Права на жертвите – по държави

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да съобщите за извършено престъпление, като се обадите на номера за спешни повиквания на полицията 112 (както и ако се нуждаете спешно от помощта на полицията), като подадете писмено съобщение в най-близкия полицейски участък или като изпратите по електронната поща сигнал до подходящата префектура на полицията. Повече информация за това как да съобщите за престъпление можете да намерите тук.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

След като сте съобщили за престъпление, с Вас ще бъде осъществен контакт и ще получите информация за всички бъдещи процедури (например ще Ви помолят да дадете показания, да предоставите информация за възможни свидетели, да помогнете при събирането на доказателства и други). Ако е необходимо, ще получите информация и за възможна подкрепа за жертвите на престъпления, както и за други мерки за защита.

След като бъдете разпитан, запишете номера на наказателното дело и на разследващия орган, отговарящ за делото. Това ще Ви улесни да поискате информация от полицията на по-късен етап.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Имате право на присъствието на адвокат по време на производството. Ако не разполагате със средствата да си наемете такъв, можете да подадете искане до съда за държавна правна помощ.

Всички жертви, които са малолетни или непълнолетни деца и чиито интереси са в конфликт с тези на техните законни представители, имат право на безплатна държавна правна помощ.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Жертвите и свидетелите имат право на обезщетение за направени разноски или за неполучени доходи вследствие на наказателното производство. Така например можете да претендирате за пътни разходи или за загуба на доходи вследствие явяването Ви в съда за даване на показания. За да претендирате разноски, уведомете органа, който Ви е призовал, и ще получите указания как да предявите своя иск.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

При прекратяване на наказателно производство до Вас или Вашия представител незабавно ще бъде изпратено копие от съответното решение. Като жертва на престъпление можете да поискате достъп до съдебното досие в срок от 10 дни от получаването на решението за прекратяване на наказателното производство. В рамките на тези 10 дни Вие ще имате право също да поискате от прокуратурата да преразгледа решението.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Като жертва Вие сте страна в съдебния процес при равни условия с другите страни и имате право да участвате в процеса.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Ако срещу Вас е извършено престъпление, то Вие сте жертва в наказателното производство. Въпреки това имате право да предявите и граждански иск като част от същото производство. Понятието за наказателно преследване от частен характер не съществува в естонското право.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс жертвата има право:

 1. да оспорва отказ за започване или прекратяване на наказателно производство;
 2. да предявява граждански иск чрез разследващ орган или чрез прокуратурата;
 3. да дава или да отказва да даде показания срещу свои близки лица;
 4. да представя доказателства;
 5. да подава молби и жалби;
 6. да преглежда протоколите от заседанията и да прави изявления относно условията, хода, резултатите и протоколите от заседанията (Вашите изявления ще бъдат взети в писмен вид);
 7. да преразглежда съдържанието на съдебното досие след приключване на предварителното разследване по делото;
 8. да участва в съдебното заседание;
 9. да дава съгласие или да отказва да даде съгласие за прилагане на процедура за постигане на споразумение и да изразява мнението си относно обвиненията и наказанията, размера на посоченото в обвиненията и в гражданския иск обезщетение;
 10. да дава съгласие за прилагането на временна ограничителна заповед и да изисква прилагането на ограничителна заповед;
 11. да изисква разпитът да се извършва от лице от същия пол в случай на сексуално насилие, основано на пола насилие или престъпление, извършено при близки взаимоотношения, освен когато разпитът се провежда от прокурор или от съдия, или ако това би попречило на хода на производството.

Жертвата трябва:

 1. да се яви, когато е призована в съда от разследващ орган, прокуратура или съд;
 2. да участва в процесуалните действия и да спазва разпорежданията на разследващия орган, прокуратурата и съда.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

По време на процеса имате право да правите изявления и да изразявате своето мнение. Имате право и да давате показания в съда, ако прокуратурата поиска да бъдете разпитан.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Съдът ще Ви информира за времето и мястото на провеждане на съдебните заседания, като ще бъдете информиран и за съдебното решение, което ще Ви бъде връчено, освен ако не присъствате лично в съда при произнасянето на решението.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Имате право да прегледате съдебните досиета в прокуратурата, след като предварителното разследване приключи или когато наказателното производство е прекратено. Прокуратурата ще Ви информира за това право и ще Ви даде указания как можете да прегледате досиетата.

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.