В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Ако сте жертва на престъпление, законът ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (процеса). Имате също така възможност да се възползвате от различни форми на помощ, както и да предявите иск за обезщетение на вреди, причинени от престъплението.

Наказателното производство в Англия и Уелс започва с разследване, в рамките на което полицията събира доказателства. След като полицейският орган приключи разследването, при по-леките престъпления той решава дали да повдигне обвинения срещу заподозряното лице. Ако престъплението е по-тежко, делото се предава на прокуратурата. Прокурорът проверява дали са налице достатъчно доказателства срещу заподозрения за да има реалистична перспектива за осъждане, както и дали е в обществен интерес да се възбуди наказателно преследване. Ако той реши, че наказателното преследване не следва да продължава делото се прекратява. В противен случай прокурорът съобщава на полицейския орган решението за повдигане на обвинение, полицейският орган повдига обвинения срещу заподозряното лице и делото се предава на съд.

При не особено тежки престъпления делото се гледа от магистратски съдилища (Magistrates' Courts), обикновено в състав от трима непрофесионални магистрати, а по-рядко от един професионален съдия. Делата за по-тежки престъпления (като изнасилване или обир) се гледат в Кралски съдилища (Crown Courts) от професионален съдия и непрофесионални съдебни заседатели. Съставът на съдебните заседатели се състои от 12 души, избрани на случаен принцип от обществеността, които изслушват доказателствата, представени по време на съдебния процес, и вземат решение дали обвиняемият е виновен за престъплението. По правни въпроси при съдебния процес се произнася съдията, например дали се допуска представяне на определени доказателства. В края на процеса, ако съставът съдебни заседатели признае подсъдимия за виновен, съдията определя присъда за престъплението в съответствие със закона.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 30/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.