Права на жертвите – по държави

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Нямате право да обжалвате решението, постановено от съда на първа инстанция. Компетентен да обжалва решението е главният прокурор на републиката.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ако предявите иск за обезщетение за причинени вреди срещу извършителя, адвокатът Ви може да се позове на присъдата.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Имате право да получите подкрепа и/или защита за разумен период от време след процеса в зависимост от нуждите Ви в този конкретен момент.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

При поискване можете да бъдете информиран от полицията за наложената на извършителя присъда от съда.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

При поискване можете да бъдете информиран:

а) за освобождаването или бягството на лице, което е задържано под стража, срещу което е възбудено наказателно преследвано или което е осъдено за престъпление, което Ви засяга;

б) всички съответни мерки, които са взети за осигуряване на Вашата защита в случай на освобождаване или бягство на лице, което е задържано под стража, срещу което е възбудено наказателно преследване или което е осъдено за престъпления, които ви засягат.

Следва да се отбележи, че горепосочената информация може да не бъде оповестена, ако е налице потенциален или установен риск от вреда за извършителя.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Нямате право да участвате във вземането на което и да е решение за освобождаване или условно предсрочно освобождаване, касаещо извършителя.

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.