Права на жертвите – по държави

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

От първия Ви контакт с полицията ще получите информация, която ще Ви позволи да упражните ефективно своите права. По-конкретно ще получите информация относно:

 • органа, до когото можете да подадете жалба за извършено престъпление, като също така ще получите данните за контакт на този орган;
 • лицето, с което можете да се свържете с искане за професионална помощ, и условията, при които професионалната помощ е безплатна; също така ще получите данните за контакт на специалисти, които предоставят помощ;
 • условията, при които имате право на мерки, които да гарантират Вашата безопасност;
 • мястото, където можете да получите повече информация за случая, по който сте Вие сте жертва;
 • фазите на наказателното производство и участието Ви в тях;
 • органа, от когото можете да получите повече информация; също така ще получите данните за контакт на този орган;
 • условията, при които имате право на финансова помощ;
 • най-близките приюти, центрове за интервенция или други подобни места, с които можете да се свържете;
 • най-близкия доставчик на здравно обслужване, с когото можете да се свържете;
 • начините, по които можете да потърсите правна защита, в случай че правата Ви са били нарушени от публичен орган;
 • мерките, които можете да поискате, за да бъдат защитени интересите Ви, ако пребивавате в друга държава — членка на ЕС;
 • това с какви други права разполагате съгласно Закона за жертвите на престъпления.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Гарантирани са Ви същите права като тези на гражданите на Чешката република и на лицата, пребиваващи в Чешката република. Ако декларирате, че не говорите чешки език, информацията за Вашите права ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате, или на един от официалните езици на държавата, чийто гражданин сте.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получа?

Ако подадете жалба в полицията, трябва да получите цялата информация, която трябва да бъде предоставена от момента на първия Ви контакт с полицията, както е посочено по-горе.

Ако подадете жалба за извършено престъпление до прокурор, винаги трябва да получите информация за:

 • местата, където можете да поискате професионална помощ, и условията, при които професионалната помощ е безплатна; също така ще получите данните за контакт на специалисти, които предоставят помощ;
 • условията, при които имате право на мерки, които да гарантират Вашата безопасност;
 • местата, където можете да получите повече информация за случая, по който Вие сте жертва.

Имам ли право на безплатни услуги за устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи, или по време на разследването и съдебния процес)?

Когато имате контакт с правоприлагащите органи и не говорите чешки език, можете да използвате майчиния си език или език, който сте посочили, че говорите.

Ако е възможно, по Ваше искане ще ви бъде предоставен писмен превод на окончателното решение за прекратяване на производството. При подадено от Вас обосновано искане е възможно да Ви бъде предоставен писмен превод и на други документи , доколкото това е необходимо за упражняването на Вашите права.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Органите са задължени да информират жертвите по разбираем начин, като вземат предвид тяхната възраст, интелектуална и волева зрялост, грамотност и здравословно състояние, включително психологическото им състояние. Ако е възможно, разпитите на деца и лица с увреждания трябва да се провеждат от лице, което е специално обучено за това.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Подкрепа на жертвите на престъпления се предоставя от няколко групи субекти. Те включват държавните центрове на Службата за пробация и медиация, както и частни субекти, акредитирани от Министерството на правосъдието, които предоставят правна информация и/или програми за възстановяване, а така също субекти, които съгласно Закона за социалните услуги имат право да предоставят услуги по психологически и социални консултации. Правна помощ на жертвите се предоставя от някои адвокати. Тези субекти са вписани в регистър на доставчици, оказващи съдействие на жертвите на престъпления, който се поддържа от Министерството на правосъдието и е достъпен от уебсайта на Министерството на правосъдието на адрес https://www.justice.cz/.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подкрепа на жертвите?

Да, още при първия Ви контакт с полицията ще бъдете информиран автоматично за услугите за подкрепа на жертвите на престъпления. Ще Ви бъдат предоставени данните за контакт с органите, предоставящи помощ.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

По принцип правоприлагащите органи нямат право да публикуват информация, която не е пряко свързана с престъпна дейност. В хода на досъдебното производство не трябва да бъде оповестявана никаква информация, която може да разкрие Вашата самоличност. Лица на възраст под 18 години получават специална защита на неприкосновеността на личния си живот. По Ваше искане информацията за личния Ви живот (Вашият адрес на пребиваване и адрес за доставка, месторабота или предприятие, както и Вашите лични обстоятелства, семейно и материално положение) ще се съхранява по такъв начин, че до нея да имат достъп само правоприлагащите органи, полицейските служители и служителите на Службата за пробация и медиация, участващи в делото. Достъпът до нея може да бъде разрешен само ако това е необходимо за постигането на целта на наказателното производство или за ефективното упражняване на правото на защита от лицето, срещу което е образувано наказателното производство.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление, преди да получа възможност за достъп до подкрепа на жертвите?

Не, професионалната помощ е достъпна, преди да започне наказателното производство. Можете да получите такава помощ дори и преди да е съобщено за извършването на престъпление, в случай че това е необходимо и целесъобразно.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Налице са редица възможности за защита на жертвите.

Ако има вероятност да бъдете изложени на риск от телесна повреда или друг сериозен риск, можете да получите „краткосрочна защита“ от полицията. Такава защита може да включва физическа защита, промяна на местопребиваването Ви или консултации и превантивни дейности. Ако съществува риск от посегателство срещу Вашия живот или здраве, полицията може също така да разпореди на обвиняемия да напусне за срок от 10 дни дома, в който живеете заедно, както и района в близост до него.

