Права на жертвите – по държави

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Ако за престъплението не е съобщено и не е подадена информация до съдебните органи, полицията или жандармерията, няма да ви бъде предоставена каквато и да е информация, тъй като органите няма да са уведомени за престъплението.

Ако за престъплението е подадена информация до съдебните органи, полицията или жандармерията, чрез каквито и да е средства (различни от жалба, подадена от вас в качеството ви на жертва), ще бъдете призован да представите подробности за понесените от вас вреди и свързаните с престъплението обстоятелства, и ще бъдете информиран за правата си към този момент.

Ако сте съобщили сами за престъплението на полицията или жандармерията, или на съдебните органи, вие също ще бъдете разпитан веднага след като бъдат съобщени фактите и ще бъдете информиран за вашите права.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако сте френски гражданин, можете да подадете жалба във всеки полицейски участък или поделение на жандармерията, намиращо се във Франция. Жалбата ви ще бъде разгледана във Франция, ако френските органи са компетентни или ще бъдат сезирани съответните органи на държавата, в която е извършено престъплението.

Ако сте чужд гражданин, който е станал жертва на престъпление, извършено във Франция, можете да подадете жалба във всеки полицейски участък или поделение на жандармерията във Франция. По време на разпита или подаването на жалбата, можете да получите помощ от устен преводач. Ще бъдете информиран за резултата чрез всички подходящи средства и правата ви ще бъдат защитени по същия начин, като правата на френските граждани, тъй като в закона са определени едни и същи правила относно информирането на жертвите и защитаването на техните права, без да се прави разграничение въз основа на гражданство.

Имате право на правна помощ, ако сте гражданин на държава — членка на Европейския съюз или на държава, която е подписала международно споразумение с Франция.

Накрая, жертвите, които подават жалба или свидетелстват срещу дадено лице за сводничество или за трафик на хора, имат правото да получат временно разрешение да останат във Франция, което им дава право да работят, освен когато тяхното присъствие представлява заплаха за обществения ред.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато съобщавате за престъпление се вземат данните ви за контакт, така че да може да бъде осъществявана връзка с вас по време на разследването. Също така получавате информация за вашите права и за начина, по който можете да ги упражнявате.

Информация за жертвата относно развитието на разследването

Можете да попитате полицията или жандармерията, прокурора или съдия-следователя (ако делото е прехвърлено на него) за развитието на разследването, което ви засяга.

Ако в случай на извършено престъпление и по отношение на определени престъпления сте конституиран като граждански ищец, на всеки шест месеца получавате от съдията-следователя информация за хода на производството.

Информиране на жертвата относно резултата от разследването

Когато разследването приключи получавате информация за постановеното решение: прекратяване, алтернатива на наказателното преследване, призоваване на обвиняемия в съда. Ако трябва да се проведе съдебен процес, получавате информация за повдигнатите срещу заподозрения обвинения, датата и мястото на заседанието.

Информация за жертвата, когато делото се прехвърли на съдия-следовател

При започване на съдебно дирене, прокурорът възлага разследването на съдия-следовател. Съдия-следователят трябва да ви информира за започването на съдебното разследване, за правото ви да бъдете конституиран като граждански ищец и за това какви са процедурите за упражняването на това право. Ако сте малолетно или непълнолетно дете, тази информация се предоставя на вашите законни представители.

В уведомлението до жертвата, съдия-следователят ще ви информира също, че ако сте конституиран като граждански ищец имате право да бъдете придружаван от избран от вас адвокат или от адвокат, назначен по ваше искане от председателя на адвокатската колегия, и ще посочи, че разноските ще бъдат поети от вас, освен когато имате достъп до правна помощ (вж. условията) или застраховка за правна защита.

Информация за жертвата относно обстоятелствата, свързани с обвиняемия

Няма да е задължително да ви информират за задържането или за освобождаването на предполагаемия извършител от място за лишаване от свобода.

