Права на жертвите – по държави

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Смята се, че сте жертва на престъпление, ако сте претърпели вреда (например, ако сте претърпели телесни повреди или ако Ваше имущество е било повредено или откраднато, и т.н.) в резултат на инцидент, който представлява престъпление съгласно националното право. Съгласно закона като жертва на престъпление се ползвате с определени индивидуални права преди, по време на производството и след неговото приключване.

В Кипър наказателното производство започва с полицейско разследване на престъплението. След приключване на разследването случаят се отнася до главния прокурор на републиката, който решава дали да бъде образувано наказателно производство. Ако са събрани достатъчно доказателства срещу предполагаемия извършител, главният прокурор внася делото за разглеждане в съда. След като разгледа събраните доказателства, съдът решава дали подсъдимият е виновен и или го осъжда, или го оправдава.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.