Ако е застрашена безопасността на жертвата, полицейският служител извършва действия или предприема мерки, с които да гарантира нейната безопасност. Същото задължение имат и служителите на затворническата администрация, служителите на военната полиция и на общинската полиция.

При по-сериозни ситуации при определени условия имате право да получите специална защита, която се предоставя на свидетели и други лица, за които има вероятност да бъдат изложени на риск от телесна повреда или друг сериозен риск във връзка с наказателното производство. Такава защита включва лична защита, промяна на местопребиваването и помощ под формата на социално приобщаване в нова среда, укриване на истинската самоличност и други. Това е много сериозна мярка, която следва да се прилага само когато е необходимо.

Предоставената от съдилищата или прокурорите защита е под формата на охранителни мерки, използвани в рамките на наказателното производство, например забрана за обвиняемия да се свързва с жертвата или да влиза в общия дом, в който живее жертвата. Подобни охранителни мерки могат да бъдат предприети в рамките на наказателно производство и от съда. Ако защитата Ви като жертва или понесла вреди страна изисква задържане на обвиняемия, той може да бъде задържан, ако са налице основания да се смята, че той ще повтори престъплението, ще довърши престъпния си замисъл или ще извърши престъплението, което е подготвил или което заплашва да извърши.

Освен това имате правото да поискате предприемането на мерки в наказателното производство, които да попречат на контакта Ви с предполагаемия извършител.

Имате право по Ваше искане да получите информация за освобождаването или бягството на обвиняемия от арест, затвор или място за задържане под стража и друга подобна информация.

Ако сте свидетел, при определени условия можете да дадете показания, без да се разкрива самоличността Ви.

За да бъдете защитен, е възможно също така да бъде издадена европейска заповед за защита от съдебен орган.

Кой може да ми предложи защита?

Защитата се предоставя от посочените по-горе органи, и по-специално от полицията и от съдилищата посредством техните решения.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Правоприлагащите органи винаги извършват преценка на ситуацията. Ако открият каквато и да било опасност, те ще предприемат необходимите мерки.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Правоприлагащите органи винаги трябва да действат по начин, който да предотвратява последващи вреди за жертвата в резултат на престъплението или вторични вреди.

Ако правата Ви са били нарушени от правоприлагащ орган или не сте били в състояние да ги упражните напълно, имате право да потърсите правна защита. Преди всичко имате право да поискате проверка на поведението на полицейския орган или да предявите иск за обезщетение за вреди или разумно удовлетворение за неимуществени вреди, причинени от публичен орган при упражняване на неговите правомощия.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Особено уязвимите жертви включват деца, възрастни или лица с увреждания и жертви на определени тежки престъпления, като например трафик на хора, терористични нападения, сексуални престъпления срещу човешкото достойнство или определени престъпления, свързани с насилие. Особено уязвимите жертви могат лесно да се възползват от всички посочени по-горе възможности за защита и често пъти се случва компетентният орган по принцип да е задължен да приеме молбата на особено уязвима жертва. Обхватът на правата на особено уязвимите жертви обикновено е по-широк; това обаче не се отнася пряко до защитата на жертви, която зависи повече от това дали жертвата е изложена на риск от страдание поради телесна повреда или на друг сериозен риск.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Да, като дете (лице на възраст под 18 години) Вие сте особено уязвима жертва и се ползвате от специални права. Те включват правото на безплатна правна помощ в наказателното производство, правото да бъдете разпитан по особено чувствителен начин от обучено лице, ограничаване на повторни разпити или правото да се предотврати непосредствен визуален контакт с извършителя, както и ограничаване на освобождаването от други някои права, отнасящи се до всички жертви.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Ако претърпите вреда поради смъртта на член на семейството в резултат на престъпление, Вие самият се считате за жертва и имате правата, предоставяни съгласно статута на жертва.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

В този случай не се считате за жертва. Въпреки това можете да станете довереник на жертвата, ако последната Ви избере за довереник. Жертвата има право да бъде придружена от довереник по време на наказателното производство и когато дава обяснения. Довереникът може да не участва само в изключителни случаи.

Мога ли да получа достъп до услуги по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Да. Услугите по медиация се предоставят от Службата за пробация и медиация, която е един от доставчиците, оказващи съдействие на жертвите на престъпления. Медиацията е безплатна и се основава на съгласието и на двете страни, т.е. жертвата и извършителя. Медиацията се провежда от експерт по решаване на спорове, който се придържа към приятелски и балансиран подход по отношение и на двете страни и им помага да намерят решение. Службата за пробация и медиация е държавна организационна единица, чиято мисия, наред с другото, е да посредничи за ефективно и благоприятно от социална гледна точка разрешаване на спорове, свързани с престъпно деяние, и която като такава е в състояние да гарантира сигурността на жертвата по време на преговорите в рамките на медиацията.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Основните разпоредби са тези от Закон №45/2013 за жертвите на престъпления. През работните дни можете да направите справка в Сборника със закони във всеки общински и регионален орган (включително кметството на Прага). Както другото законодателство, така и този закон са достъпни онлайн, например на портала на държавната администрация или на уебсайта на Министерството на вътрешните работи

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.