От друга страна, ако е била издадена ограничителна заповед във ваша защита, винаги ще бъдете информиран за освобождаването под съдебен надзор на предполагаемия извършител преди процеса.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако не говорите или не разбирате добре френски език, полицията или жандармерията ще поискат присъствието на устен преводач, когато съобщавате за престъплението. Устният преводач ще присъства по време на разпита ви, но и по време на всеки разговор, който можете да имате с адвокат, както и по време на съдебния процес.

По време на разследването, можете да поискате от съдията, който гледа делото, писмен превод на важни части от преписката. Този писмен превод ще бъде безплатен, ако касае важни документи, но ще трябва да заплатите за него, ако е свързан с други документи.

Някои документи относно правата на жертвите, вече са били преведени на най-често срещаните езици и ще ви бъдат предоставени от полицията или жандармерията.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Ако имате увреждане, което ограничава способността ви да общувате, ще получите помощ от устен преводач, поискана от разследващите длъжностни лица или съдиите. Устният преводач ще ви придружава по време на разпита ви, разговорите с адвокат или по време на съдебния процес.

Ако не можете да четете, документите ще ви бъдат прочетени.

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, разпитът ще бъде съобразен с вашата възраст и степен на зрялост, и ще бъде проведен от специално обучени лица, провеждащи разпити, понякога придружени от психолог. Когато е възможно и когато е необходимо да бъдете разпитан повече от веднъж, ще бъдете разпитан от същия следовател, който е разговарял с вас.

В някои полицейски управления съществуват специални стаи с благоприятна за деца среда, което прави разпита не толкова официален.

По време на разпита можете да поискате да бъдете придружаван от избран от вас възрастен.

И накрая, ако разследването засяга тежки престъпления и по-специално всички престъпления със сексуален характер, на разпита ви ще бъде направен видеозапис или най-малкото аудиозапис.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Подкрепа за жертвите се осигурява от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления. Целта на тези сдружения е да предоставят насоки, социално-правна помощ или психологическа подкрепа на всички жертви на престъпление, независимо от това дали те участват или не в наказателно производство.

Сдруженията ръководят службите за подкрепа на жертвите на престъпления във всеки окръжен съд, за да предоставят съдействие и подкрепа на жертвите на престъпления, засегнати от текущо производство.

Освен това, специализираните сдружения могат да предоставят подходяща подкрепа на жертвите на специфични престъпления (например домашно насилие).

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Ще бъдете информиран с всички подходящи средства за правото ви да получите помощ от служба, принадлежаща към публичен орган или от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления, чиито данни за контакт ще ви бъдат предоставени. Законът не предвижда службите на полицията или жандармерията да се свързват директно със сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, но когато служителите в сферата на социалното подпомагане (социални работници или психолози) присъстват в помещенията, защото са помолени да присъстват или защото дават дежурство, те могат да ви помогнат с процедурата.

Дирекция „Обществена сигурност“ на всеки департамент разполага със служител, осигуряващ подкрепа на жертвите на престъпления в дадения департамент. Неговата задача е да поддържа контакт със сдруженията, да подобрява начина, по който се приемат жертвите, да централизира информацията, която се използва от жертвите и да следи хода на наказателното производство, за да предоставя информация за развитието на разследванията.

Жандармерията на всеки департамент има служител, осигуряващ подкрепа на жертвите на престъпления за превенция/партньорство/контакт.

Всеки път, когато е подадена жалба срещу лице X за тежки престъпления, полицейският служител автоматично връчва на жалбоподателя формуляр за подкрепа на жертвите на престъпления, за да го информира за работата на Националният институт за подкрепа на жертвите на престъпления и медиация (INAVEM) и да предостави данни за контакт със сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления или социалните служби.

Впоследствие, прокуратурата може да насочи жертва на престъпление директно към сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления.

В случай на произшествие, в което участват голям брой хора (масово произшествие или терористичен акт), сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления могат да получат достъп до списъка с жертвите на престъпления и да се свържат директно с тях.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

По време на разследване имате право, с разрешението на прокурора, да не разкривате личния си адрес и да посочите адреса на бригадата на жандармерията или полицейския участък или адреса на трета страна, ако ви е дала изричното си съгласие.

