Права на жертвите – по държави

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да подадете жалба до полицията или жандармерията, които ще я препратят на прокурора по местоизвършването на престъплението или по местопребиваването или мястото на извършване на ареста на извършителя.

Можете също така да се свържете директно с прокурора като изпратите обикновено писмо, в което описвате причинените ви вреди, посочвате датата и мястото на извършване на престъпленията, както и вашето име и адрес.

Всяко лице, което не е жертва на престъпление, също може да подаде съобщение при същите условия.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Информация за жертвата относно развитието на разследването

Жертва може да попита полицията или жандармерията, прокурора или съдия-следователя (ако делото е прехвърлено на него) за развитието на разследването, което я засяга.

В случай на извършено престъпление и по отношение на определени престъпления, жертва, която е конституирана като граждански ищец, ще получава на всеки шест месеца доклад за напредъка от съдия-следователя.

Информиране на жертвата относно резултата от разследването

Когато полицейското разследване приключи, жертвата получава информация за решението за последващи действия: за прекратяване на производството, за прилагане на алтернатива на наказателното преследване, за започване на съдебно разследване, за призоваване на обвиняемия в съда. Ако трябва да се проведе съдебен процес, жертвата получава информация за повдигнатите срещу заподозрения обвинения и за датата и мястото на заседанието.

Информация за жалбоподателя

Всеки, който е съобщил за престъпление получава информация от прокуратурата за последващите действия.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Ако нямате адвокат, можете да получите информация за вашите права и задължения, като се обърнете към съдилищата, правните центрове (maisons de la justice et du droit), бюрата за правна информация (points d’accès au droit), кметствата и общностните центрове, в които сдруженията за подкрепа на жертвите на престъпления дават открити консултации. Освен това, независимо от вашата възраст, гражданство или финансовите средства, с които разполагате, можете да се възползвате от безплатни правни съвети, предоставяни от правни специалисти, включително адвокати, които се намират на въпросните места.

Можете да се възползвате от правна помощ, ако отговаряте на следните условия:

 • ако сте френски гражданин или гражданин на държава — членка на Европейския съюз или държава, която е подписала международна конвенция с Франция или ако обичайно пребивавате във Франция и пребивавате законно в държавата (това условие не се прилага, ако сте малолетно или непълнолетно дете или граждански ищец);
 • финансовите Ви средства [1] не надвишават максималния праг, определен в Закона за финансите. Това условия не се прилага, ако сте жертва на особено тежко престъпление (умишлено покушение срещу вашия живот, изтезания или актове на жестокост, терористичен акт, изнасилване и т.н.), ако се възползвате от активния солидарен доход (RSA) или от обезщетението за солидарност за възрастните хора и нямате други източници на доходи, или ако на положението ви следва се обърне особено внимание с оглед на предмета на спора или вероятните разходи за производството.

Правната помощ обхваща:

 • адвокатските хонорари;
 • таксите на съдебния изпълнител, ако има такива;
 • таксите за експертни становища и други;
 • всеки депозит, който трябва да бъде платен.

Правната помощ може да бъде пълна или частична. Важно е да подадете молба за правна помощ в началото на производството, тъй като в противен случай разходите, направени преди подаването на молбата, няма да бъдат възстановени.

Можете да получите информация и формуляр на молбата за правна помощ от адвокат, в правен център, в кметство, в съда по ваше местопребиваване или в съда, гледащ делото. Формулярът може да бъде свален и тук: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Условията за финансови средства за получаване на правна помощ:
За да преценят нуждите ви от правна помощ, органите вземат предвид получените от вас средства за периода между 1 януари и 31 декември на годината, предхождаща молбата ви. Тези средства включват всички видове доходи, с изключение на семейни обезщетения и определени социални обезщетения. Също така се вземат предвид средствата на вашия съпруг, партньор, дете на издръжка и всички лица, които обикновено живеят под вашия покрив.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Разходите, свързани с конкретно производство могат да бъдат покрити при определени условия от вашата застраховка за правна защита, ако тя обхваща някои или всички правни такси, такси за съдебни изпълнители, разходите по производство или банкови такси или такси за експертни становища.

В противен случай при постановяването на присъдата и на съдебното решение относно поправянето на причинените вреди заплащането на тези разноски се възлага на по ваше искане на осъдения.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако в края на разследването прокурорът реши да прекрати делото, можете да подадете жалба пред генералния прокурор на апелативния съд, в чийто съдебен район се намира съдът, прекратил делото.

Ако генералният прокурор смята, че е необходимо съдебно производство, той може да разпореди на прокурора да започне наказателно преследване. Ако генералният прокурор прецени, че жалбата ви е неоснователна, ще бъдете информирани, че по нея няма да бъдат предприети допълнителни действия.

Освен това, ако жалба, подадена до прокурора, е била отхвърлена или ако от подаването на тази жалба са изминали три месеца, можете да подадете жалба директно до компетентния съдия-следовател, като бъдете конституиран като граждански ищец.

И накрая, предполагаемият извършител може да бъде призован директно пред съда като поискате от съдебен изпълнител да му бъде изпратена призовка, в който случай ще трябва да платите депозит, чиято стойност се определя от съда според финансовите средства, с които разполагате.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Ще бъдете уведомен за датата на процеса и можете да присъствате на заседанието. В някои случаи, процесът не е публичен и ще можете да останете в залата само докато давате показания. Няма да ви бъде позволено да присъствате на целия процес, ако той не е публичен (при закрити врати), освен ако не сте граждански ищец в производството.

