Права на жертвите – по държави

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Подкрепа за всички жертви на престъпления
— Служба на Финландия за подкрепа на жертвите на престъпления (Rikosuhripäivystys), тел.: 116 006

Услуги по предоставяне на подслон за жертви на домашно насилие

Онлайн „приют“ (Nettiturvakoti)

Центрове за подкрепа на жертвите на сексуално насилие Seri (над 16-годишна възраст):

— Хелзинки, Турку, Тампере, Куопио, Оулу

Кризисен център за изнасилвания Tukinainen

— тел. 0800 97899

Tukinainen онлайн (Nettitukinainen)

Кризисен център за изнасилвания Tukinainen


Система за съдействие на жертвите на трафик на хора

— Приемен център в Йоутсено (Joutsenon vastaanottokeskus), тел. 029 54 63 177


Медиация

— служби за медиация:

Медиация по наказателни и граждански дела

Медиация по наказателни и граждански дела (на английски език)

Полиция

— извънредни ситуации: обаждане на 112 (телефонен номер за спешни повиквания)


Правна помощ

Обезщетение, изплащано с държавни средства за телесни повреди, причинени в резултат на престъпление

— Държавна хазна, тел. 0295 50 2736

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Служба на Финландия за подкрепа на жертвите на престъпления, тел. 116 006

Nollalinja (24 часа/7 дни седмично), тел. 080 005 005 (гореща телефонна линия за жертвите на домашно насилие и насилие над жени)

Кризисен център за изнасилвания Tukinainen, тел. 0800 97899 (жертви на сексуално насилие)

Система за съдействие на жертвите на трафик на хора (24 часа/7 дни седмично), тел. 029 54 63 177 (жертви на трафик на хора)

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Подкрепата, предоставяна от организациите за подкрепа на жертвите, е безплатна. Услугите, предоставяни от приютите, центровете за подкрепа на жертвите на сексуално насилие и Системата за съдействие на жертвите на трафик на хора, също са безплатни.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Жертвата на престъпление може да се нуждае от медицинска помощ или други услуги по осигуряване на социални и здравни грижи, като например спешни социални услуги, болнично лечение и физическо и психическо възстановяване. Можете да използвате тези услуги при същите условия като всички останали клиенти.

Приютите осигуряват незабавна помощ за облекчаване на последиците от кризи, 24-часово безопасно настаняване и психосоциална подкрепа, съвети и консултации във връзка с тежкото Ви положение. Тези услуги се предоставят предимно на лица и семейства, които са преживели домашно насилие или заплаха от насилие. Някои от услугите се предоставят от организации. Финландският институт за здравеопазване и социално осигуряване отговаря за осигуряването на подслон.

Системата за съдействие на жертвите на трафик на хора е държавен орган, чиято отговорност е да осигурява зачитането на правата, гарантирани на жертвите на трафик на хора. Услугите за подкрепа включват безопасно настаняване, здравно обслужване, социални услуги, надбавка за прием или социално подпомагане, правна помощ и съвети, лице за подкрепа в наказателното производство, както и услуги за устен и писмен превод. Освен Системата, съдействие на жертвите на трафик на хора оказват и организации.

Имате право на съдействие от правен съветник за съобщаване за престъпление, при разпит и съдебен процес. Съветникът трябва да бъде адвокат, служебен адвокат за оказване на правна помощ или правоспособен правен съветник.

Лицата с ниски и средни доходи могат да имат право на финансирана от държавата правна помощ. В такива случаи възнаграждението на съветника се заплаща частично или изцяло от държавата. Можете да подадете молба за правна помощ до публична служба за правна помощ или чрез електронна услуга. Може също така да поискате от адвокатски кантори да подадат молба за правна помощ от Ваше име.

Съдът може да разпореди да имате правен съветник и лице за подкрепа в случай на домашно насилие, сексуални престъпления или тежки престъпления срещу Вашия живот, здраве или свобода. В такива случаи държавата ще заплати възнаграждението, независимо от Вашия доход.

