Права на жертвите – по държави

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Ще бъдете считан за жертва на престъпление (пострадало лице), ако сте претърпели непосредствено физически, материални или морални вреди вследствие на противозаконно действие, напр. била Ви е нанесена телесна повреда или имуществото Ви е било повредено или откраднато в резултат на деяние, което представлява престъпление съгласно националното законодателство. Като жертва на престъпление законът Ви предоставя определени права преди, по време и след съдебното производство (съдебния процес).

Наказателното производство в Естония започва с досъдебно производство, което по принцип се провежда от полицията и прокурора и по време на което се събират доказателства за извършеното престъпление и предполагаемия извършител. Ако има достатъчно доказателства, делото се внася в съда. Делото приключва с осъждането или оправдаването на обвинения от съда. В случай на осъдителна присъда съдът се произнася и по гражданския иск, подаден до него, но в случай на оправдателна присъда искът се отхвърля. В този случай е възможно да се потърси обезщетение в рамките на гражданско производство. Съдът може да реши да уважи изцяло или частично гражданския иск, да не го уважи или да го отхвърли като недопустим. Ако не сте съгласен с решението на съда, можете да го обжалвате пред по-горна инстанция.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.