Накрая, можете да поискате процес при закрити врати, който съдията не може да откаже, ако сте преживяли изнасилване, изтезания или актове на жестокост, придружени от сексуално насилие. В други случаи, процесът ще бъде при закрити врати само ако вие или друг граждански ищец не възразявате.

Във всеки случаи, самоличността ви не може да бъде разкривана на медиите, освен ако не сте дали разрешение за това.

Освен това, услугите, осигурявани от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления и данните, които те събират, са напълно поверителни.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Не е необходимо да подавате жалба, за да се възползвате от подкрепата на сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Ако сте преживели домашно насилие, насилникът може да бъде принуден да напусне семейния дом, да бъде възпрепятстван да посещава определени места или да бъде задължен да се подложи на медицинско или психологично лечение.

Ако сте преживели насилие, причинено от вашия (бивш) съпруг или (бивш) несемеен партньор и в случай на сериозна заплаха за вас, прокурорът може да ви предостави устройство за телефонна защита (SOS телефон). Жертва на домашно насилие също може да подаде молба до семейния съд за ограничителна заповед, която налага определени ограничения на извършителя, когато са налице достатъчни основания да се счита, че предполагаемото насилие е извършено и че жертвата е в опасност.

Съдът може също така да защити вас и вашето семейство от възможни заплахи или натиск от страна на предполагаемия извършител като предприеме преди процеса мерки за предотвратяване на всякакъв контакт, като например задържане под стража, съдебен надзор или други съдебни ограничения.

Кой може да ми предложи защита?

Защитата на жертвите е отговорност на съдебния орган, който взема под внимание рисковете и нуждите на жертвите, за да постанови определени решения, като например забрана за осъществяване на контакт или забрана за посещаване на определени места, като например дома на жертвата. Решенията, налагащи тези ограничения, се предават на полицейските участъци и бригадите на жандармерията, които стават отговорни за гарантирането на тяхното спазване. Ако лицето, което е обвинено или е признато за виновно, наруши забраната, то може да бъде арестувано, тъй като нарушението може да бъде основание за лишаване от свобода или за повдигане на обвинение за ново престъпление.

Ако Ви е било предоставено специално устройство за защита (SOS телефон), можете лесно да се свържете със службата за обаждания, която незабавно предупреждава най-близкия полицейски участък или жандармерията, така че те да могат да бъдат разположени, за да ви помогнат, когато сте в опасност.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Служителят на криминална полиция, който ви разпитва, отговаря за събирането на първоначалната информация за персонализирана оценка на вашата ситуация и вашите нужди от защита. Служителят предава тази информация на съдебния орган, на който е възложено производството, като последният взема решения, ако счита че е подходящо, за извършването на по-задълбочена оценка от страна на сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления. Една от целите на тази персонализирана оценка е да се определи рискът от сплашване или отмъщение от страна на извършителя.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Горепосочената оценка е предназначена също така за определяне на риска от вторично превръщане в жертва, поради участието ви в наказателното производство.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Особено уязвимите жертви получават оценка и подкрепа от сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления.

Освен това се предоставят различни мерки за защита, в зависимост от нуждите на жертвите, като например:

  • ограничаване на разпитите и медицинските прегледи до точно необходимия за разследването брой;
  • възможността да бъдете разпитан от следовател от същия пол, в случай на сексуално насилие или на основано на пола насилие;
  • да бъде разпитан в подходящи помещения от обучени следователи и доколкото е възможно, от един и същи следовател.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Жертва, която е малолетно или непълнолетно дете не само има същите права като възрастните, но се ползва и от специални права, свързани с нейната възраст. Ето защо, когато родителите (или законните представители) не са в състояние да осигурят защита на интересите на непълнолетно или малолетно дете, съдебният орган определя ad hoc администратор (роднина на детето или упълномощено лице), който отговаря за представляването на малолетното или непълнолетното дете и упражняването на неговите права.

