Права на жертвите – по държави

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Вие сте жертва на престъпление, ако сте станали жертва на действие или бездействие, което представлява престъпление съгласно финландското право. Като жертва на престъпление имате определени права преди, по време на и след съдебното производство.

Наказателното производство във Финландия започва с досъдебно разследване, извършвано обикновено от полицията. По време на този етап се установява дали действително е извършено престъпление, обстоятелствата, при които е извършено, и самоличността на съответните страни. Разглеждат се също степента на уврежданията или вредите, причинени в резултат на престъплението, и вашите искове като жертва.

При наличие на достатъчно доказателства за извършването на престъпно деяние прокурорът повдига обвинение и внася делото в съда. По време на съдебния процес съдът разглежда доказателствата и осъжда предполагаемия извършител или го признава за невинен. Наказателното производство може да продължи, ако една от страните подаде жалба пред висшестоящ съд.

Следните връзки ще ви предоставят съответната информация.

1 — Правата ми като жертва на престъпление

2 — Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 — Правата ми след съдебния процес

4 — Обезщетение

5 — Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.