Имате неограничено право да получите съдействие по време на процеса от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления. Членовете на тези сдружения могат да Ви помогнат при подаване на молбата ви за конституиране като граждански ищец, могат да присъстват по време на различните заседания и да ви помогнат да разберете действията и решенията на магистратите.

Ако изпитвате затруднения да разбирате или да се изразявате на френски език, може да бъде повикан устен преводач.

По време на съдебното заседание гражданският ищец може да призовава свидетели или да възразява срещу разпита на определени свидетели.

Жертвата или гражданският ищец могат да задават въпроси на свидетелите и на обвиняемия/подсъдимия чрез председателя на съда.

Накрая, можете да подадете становище (писмени бележки) относно техническите аспекти на производството, по правните и/или фактическите аспекти на делото, като съдията трябва да се произнесе по тях.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

След като фактите станат достояние на съдебната система или на полицията и жандармерията, се осъществява контакт с жертвата, за да може да бъде разпитана.

Жертвата не отговаря за издирването на обвиняемия или за доказването на неговата вина, това е задача на прокурора. Жертвата обаче може да бъде помолена да предостави всички подробности или доказателства, които биха могли да помогнат за установяване на истината (медицински удостоверения, самоличност на свидетелите и т.н.)

Жертвата може да избере да бъде конституирана като граждански ищец, което ѝ дава правото да претендира за финансово обезщетение за причинени вреди и да бъде представлявана от адвокат.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Веднага щом разследването се прехвърли на полицията или жандармерията, те ще разпитат жертвата. В този случай, те винаги ще информират жертвата за нейните права:

 • да получи обезщетение за претърпените вреди или друго подходящо обезщетение за понесените от нея загуби, включително, когато е уместно, мярка за възстановително правосъдие;
 • да бъде конституирана като граждански ищец било в наказателно производство, образувано от прокурора, било чрез пряко призоваване на извършителя пред компетентен съд, било чрез подаване на жалба пред съдия-следовател;
 • ако желае да бъде конституирана като граждански ищец, да получи съдействие от избран от нея адвокат или от адвокат, назначен по нейно искане от председателя на адвокатската колегия при компетентния съд, като разходите се поемат от жертвата, освен когато тя отговаря на условията за достъп до правна помощ или има застраховка за правна защита;
 • да получи съдействие от служба, принадлежаща към един или повече държавни органи или от одобрено сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления;
 • да подава молба, когато е уместно, до Съвета за обезщетяване на жертвите на престъпления, в случай на определени престъпления;
 • да бъде информирана за наличните мерки за защита, включително заповеди за защита. Жертвите също така се информират за наказанията, които може да бъдат наложени на лицата, упражнили насилие, както и за условията за изпълнение на евентуално наложените присъди;
 • за жертви, които не разбират френски, да се възползват от услугите на устен преводач и от писмен превод на информация, която е от съществено значение за упражняването на техните права;
 • за всяка от тях, да бъде придружавана, по нейно искане, от нейния законен представител и от избран от нея възрастен по време на всички фази на производството, освен ако компетентният съдебен орган не реши основателно друго;
 • да посочат като свой адрес адреса на трета страна, при условие, че са получили изричното съгласие на последната.

Жертвата трябва да се яви в съда и да даде показания, ако е призована като свидетел.

Граждански ищец не трябва да присъства лично, ако е представляван от адвокат. Ако обаче граждански ищец не присъства и не е представляван, ще се счита, че се е отказал от претенцията си, освен ако не е представил в писмен вид претенцията си пред съда.

Граждански ищец и жертва, призовани да дадат показания пред съда, могат да претендират възстановяване на разходите им за явяване в съдебното заседание, ако поискат това по време на процеса.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Можете да правите изявления и да представяте доказателства по време на заседанието; това обаче трябва да стане като се зачита принципът на състезателност и при условие, че те са предадени на защитата предварително (на предполагаемия извършител и/или неговия адвокат), както и на прокурора.

Можете да се конституирате като граждански ищец сам или с помощта на адвокат.

Трябва да определите количествено иска си за вреди/лихви (парична сума, предназначена да поправи материални щети, страдание, изгубено време в резултат на деяния, на които сте станали жертва). Можете да преминете през тази процедура с помощта на сдружения за подкрепа на жертвите на престъпления.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

По време на процес, жертвата получава информация за правото да стане граждански ищец, да се ползва от помощта на адвокат и да се възползва при определени условия от правна помощ, както и от възможността да бъде придружавана от сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления.

Жертва, която е конституирана като граждански ищец ще бъде уведомена, че в някои случаи може да се обърне към Съвета за обезщетяване на жертвите на престъпления (CIVI) за изплащане на обезщетения и лихви, ако съдът е разпоредил това.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

В наказателния съд и в полицейския съд няма да имате директен достъп до преписките; първо е необходимо да получите съгласието на прокурора.

Ако обаче сте конституиран като граждански ищец, ще можете да ги разгледате директно или чрез вашия адвокат, в зависимост от делото, или да поискате копие от тях.

В Наказателният съд можете да с снабдите с безплатни преписи на полицейските доклади, в които са изложени данни за престъплението, писмени свидетелски показания и експертни становища, както и да получите преписи от останалите документи, свързани с производството.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.