Автоматично се назначава и адвокат, който да защитава интересите на детето и той трябва да присъства по време на всяко изслушване на малолетно или непълнолетно дете.

При определени престъпления, по-специално тези със сексуален характер, във фазата на разследването, малолетното или непълнолетното дете може да бъде подложено на медицински или психологически преглед, за да се направи оценка на характера и обхвата на причинените вреди и за да се установи дали детето се нуждае от подходящо лечение или грижи. Разпитите на малолетно или непълнолетно дете, което е жертва на определени престъпления, особено със сексуален характер, задължително се заснемат, за да се избегне неколкократното му подлагане на разпит.

И накрая, за всеки разпит, независимо от характера на преживените престъпления, малолетно или непълнолетно дете може да бъде придружено от избрано от него лице (близък член на семейството, законен представител, лекар или психолог).

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Лице, което не е пряка жертва на престъпление може въпреки това да се счита за косвена жертва и да се ползва от определени права.

Косвена жертва, която счита, че ? е била причинена вреда, дори и да е неимуществена, може да се конституира като граждански ищец във фазата на разследването или когато делото се гледа от съдия-следовател, или по време на заседанието, ако предполагаемият извършител е даден под съд.

От друга страна, за разлика от преките жертви на престъпления, косвените жертви не трябва задължително да бъдат призовавани или информирани за заседанията, ако не са подали предварително искане за това.

И накрая, жертвата трябва да уточни характера на претърпяната вреда, така че съдията да може да определи дали статутът на граждански ищец може да бъде приет, т.е. да бъде счетен за законен.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Лице, което не е пряка жертва на престъпление може да се счита за косвена жертва и може да се ползва от определени права.

Косвена жертва, която счита, че ? е била причинена вреда, дори и да е неимуществена, може да се конституира като граждански ищец във фазата на разследването или когато делото се гледа от съдия-следовател, или по време на заседанието, ако предполагаемият извършител е даден под съд.

От друга страна, за разлика от преките жертви на престъпления, косвените жертви не трябва задължително да бъдат призовавани или информирани за заседанията, ако не са подали предварително искане за това.

И накрая, жертвата трябва да уточни характера на претърпяната вреда, така че съдията да може да определи дали статутът на граждански ищец може да бъде приет, т.е. да бъде счетан за законен.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиацията е съдебна мярка, която може да се прилага, ако е възможно да се предостави обезщетение за вредите, причинени на жертвата, да се сложи край на смущенията, произтичащи от престъплението, или да се допринесе за рехабилитацията на извършителя.

Решението за медиация може да бъде взето от прокурора, със съгласието на жертвата или по искане на жертвата.

Когато насилието е извършено от страна на съпруг(а) или бивш съпруг(а) на жертва, граждански партньор или бивш граждански партньор, несемеен партньор или бивш несемеен партньор, медиацията се извършва само ако жертвата е поискала изрично такава. В този случай, на извършителя на престъплението също ще бъде обърнато внимание.

Ако съпруг(а) или бивш съпруг(а) на жертва, граждански партньор или бивш граждански партньор, несемеен партньор или бивш несемеен партньор прибегне към насилие след медиация, вече не е възможно да се прибягва до нея.

Медиацията, която може да бъде поверена на служител на криминална полиция, на представител на прокурора или на медиатор, се състои в осъществяването на контакт между жертвата и извършителя, като същевременно се гарантира безопасността на жертвата, която трябва да се съгласи с принципа и средствата за изпълнение. Жертвата не може да се изправя срещу извършителя против волята ?, нито може да се оставя при каквито и да е обстоятелства насаме с него.

Освен това, тази мярка не се използва, ако е очевидно, че осъществяването на контакт между жертвата и извършителя ще постави жертвата в опасност.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Цялото френско законодателство може да бъде намерено на уебсайта. Правата на жертвите са посочени в Наказателно-процесуалния кодекс, главно в членове 10-2—10-5 и D1-2—D1-12.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.