Права на жертвите – по държави

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да подадете тъжба до полицията или прокурора в писмен вид устно, под формата на сигнал или по електронен път. В тъжбата следва да докажете това, което считате, че представлява доказателство за извършването на престъпление.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Ако поискате това в тъжбата, компетентният орган трябва да Ви информира за предприетите мерки в срок от един месец от подаването на тъжбата. Като жертва Вие по принцип сте понеслата вреди страна, а като такава имате правото да се запознаете с преписката. Също така можете да подадете молба за информация относно хода на производството. Тази информация трябва да Ви бъде предоставена от компетентния орган; това не се прилага, ако информацията може да бъде в ущърб на целите на наказателното производство.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Да. Можете да получите правна помощ дори преди образуването на наказателното производство, както и в хода на самото производство и след неговото прекратяване. Правна помощ се предоставя от адвокати. В рамките на наказателното производство особено уязвимите жертви могат да получат правна помощ безплатно. Освен това помощта може да бъде предоставена безплатно или на по-ниска цена на жертва, която е претърпяла тежко увреждане в резултат на умишлено престъпление, или на преживелите близки на жертва, която е починала в резултат на престъпление; тези лица трябва да докажат, че не разполагат с достатъчно средства. Другите жертви имат право на правна помощ срещу заплащане.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Ако сте понеслата вреди страна в наказателно производство и претендирате за обезщетение за вреди или неимуществени вреди, или връщане при неоснователно обогатяване, като Вашият иск е уважен поне частично, осъденото лице е задължено да Ви обезщети за разноските, необходими за правилното изпълнение на този иск в производството. Ако внесете предложение за такова обезщетение, съдът все пак може да Ви го предостави дори ако искът Ви не е бил уважен.

Ако сте свидетел, имате право на хонорар за свидетел. Трябва да претендирате за него в срок от три дни след провеждането на разпита.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Можете да го направите като подадете жалба. Жалбата е средство за обжалване на решенията на полицейския орган и някои решения на прокурора в досъдебното производство, които са под формата на резолюция. По този начин като понеслата вредите страна можете да оспорвате например резолюцията за прекратяване на делото и резолюцията за прекратяване на разследването.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Да. Ще бъдете информиран (като понеслата вреди страна) кога съдът ще проведе главното производство.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

В чешкия правен ред се прави разграничение между термина „жертва“ и термина „понесла вреди страна“. „Понесла вреди страна“ е една от страните в наказателното производство. По принцип терминът включва всички жертви, освен тези, които са жертви поради родствена връзка с лице, починало в резултат на престъпление.

Това означава, че в чешката съдебна система Вие ще бъдете и жертва, и понесла вреда страна (следователно и страна в наказателното производство; това не се прилага за посочения по-горе случай) — като жертва можете да претендирате за обезщетение за вреди, неимуществени вреди или неоснователно обогатяване. По принцип Вие ще бъдете и свидетел. В чешкия правен ред не съществуват граждански съдебни искове; следователно не можете да бъдете частен обвинител.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Правата на жертвите се уреждат главно от Закона за жертвите на престъпления и са посочени в други отговори.

Понеслата вреди страна има редица права съгласно Закон № 141/1961, Наказателно-процесуален кодекс, включително възможността да претендира за обезщетение за вреди и неимуществени вреди, причинени от престъпление или връщане при неоснователно обогатяване, или възможността да обжалва диспозитива относно обезщетението за щети, вреди или връщане при неоснователно обогатяване. Понеслата вреди страна има също така право да подаде предложения за допълнителни доказателства, да прегледа преписките, да присъства по време на съдебния процес, да присъства на откритото заседание по жалбите, да изрази своето мнение по делото преди края на производството, да участва в договарянето на споразумението относно вината и наказанието, както и да присъства на откритото заседание по неговото одобрение, правото да бъде представлявана от представител и правото да подава жалби и искови молби в определени случаи.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Да, във всяка фаза на наказателното производство можете да направите изявление за въздействието, което престъплението е оказало върху живота Ви, както устно, така и писмено. Като жертва, т.е. като една от страните в производството, можете да потърсите, представите и предложите доказателства.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

По Ваше искане ще получите информация:

  • за това, че не е било образувано наказателно производство;
  • за хода на наказателното производство;
  • за класифицирането на деянието, за което е обвинено лицето;
  • за часа и мястото на публичното изслушване по делото пред съда;

и ще получите окончателното решение за приключване на производството.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Да, като понесла вреди страна имате право да разгледате преписката по делото. При наличие на сериозни основания обаче това право може да ви бъде отказано от прокурора или от полицейския орган в досъдебното производство.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.