Права на жертвите – по държави

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Субектите, към които можете да се обърнете, са посочени в Регистъра на лицата, оказващи съдействие на жертвите на престъпления. Регистърът е достъпен на уебсайта на Министерството на вътрешните работи на адрес http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Регистърът има 4 раздела, в които се съдържа информация за всички видове образувания, оказващи съдействие на жертвите на престъпления, а именно:

  1. а. доставчици на социални услуги;
  2. б. акредитирани образувания, предоставящи правна информация или прилагащи програми за възстановяване;
  3. в. адвокати, и
  4. г. центрове на Службата за пробация и медиация.

В регистъра се съдържа сравнително подробна информация за лицата и образуванията, оказващи съдействие на жертвите на престъпления, и той предоставя възможност за търсенето им по име и район на действие, както и разширено търсене, при което се използват други критерии.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

(+420) 116 006 (Гореща телефонна линия за жертвите на престъпления — универсална линия, която се използва и в други държави — членки на ЕС)

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Експертната помощ се предоставя безплатно до определен размер на особено уязвимите жертви, които се нуждаят от нея. Такива жертви получават и безплатна правна помощ в рамките на предвиденото. Останалите жертви нямат право на безплатна професионална помощ, но такава помощ може да бъде предоставена безплатно по преценка на доставчика на услугата. Помощта, която се предоставя от центровете на Службата за пробация и медиация, обаче е винаги безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Службата по пробация и медиация, която е държавен орган, предоставя на жертвите правна информация, психологическа подкрепа и предлага програми за възстановяване, като например медиация, която може да Ви помогне да разрешите проблема си чрез неофициално извънсъдебно договаряне с извършителя. Към Службата за пробация и медиация има 74 центъра; те могат да бъдат намерени във всички части на Чешката република и предоставят услугите си безплатно.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

В зависимост от своя характер, неправителствените организации и физическите лица предоставят правна информация, психологически и социални консултации, правна помощ или програми за възстановяване.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.