Права на жертвите – по държави

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Полицията………199/1460

Службите за оказване на първа помощ към държавната болница

Районните служби за социално подпомагане

Службата за образователна психология

Службите за психично здраве

Гореща телефонна линия за подкрепа на жертви на престъпления

Неправителствени организации

В Република Кипър са достъпни следни горещи телефонни линии:

1460 - Гореща телефонна линия за граждани

1440 - Гореща телефонна линия за домашно насилие

1498 - Гореща телефонна линия за информация и помощ във връзка с наркотици

116111 - Гореща телефонна линия за подкрепа на деца и непълнолетни

116000 - Гореща телефонна линия на Кипър за изчезнали деца

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Подкрепата за жертвите, предоставена от държавните агенции и НПО, е безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Можете да получите следните видове подкрепа от държавните служби:

  • здравни услуги от Медицинските служби;
  • психологическа подкрепа от Службите за психично здраве и Службата за образователна психология;
  • защита от Службите за социално подпомагане въз основа на заповеди, издадени срещу извършителя, и/или заповеди за защита на жертвата;
  • приемане на специални полицейски мерки в хода на разследването с цел предотвратяване на повторна виктимизация;
  • ефективна полицейска защита за предотвратяване на сплашване или отмъщение от страна на извършителя и/или от всякакви други лица;
  • съдебни мерки по време на изслушването с цел да се защитят жертвите със специфични нужди от защита (например деца, жертви на психосоциални увреждания).

Ако сте жертва на домашно насилие, дете, което е жертва на сексуално насилие, или жертва на трафик на хора, Службите за социално подпомагане ще Ви информират за Вашите права и ще ви предложат подкрепа. Те също така ще Ви свържат с всички компетентни държавни агенции и НПО, които ще разгледат Вашия случай и ще Ви предложат подкрепа. Ако е налице конфликт на интереси между Вас и Вашите родители, директорът на Службите за социално подпомагане ще предприеме всички необходими мерки, за да Ви защити.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Можете да получите следните видове подкрепа от неправителствени организации:

  • психологическа подкрепа;
  • настаняване в приемни центрове за подкрепа на жертви на престъпления.
Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.