Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскиестонскинидерландски вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Когато се свържете с органа, ще получите информация относно:

  • начина, по който да съобщите за престъплението, и
  • всички услуги за подкрепа на жертвите на престъпления, които са достъпни, без да се съобщава за престъпление.

Можете да намерите насоки и на уебсайта на Полицията и службите за охрана на границите.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Вашите права ще бъдат защитени, независимо от това в коя държава от ЕС сте станали жертва на престъплението. Можете да съобщите за престъплението, а ако е необходимо — да получите услуги за подкрепа на жертвите на престъпления както в държавата, в която е извършено престъплението, така и в държавата, в която живеете.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщавате за престъпление, имате право да получите следната информация:

  • по Ваше искане — писмено потвърждение, че сте съобщили за престъпление;
  • уведомление, получено в срок от десет дни, за решението да се образува или не наказателно производство;
  • ако е образувано наказателно производство, Вие ще бъдете разпитан като жертва и ще Ви попитат дали желаете да получавате информация относно задържането под стража и освобождаването на заподозрения, както и относно часа и мястото на процеса; освен това
  • след като приключи предварителното разследване по делото, прокурорът ще Ви уведоми за правото Ви да разгледате съдържанието на съдебното досие.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Всеки, който не разбира или не говори естонски език, има право на устен превод по време на производството. При поискване имате право да получите писмен превод на всеки текст, който е от съществено значение, за да разберете решението за прекратяване на наказателното производство или съдебното решение или за да се гарантира справедливостта на производството.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Органите трябва да гарантират, че разбирате това, което Ви е обяснено, и че сте разбирани. За тази цел в полицейския участък или в прокуратурата можете да намерите информационни листове на разбираем език, както и обучени специалисти. Имате също така право да ползвате услугите на жестомимичен преводач.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Услугите за подкрепа на жертвите на престъпления се предоставят от Естонския национален съвет за социално осигуряване.

Ако сте жертва на насилие срещу жени, можете да се обърнете за помощ към домовете за временно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Полицията ще Ви информира за услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, а ако е необходимо, ще Ви насочи към служител, предоставящ услуги за подкрепа на жертвите на престъпления. В много полицейски участъци имат служител, предоставящ услуги за подкрепа на жертвите на престъпления, който може да бъде намерен по всяко време.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Цялата информация, събрана в хода на наказателното производство, е поверителна и няма да бъде споделяна с обществеността, преди да започне публичният процес. Съдът може също така да обяви, че процесът Ви ще се гледа при закрити врати, в който случай информацията, обсъждана по време на процеса, също няма да бъде достъпна за обществеността.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление, преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Не, всеки има достъп до обичайните услуги за подкрепа на жертвите на престъпления, независимо от това дали е съобщил или не за престъпление. Налице са обаче специални услуги за подкрепа на жертвите на престъпления, като например обезщетение за жертви на насилие или надбавка за психологическа помощ, до които можете да получите достъп само след като сте съобщили за престъпление.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Можете да помолите прокурора да поиска от съда да издаде временна ограничителна заповед срещу заподозрения. С временната ограничителна заповед на заподозрения се дават указания да стои далеч от посочените от съда места и да не се доближава, или да общува с посочените от съда лица.

Можете също така да бъдете защитен от мерки за защита на свидетели, които се прилагат от полицията по искане на прокуратурата.

Кой може да ми предложи защита?

Ако се намирате в опасност, се свържете с полицията, оттам ще гарантират Вашата безопасност.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Полицията трябва да извърши преценка на всеки случай, като гарантира предотвратяването на всяка вреда.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Всички органи, водещи производството, са задължени да вземат предвид Вашите интереси и да Ви предпазят от вторична виктимизация в хода на наказателното производство.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Ако сте жертва на тежко престъпление, можете да имате право да не давате показания в съда; от друга страна, е възможно да се допусне изслушване чрез телекомуникационни средства или да се използва преграда, която да Ви скрие от погледа на обвиняемия по време на разпита Ви в съда.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Органът, водещ производството, може да включи длъжностното лице по защита на децата, социален работник или психолог, който да участва при разпита на свидетел, който е малолетно или непълнолетно дете. Това е задължително при сериозни дела, в случай че водещият производството не е преминал подходящо обучение.

Ако сте жертва, която е малолетно или непълнолетно дете, и Вашите интереси са в конфликт с тези на законния Ви представител или на Вашите родители, органът, водещ производството, може да Ви назначи безплатно като правна помощ адвокат.

Малолетни или непълнолетни деца с психически увреждания и всички деца на възраст под 10 години или деца на възраст под 14 години няма да бъдат разпитвани в съда в случаите на домашно или сексуално насилие. Вместо това разпитът на малолетното или непълнолетното дете в полицията ще бъде записан на видеозапис, който може да бъде използван като доказателство в съда.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Ако член на Вашето семейство почине в резултат на престъпление, Вие имате всички права на жертва в хода на производство.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Ако член на Вашето семейство е жертва на престъпление, имате право да получите, ако е необходимо, услуги за подкрепа на жертвите по същия начин като жертвата.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

С Ваше съгласие и с това на заподозрения прокуратурата може да реши да прекрати наказателното производство чрез помирение (медиация). Помирителната услуга се предоставя от служител, извършващ услуги за подкрепа.

Ще имате право да изберете помирителната процедура по всяко време.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за подкрепа на жертвите на престъпления

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.