Може да получите съдействие от лице за подкрепа на различни етапи от наказателното производство. Лице за подкрепа може да бъде всеки по Ваш избор. Лицето за подкрепа може да Ви придружава на изслушвания и съдебни заседания, но при определени обстоятелства е възможно да има ограничения за присъствието му. Службата на Финландия за подкрепа на жертвите на престъпления може да Ви предостави без заплащане обучено лице за подкрепа. Общите услуги за подкрепа на жертвите на престъпления, предоставяни от Службата на Финландия за подкрепа на жертвите на престъпления, се финансират от Министерството на правосъдието и са предмет на задължение за обществена услуга.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Много организации предоставят подкрепа, съвети и насоки за жертвите на престъпления. Службата на Финландия за подкрепа на жертвите на престъпления предоставя съдействие при всички видове престъпления и наказателни производства, както и съвети във връзка с правата на жертвите. Жертвите на домашно насилие могат да потърсят защита и подкрепа от приютите. Помощ може да намерите и чрез горещите телефонни линии и грижите в рамките на общността. В някои населени места се предоставя специална подкрепа за жертвите на сексуално насилие и жените имигранти, както и взаимна подкрепа между семействата на жертви на убийства.

Услуги за подкрепа, предоставяни от организации

Служба на Финландия за подкрепа на жертвите на престъпления

Подкрепа за всички жертви на престъпления, включително свидетели и членове на семейството на жертвата. Съдействие и съвети относно упражняването на правата на жертвите в наказателното производство. Национална гореща телефонна линия, гореща телефонна линия за правна помощ, онлайн услуга за подкрепа. Услуги, предоставяни от лица за подкрепа, на регионален принцип.

— гореща телефонна линия 116 006 (безплатна)
— гореща телефонна линия за правна помощ 0800 161 177 (безплатна)

Nollalinja

гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие и насилие над жени, достъпна 24 часа/7 дни седмично, тел. 080 005 005 (безплатна)

Федерация на домовете и приютите „Майка и дете“ (Ensi- ja turvakotien liitto)

Приюти за лица, подложени на домашно насилие или заплаха от насилие, които се нуждаят от подкрепа за възстановяване, както и от временно настаняване. Грижите в рамките на общността предоставят подкрепа за разрешаване на ситуацията, причинена от домашното насилие, и за преодоляване на кризата. Съвети по телефона, разговори със специалист в областта на домашното насилие, ръководена група за взаимопомощ или съдействие в ежедневието.

Онлайн „приют“

Онлайн услуга, поддържана от Федерацията на домовете и приютите „Майка и дете“; помага на всички страни, попаднали в условия на домашно насилие.

Кризисен център за изнасилвания Tukinainen

Предоставя подкрепа и насоки за лица, пострадали от сексуално посегателство и/или насилие, както и за техните семейства. Онлайн услуга за помощ.

— гореща телефонна линия при кризи: тел. 0800 97899 (безплатен)

— гореща телефонна линия за правна помощ: тел. 0800 97895 (безплатен)

Мултикултурна асоциация на жените във Финландия „МОНИКА“

Услуги с лесен достъп, правни съвети и подслон за жени имигранти и деца, пострадали от насилие. Помощта е достъпна на няколко езика; предоставят се и услуги от типа „лице за подкрепа“.

— гореща телефонна линия 0800 05058 (безплатна)

— Приют „Мона“, тел. 045 639 6274 (24 часа/7 дни седмично)

Телефонна линия за жени (Naisten Linja)

Съвети и подкрепа за жени и момичета, изпитващи безпокойство във връзка с насилие. Информацията е достъпна онлайн и по телефона.

— тел. 0800 02400 (безплатен)

Pro-tukipiste

Здравни услуги и услуги за подкрепа на хора, работещи в секс индустрията или еротичната индустрия, които са жертви на трафик на хора.

Асоциация за членовете на семействата на жертви на убийства HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Взаимна подкрепа между членовете на семействата на жертви на убийства.

— тел. 050 401 2230

https://www.huoma.fi/

Финландски център за психично здраве MIELI (Suomen Mielenterveys ry)

Помощ при житейски кризи.

— гореща телефонна линия при кризи 09 2525 0111 (24 часа)

Suvanto — За безопасност на хората в напреднала възраст (Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta)

Помощ, взаимна подкрепа и правни съвети за възрастни хора за защита срещу измами и насилие.

— гореща телефонна линия SUVANTO  0800 06776 (безплатна)

Последна актуализация: 05/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.