Права на жертвите – по държави

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Да, но като жертва можете да обжалвате само диспозитива на решението в частта относно обезщетението за причинени вреди, неимуществени вреди или връщане на неоснователно обогатяване.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Вж. другите отговори.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Подкрепа (професионална помощ) може да бъде предоставена дори след края на съдебното производство, докато е необходима за съответната ѝ цел. Специалната защита (посочена по-горе) често може да означава трайна промяна в начина на живот, следователно съгласно естеството си се предоставя дори след края на наказателното производство.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

По Ваше искане ще Ви бъде предоставено окончателното съдебно решение, в което се съдържа информация относно срока на наложеното наказание и начина на изпълнението му. Ако претендирате обезщетение за причинени вреди, неимуществени вреди или за неоснователно обогатяване, решението ще Ви бъде връчено във всички случаи.

Освен това по Ваше искане затворът или институцията, в която се изпълнява задържането под стража или задържането с прилагане на мерки за защита, ще Ви предоставят допълнителна информация, по-специално за:

  • освобождаването или бягството на осъденото лице от затвора, мястото за задържане под стража или за задържане с прилагане на мерки за защита;
  • прекратяването на лишаването от свобода;
  • екстрадицията на осъденото лице в чужда държава или неговото прехвърляне в държава — членка на ЕС.

Ако обвиняемият е освободен или е избягал и Вие се намирате в опасност поради това, че сте свидетел, компетентните органи са задължени незабавно да информират полицията, която ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира Вашата безопасност и да Ви информира.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Да, вж. по-горе.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

По всяко време в хода на наказателното производство Вие имате право да направите изявление относно въздействието, което престъплението е оказало върху живота Ви до момента.

Въпреки това нямате право да обжалвате решение за условно освобождаване или относно доброто поведение на лица с условна присъда.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.