Права на жертвите – по държави

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Исковете за обезщетение за вреди, претърпени вследствие на престъпление, обикновено се решават като част от разглеждането на наказателно дело в рамките на същия процес. Трябва да уведомите полицията за намерението си да предявите иск за обезщетение за причинени вреди по време на досъдебното разследване или най-късно в съда.

Може да поискате от прокурора да предяви в съда Вашия иск за обезщетение за вреди, претърпени вследствие на въпросното престъпление. Добре е да уведомите полицията за това по време на досъдебното разследване. Прокурорът може да поддържа иска за обезщетение за причинени вреди от Ваше име, ако въпросът е ясен и несложен. Ако прокурорът не предяви иска за обезщетение за причинени вреди, той ще Ви уведоми писмено.

Може да предявите Вашия иск за обезщетение за причинени вреди и пред съда по време на наказателното производство. Правен съветник може да направи това от Ваше име.

Ако е необходимо, искът за обезщетение за причинени вреди може да бъде разгледан и в отделно гражданско производство. Разполагате с възможност да предявите иска си и като отделен граждански иск. Ако искът Ви не се разглежда заедно с наказателното дело, за производството ще бъде начислена съдебна такса.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ако извършителят не заплати доброволно в съответствие със съдебното решение, то може да бъде изпълнено чрез принудително изпълнение. Принудителното изпълнение няма да бъде започнато автоматично. Трябва да подадете молба за изпълнение до органа по изпълнение и да приложите към нея съдебното решение.

Не можете да искате обезщетение от извършителя за суми, които сте получили като обезщетение от държавата чрез Държавната хазна за същите загуби или вреди.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Не е необходимо да искате обезщетение от извършителя, за да получите обезщетение с държавни средства. Трябва обаче да подадете иск срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди по време на съдебния процес.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Ако Вие (или Ваш близък роднина) сте жертвата на престъпление във Финландия, може да Ви бъде изплатено обезщетение с държавни средства за причинените в резултат на престъплението телесна повреда и страдание. Трябва да съобщите за престъплението на полицията, за да поискате обезщетение.

Ако наказателното дело се гледа от съд, следва да поискате произнасяне по правото си на обезщетение със съдебно решение. Това означава, че следва да предявите иск за обезщетение срещу извършителя в рамките на съдебното производство. Обикновено не се присъжда обезщетение за вреди, претърпени вследствие на престъпление, ако не сте изпълнили това задължение.

Молбата за обезщетение трябва да бъде подадена в срок от три години от датата на постановяване на влязло в сила съдебно решение, свързано с обезщетение. Ако делото не е било разгледано от съда, обезщетението трябва да бъде поискано в срок от десет години от датата на извършване на престъплението. Гъвкавост по отношение на тези срокове е възможна единствено при специални обстоятелства.

Молбата Ви за обезщетение ще бъде разгледана от Държавната хазна. Можете да изпратите молбата си по електронен път на адрес rikosvahingot@valtiokonttori.fi или да разпечатате формуляра и да го изпратите по пощата на адрес: State Treasury, P.O. Box 50, 00054 State Treasury.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Можете да подадете молба за обезщетение дори извършителят да не е установен. Към иска за обезщетение трябва да приложите копие от полицейския доклад от досъдебното разследване или други надеждни доказателства за събитията.

Имате право на обезщетение и ако извършителят е установен, но не е осъден, тъй като е на възраст под 15 години или не носи наказателна отговорност.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Можете да подадете писмена молба за авансово плащане на обезщетение, ако това е необходимо. Авансово плащане на обезщетението е възможно, ако разглеждането на делото Ви за обезщетение е забавено поради независещи от Вас причини и имате право на значително по размер обезщетение.

Последна актуализация: 05/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.