Права на жертвите – по държави

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Структурите за подкрепа на жертвите на престъпления са посочени в указателя на сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления: Annuaire des associations d’aide aux victimes.

Можете да се свържете със сдружението за подкрепа на жертвите на престъпления, което се намира най-близо до мястото, където живеете.

Гореща линия за подкрепа на жертвите на престъпления

Специализирана помощ за жертви на престъпления:

  • Деца в опасност: 119 — 24 часа на ден, 7 дни в седмицата
  • Изчезнали деца: 116 000 — 24 часа на ден, 7 дни в седмицата
  • Насилие срещу жени: 3919 — 7 дни в седмицата, от понеделник до петък — от 9.00 до 22.00 часа; в събота, неделя и по време на официални празници — от 9.00 до 18.00 часа
  • Изнасилване и сексуално посегателство: 0 800 05 95 95 — от понеделник до петък — от 10.00 до 19.00 часа
  • Деяния с расистки характер: 01 40 35 36 55 — вторник, сряда и петък — от 10.30 до 13.30 часа
  • Деяния с хомофобски характер: 01 48 06 42 41 — от понеделник до петък — от 18.00 до 22.00 часа; събота — от 14.00 до 16.00 часа, в събота — от 18.00 до 20.00 часа
  • Тормоз в училище: 3020 — от понеделник до петък — от 9.00 до 22.00 часа; в събота — от 9.00 до 18.00 часа

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да, помощта, предоставяна от сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления, е напълно безплатна.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Медицинска помощ:

При посещение в болница дадена жертва може да се консултира с лекар и да получи удостоверения, в които са вписани нейните увреждания.

Домашно насилие:

Независимо от материалното си положение, в случай на опасност дадена жертва може да подаде спешна молба до съдия по семейни дела (juge aux affaires familiales) в окръжния съд (tribunal de grande instance), за да получи заповед за защита, която временно дава възможност на жертвата да използва семейния дом, като бъде изведен партньорът насилник.

Правна помощ:

Всеки окръжен съд разполага със служба за подкрепа на жертви на престъпления (bureau d’aide aux victimes), ръководена от сдружение за подкрепа за жертвите на престъпления. Тези служби информират, напътстват и придружават жертвите на престъпления и им разясняват начина, по който функционират съдилищата, и всички производства, които ги засягат и които може да са в ход. Това позволява на жертвите да бъдат в течение на:

  • всички предприети спешни мерки, като например незабавно явяване в съда (comparution immédiate);
  • хода на наказателното производство.

Жертвите винаги ще бъдат насочвани към всеки механизъм за предоставяне на обезщетение, който съответства на техния случай.

Предоставената помощ е безплатна и поверителна.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления оказват съдействие на жертвите по време на цялото производство, като предоставят безплатна правна и социална информация и психологическа подкрепа. Техните представители могат да помагат на жертвите, когато подават жалба или искат да бъдат конституирани като граждански ищци. Те също така могат да присъстват на съдебните заседания и да помогнат на жертвата да разбере процесуалните действия и решенията, взети от различните участници.

Сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления могат да имат представители в жандармерията и полицейските участъци, болниците, съдебните палати, службите за социално подпомагане и други. Техните адреси и телефонни номера могат да бъдат получени от съдилищата, от жандармерията и полицейските участъци, както и от указателя, който може да бъде намерен на тази връзка.

Успоредно с обичайните сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления съществуват много други сдружения, на които не е признато специално правото да работят в определени области, като например телесни повреди, домашно насилие, пътнотранспортни произшествия, медицински грешки и т.н. Някои сдружения, специализирани в предоставянето на помощ на жени, жертви на насилие, могат да предоставят временно настаняване на жените и на техните деца.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.