Права на жертвите – по държави

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Гореща телефонна линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

 • а. Гореща телефонна линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления: 6121360 или 16106 (обаждания се приемат от понеделник до петък между 9.00 и 17.00 часа).
 • б. Гореща телефонна линия за оказване на подкрепа на деца: 16111 (за съобщаване за деца, които се нуждаят от помощ; обаждания се приемат 24 часа, всеки ден).

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да, услугите за подкрепа на жертвите на престъпления са безплатни.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, предоставяни от държавата, обхващат следното:

 1. консултиране на жертвите;
 2. оказване на съдействие на жертвите при комуникацията им с държавните органи, с органите на местното управление и с юридически лица;
 3. осигуряване на безопасно настаняване;
 4. осигуряване на храна;
 5. осигуряване на достъп до необходимите здравни услуги;
 6. предоставяне на необходимата материална помощ;
 7. предоставяне на необходимата психологическа помощ;
 8. предоставяне на услуги по писмен и устен превод, необходими за получаване на услуги за подкрепа на жертвите на престъпления;
 9. предоставяне на други услуги, необходими за физическото и психосоциалното възстановяване на жертвите.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Доставчиците на предоставяните от държавата услуги за подкрепа на жертвите на престъпления могат да Ви насочат към подходящи неправителствени организации.

Домове за временно настаняване на жени, пострадали от насилие

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.