Права на жертвите – по държави

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Имате право да предявите граждански иск срещу обвиняемия, за да претендирате за обезщетение за причинени вреди като част от наказателното производство. Можете да предявите граждански иск в срок от 10 дни, след като сте прегледали съдебното досие. Можете също така да поискате от прокуратурата да удължи този срок.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако осъденият извършител не изплати наложената му с решението на съда сума, имате право да се свържете със съдебен изпълнител, който ще образува изпълнително производство.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Не, държавата не плаща обезщетения, дължими от осъден извършител.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Можете да подадете молба за обезщетение от държавата за следните видове вреди, в случай че сте лице, което е близък на лицето, починало в резултат на престъпление или ако сте жертва на тежко престъпление и то е довело до здравословен проблем с продължителност най-малко четири месеца:

  1. вреди, произтичащи от нетрудоспособност или намалена трудоспособност;
  2. разноски, направени поради вреди, причинени на здравословното състояние на жертвата;
  3. вреди, произтичащи от смъртта на жертвата;
  4. вреди, нанесени на очила, зъбни протези, контактни лещи или други принадлежности, които заместват телесни функции или дрехи;
  5. разноски по погребението на жертвата.

За да имате право на обезщетение, трябва да съобщите за престъплението на полицията в срок от 15 дни след като то е било извършено или след като сте имали възможността да съобщите за него.

Молбата за обезщетение трябва да бъде подадена до Естонския национален съвет за социално осигуряване в срок от три години от извършването на престъплението или от датата на смъртта на жертвата, освен ако:

  1. лицето на издръжка е разбрало за смъртта на жертвата след повече от година от датата на смъртта, като молбата се подава в срок от три години от датата, на която е разбрало за смъртта на жертвата;
  2. ищецът на обезщетение е претърпял здравословен проблем с продължителност повече от една година и навременното подаване на молбата е било невъзможно поради здравословното му състояние, като молбата се подава в срок от три години от подобряването на неговото здравословно състояние;
  3. основанието за подаване на молба за обезщетение е сексуално престъпление срещу малолетно или непълнолетно дете, като молбата се подава в срок от три години, след като жертвата е станала пълнолетна, освен ако причината за наказателното производство не е станала очевидна, преди лицето да достигне пълнолетие.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Ако в рамките на наказателното производство не се установи самоличността на лицето, извършило престъплението срещу Вас, можете да подадете молба за обезщетение на жертва на престъпление от държавата.

Ако обвиненото в извършването на престъплението лице е оправдано от съда, но все още смятате, че това лице Ви е причинило вреда, можете да предявите граждански иск.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Решението за присъждане на обезщетение на жертва на насилие може да бъде отложено до постановяването на решение на окръжния съд, ако:

  1. правото на ищеца да получи обезщетение от лицето, отговорно за вредите, причинени в резултат на престъплението, не е сигурно или
  2. е очевидно, че лицето, отговорно за вредите, причинени вследствие на престъплението, се съгласява и е в състояние да Ви обезщети за вредите.

Ако присъждането на обезщетението е отложено, Естонският национален съвет за социално осигуряване може да извърши авансово плащане въз основа на искане от ищеца на обезщетение, ако последният очевидно има право на обезщетение и се намира в затруднено икономическо положение.

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.