Права на жертвите – по държави

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Можете да обжалвате решението на районния съд (käräjäoikeus) пред апелативен съд (hovioikeus). Като общо правило ще се нуждаете от разрешение за по-нататъшно разглеждане, за да може апелативният съд да разгледа делото изцяло.

Жалба срещу решение на апелативен съд може да бъде подадена пред Върховния съд (korkein oikeus). Ще се нуждаете от разрешение, за да обжалвате пред Върховния съд. Такова се предоставя само при определените от закона условия.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

При някои тежки престъпления може да поискате да бъдете информирани за освобождаването на извършителя от затвора или предварителното задържане (вж. по-долу).

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Организациите за подкрепа на жертвите предоставят помощ и съвети дори след съдебния процес,

за колкото време е необходимо. В случаи на домашно насилие се изготвя план за безопасност като част от многоведомствена оценка на риска. Това не е свързано с приключването на съдебния процес.

Ако сте жертва на трафик на хора, правото Ви на специална помощ от Системата за съдействие на лица, пострадали от трафик на хора, ще бъде прекратено, ако наказателното производство приключи без никой да бъде осъден за трафик на хора с окончателно решение на съда.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Имате право да бъдете информиран, по Ваше искане, за съдебното решение по наказателно дело. В съдебното решение се посочва наказанието, наложено на подсъдимия, включително срокът на лишаване от свобода.

Страните в наказателното производство получават препис от съдебното решение. Няма да Ви бъде съобщено в кой затвор може да бъде изпратен извършителят.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

При някои тежки престъпления може да поискате да бъдете информиран, ако извършителят бъде освободен от затвора или предварителното задържане, избяга или, при определени условия, по друг начин напусне затвора. Ако желаете да бъдете уведомен, трябва да информирате за това органа за досъдебно разследване или прокурора. Разследващият орган ще предостави допълнителна информация.

Ще бъдете информиран само ако се прецени, че това няма да представлява риск за живота или здравето на затворника или на лицето, задържано в предварителния арест.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Не, нямате право на това.

Последна актуализация: 05/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.