на наказателното разследване, наказателното преследване или съдебния процес, има пряк достъп във всяка фаза на производството до безплатни консултации съгласно Закона за адвокатурата, както и има право на безплатна правна помощ, в случай че не разполага с необходимите средства, независимо от разпоредбите на Закона за правната помощ.

За да бъде предоставена безплатна правна помощ, трябва да бъде изпратено писмено искане до съда, пред който делото Ви е висящо в очакване на съдебен процес. Съдът може да издаде заповед за безплатна правна помощ въз основа на:

а) социално-финансов отчет от социалната служба, в който се посочва финансовото Ви положение и това на Вашето семейство, редовния Ви доход или всеки друг доход, произтичащ от Вашето трудово правоотношение или от каквито и да е други източници, стандартните Ви разходи за живот, както и тези на Вашето семейство, и всички други задължения или нужди, които може да имате;

б) сериозността на ситуацията или всички други обстоятелства, за да бъде определено дали ще бъде в интерес на правосъдието да Ви се предостави безплатна правна помощ при подготовката и разглеждането на Вашето дело.

Съгласно приложимите разпоредби бенефициерите на правна помощ имат право да изберат адвокат, който ще им предостави безплатна правна помощ, измежду тези, желаещи да предложат тези видове услуги. Съгласно приложимите разпоредби, ако бенефициерът не посочи адвокат по свой избор, съдът ще му назначи от списък, изготвен от Адвокатската колегия на Кипър.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Република Кипър ще Ви възстанови всички предвидени в закона разноски. Информация за начина и условията, при които можете да претендирате разноските, е налична в районните отдели за наказателно преследване към полицейските служби.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Можете да поискате обосновано решение от полицията, ако разследването или наказателното преследване не е продължило или е било прекратено.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Можете да участвате в процеса като свидетел на обвинението и да свидетелствата пред съда, който гледа делото.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

В контекста на наказателното производство Вашата роля е тази на свидетел на обвинението. Ако предявите иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди, поемате ролята на ищец в съответното гражданско производство.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Като свидетел на обвинението Вие сте задължен да дадете показания пред съда, който гледа делото. Ако сте предявили иск за обезщетение за причинени вреди, можете да получите информация за Вашите права и задължения от адвоката, който е ангажиран с делото Ви пред гражданските съдилища.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

В хода на всяко производство, в което сте свидетел на обвинението, можете да прочетете и да приемете дадени от Вас показания под клетва пред полицията или да представите доказателствата, които сте предоставили на полицията по време на разследването. Ако желаете да направите изявление или да дадете показания за нещо в допълнение към първоначалните Ви показания под клетва или към доказателствата, които сте предоставили на полицията, трябва да се обърнете към директора на Отдела по правни въпроси, който разглежда делото Ви в съда.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

По време на процеса прокурорът ще Ви информира за това кога и къде ще се състоят заседанията за изслушване и естеството на повдигнатите срещу извършителя на престъплението обвинения. Можете също така да поискате да бъдете информиран за всяко окончателно решение, постановено в хода на производството.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Нямате право на достъп до никоя от съдебните преписки.

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.