Права на жертвите – по държави

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Имате право да заведете съдебно дело срещу извършителя за извършеното срещу Вас престъпление. Можете също така да се свържете със Службите за социално подпомагане, за да получите информация за правото Ви да претендирате обезщетение за причинени вреди.

Малолетни или непълнолетни деца на възраст под 18 години имат правото да предявят иск за обезщетение за причинени вреди срещу всички страни, които са отговорни за престъпления, предвидени в Закона за превенция и контрол на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, както и за нарушения на правата на човека. Извършителят носи съответната гражданска отговорност за изплащане на обезщетение за всички специфични или общи вреди, понесени от жертвата(ите).

Всяко лице, което е жертва по смисъла на Закона за превенция и контрол на трафика и експлоатацията на хора и за защита на жертвите, има право да предяви иск за обезщетение за причинени вреди срещу всички страни, които са отговорни за всяко престъпление, извършено срещу него съгласно горепосочения закон, както и за нарушения на правата на човека. Извършителят носи съответната гражданска отговорност за изплащане на обезщетение за всички специфични или общи вреди, понесени от жертвата (ите), включително всички просрочени задължения, дължими на жертвата(ите) в резултат на принудителната ѝ/им заетост.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако извършителят не Ви плати присъдената от съда сума за обезщетение за причинени вреди, можете да се обърнете чрез своя адвокат към съда, който ще издаде заповед извършителят да изплати присъденото Ви обезщетение; ако извършителят не спази заповедта, подлежи на незабавно арестуване и лишаване от свобода.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Законът не предвижда авансово плащане на жертвите от държавата.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Обезщетение от държавата може да бъде предоставено във формата, посочена в Закона за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления от 1997 г. (Закон 51(I)97), за жертвите на тежки престъпления или лицата на тяхна издръжка, ако:

а) жертвата или лицата на нейна издръжка нямат право да получат поради каквато и да е причина обезщетение от извършителя, и

б) не е възможно изплащането на обезщетение от други източници или такова обезщетение е по-малко от предвидената в горепосочения закон сума.

Предвиденото съгласно горепосочения закон обезщетение се изплаща дори в случаите, в които извършителят не може да бъде наказателно преследван или да бъде осъден.

Ако наличното от други източници обезщетение е по-малко от определеното в горепосочения закон, държавата плаща разликата.

В Закона също така се определят обстоятелствата, при които се отказва обезщетение, и се определя допълнително какво включва сумата на подлежащото на плащане обезщетение.

„Тежко престъпление“ означава всяко престъпление, извършено с умисъл в Република Кипър, което включва като пряка последица смърт, насилие, тежка телесна повреда или влошаване на здравето, включително следните престъпления, при условие че водят до горепосочените резултати:

умишлено убийство: (член 203 и член 204), опит за убийство: (член 214), изнасилване: (член 144), опит за изнасилване: (член 146), отвличане: (член 148), отвличане на лице от женски пол на възраст под 16 години: (член 149), деяния, целящи да причинят тежка телесна повреда: (член 228), тежка телесна повреда: (член 231), опит за нанасяне на тежка телесна повреда чрез използване на взривни вещества: (член 232), злоумишлено използване на отрова: (член 233), увреждане: (член 234), нападение, причиняващо тежка телесна повреда: (член 243), други нападения: (член 244), престъпления срещу личната свобода: (членове 245-254), палеж: (член 315).

Искането за обезщетение съгласно горепосочения закон трябва да бъде подадено в разумен срок до директора на Службите за социална сигурност и във всеки случай в срок до две години след настъпването на телесната повреда/влошаването на здравето/смъртта, според случая.

Искането ще бъде придружено от полицейски доклад, медицинско удостоверение и всякакви други документи, които могат да бъдат полезни за оценката. Директорът на Службите за социална сигурност може да поиска по собствена преценка допълнителни доказателства, включително доказателства, че не е било или няма да бъде изплатено обезщетение от други източници, включително заверена декларация от заявителя.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Претендирането на обезщетение за жертвите на престъпления не зависи от присъдата на извършителя. Съдът постановява решение относно присъждането на обезщетение за причинени вреди в контекста на производството по отношение на предявения иск за обезщетение за причинени вреди, което очевидно се различава от резултата от наказателното производство.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато очаквам решение по иска ми за обезщетение за вреди?

Не можете да получите плащане по спешност, тъй като такова плащане не се предвижда в закона.

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.