Права на жертвите – по държави

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Жертвата може да претендира за обезщетение от извършителя за причинените вреди чрез гражданско производство; също така може да присъедини иска за обезщетение за причинени вреди към наказателно преследване на извършителя („процедура за встъпване в производство“).

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако извършителят не изпълнява добросъвестно задължението си да предостави наложеното му от съда обезщетение за причинени вреди, лицето, предявяващо иск (жертвата), има право да подаде до съда молба за принудително изпълнение на задължението. Закон, който ще влезе в сила на 1 януари 2018 г., дава право на жертвите на престъпления също да поискат правото им на обезщетение за причинени вреди да бъде удовлетворено от държавата от средствата, които са събрани от извършителя като имуществени санкции.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Чешката република не извършва авансови плащания за каквито и да е действия, произтичащи от задължението на извършителя да предостави обезщетение за вреди, причинени от престъплението. В чешката правна система се прави строго разграничение между правото на жертвата на обезщетение за вредите, причинени от извършителя, за което се счита, че е отговорност за непозволено увреждане, и правото на финансова помощ в съответствие със Закон № 45/2013 за жертвите на престъпления, която служи като парично обезщетение от държавата, предвидено за облекчаване на социалното въздействие на виктимизацията.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Както е посочено по-горе, държавата не изплаща обезщетения за вреди в най-тесния смисъл на думата (тя не се намесва в имуществените задължения на извършителя и не ги поема), а предлага финансова помощ на жертвите на престъпления. В съответствие със Закон № 45/2013 за жертвите на престъпления финансова помощ може да бъде изплатена по отношение на жертви, които са претърпели законоустановени минимални увреждания на здравето в резултат на престъпление, жертви на сексуални престъпления срещу човешкото достойнство, малтретирани деца и преживели лица (от определена по закон група) за тези, които са починали в резултат на престъпление. В повечето случаи размерът на предоставената помощ варира от 10 000 CZK (приблизително 370 EUR) до 200 000 CZK (приблизително 7400 EUR) и се изчислява или при законоустановена единна ставка, или отговаря на размера на доказаните пропуснати ползи и разходи за лечение, или според случая — разходите за специализирано лечение, направени за облекчаване на претърпените неимуществени вреди. Министерството на правосъдието взема решение по подадените молби за изплащане на финансова помощ, които трябва да бъдат подадени в срок от 2 години от датата, на която жертвата е научила за причинените в резултат на престъплението вреди, и не по-късно от 5 години от датата на престъплението.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Обезщетението за причинени от извършителя вреди (т.е. отговорност за непозволено увреждане) не може да бъде поискано, ако извършителят не е бил осъден поради факта, че е неизвестен, т.е. няма отговорно лице, или неговото увреждащо деяние не е доказано, или извършителят не носи наказателна отговорност за своите действия, т.е. обвиняемият не може да бъде подведен под отговорност за вреди, причинени от действия, които той не е извършил, които нямат характера на престъпление или за които обвиняемият не носи отговорност. От друга страна обаче, дадено лице може да получи право на финансова помощ от държавата (вж. по-горе) дори преди извършителят да бъде осъден; жертвата има това право дори ако извършителят е неизвестен или ако не носи наказателна отговорност за действията си, при условие че няма съмнение, че жертвата е претърпяла вреди от действия, имащи характера на престъпление (или че роднина на жертвата е починал в резултат на престъплението).

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Закон № 45/2013 за жертвите на престъпления не позволява на Министерството на правосъдието да предоставя авансови плащания за финансова помощ, по отношение на която все още не е взето решение; неотложните жизненоважни потребности на жертвите се разглеждат по друг начин, от системата за държавна социална грижа или подкрепа.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.